دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-166 
1. بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

صفحه 1-20

مرتضی اکبری؛ حجت شکیبا؛ محمدصادق ضیائی؛ شیرمراد مرزبان؛ سمیرا رازی


2. ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران

صفحه 21-40

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی