نقش رهبری تحول‌گرا بر عملکرد تجاری: مطالعه‌ای در شرگت گاز استان تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، ایران

چکیده

امروزه با تغییر محیط کسب‌و‌کار سازمان‌ها، نگرش صاحب‌نظران و پژوهشگران ‏نسبت‌ به اصول رهبری تغییر کرده، آنها را بر آن داشته تئوری‌های سنتی در زمینه رهبری را مورد بازبینی قرار ‏داده و تئوری متناسب با عصر حاضر یعنی تئوری رهبری تحول‌گرا را عرضه دارند. رهبر تحول‌گرا با انگیزش الهام‌بخش، ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، ویژگی‌های آرمانی و توجه به پیروان می‌تواند با بهبود عملکرد شرکت، افزایش سهم بازار، رشد فروش، جذب مشتریان و درنهایت رضایت مشتریان را سبب شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش به روش همبستگی انجام شده است. جامعه‌ی آماری ‏مدیران شرگت گاز استان تهران هستند که تعداد 67 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب ‏شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که برای تحلیل آن از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان داد، رابطه مثبت و معنا‌داری بین رهبری تحول‌گرا و عملکرد تجاری در سطح اطمینان 99/0 وجود دارد. درنهایت با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها، ‏پیشنهاداتی به سازمان موردمطالعه ارائه شد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Transformational Leadership on Business Performance (In: Tehran Province Gas Company)

نویسندگان [English]

  • Zahedi Zahedi 1
  • Ebrahimpour Ebrahimpour 2
  • Khalili Khalili 3
چکیده [English]

The business environment changes caused to change in managers and researchers approach about leadership principles. They have to revise leadership traditional theories and developed new theory for leadership as “transformational leadership theory”. Transformational leader with charisma; idealized influence; inspirational motivation; intellectual stimulation; and individualized consideration, emphasis on performance improvement, i.e. achieving and establishing market share, rate of sales, attract totally new customers, customer satisfaction. This article surveys the relationship between transformational leadership and business performance in TPGC. The method used is applied-description survey. The population comprised 67 managers. Data analysis was conducted by frequency distribution, percentage, spearman correlation and Multiple Regression test. According to the research findings, there is signification a relationship between transformational leadership and business performances. Finally, the article has presented solutions to promote transformational leadership and business performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • intellectual stimulation
  • Inspirational Motivation
  • Business Performance
ابراهیم‌پور، ح.، صالحی صدقیانی، ج.، خلیلی، ح. (1390). بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی تبریز. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(13)، 138-121.##
افجه، س.ع. (1380). رهبری و مدیریت اسلامی. دانش و توسعه، 13، 42-27.##
افجه، س.ع. (1385). مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی. انتشارات سمت. ##
بیک‌زاد، ج.، پورسنبلی، ع.، فلسفی، ع.، نبی، س.ن. (1390). بررسی رابطه بین هوش احساسی و رهبری تحول­آفرین در مدیران شرکت­های گاز استانی شرکت ملی گاز ایران. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(10)، 118-91.##
حسین‌پور، ا.، عباسی، ط.، نوروزی، م. (1390). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان. مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(1)، 180-159.##
حسینی، ف.، رایج، ح.، استیری، م.، شریفی، س.م. (1389). بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادله رهبر- پیرو. نشریه مدیریت دولتی، 2(4)، 72-55.##
سلمانی، د.، نیکفال آذر، ن. (1390). بررسی دیدگاه مدیران ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب نسبت به رهبری تحول‌گرا. نشریه مدیریت دولتی، 3(8)، 134-121.##
عابدی جعفری، ح.، آغاز، ع. (1387). رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی). دانش مدیریت، 21(80)، 92-77.##
موغلی، ع.ر. (1381). طراحی الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های اداری ایران. پایان‌نامه دوره دکترا، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه‌طباطبایی.##
نورشاهی، ن. (1388). بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‌گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 10(3)، 176-163.##
هانگر، جی.د.، ویلن ت.ال. (1390). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه: سیدمحمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.##
Atuahene-Gima, K., & Li, H. (2004). Strategic decision comprehensiveness and new product development outcomes in new technology ventures. Academy of Management Journal, 47, 583−597.##
Bass, B.M., Avolio, B.J. & Goodheim, L. (1987). Biography and the assessment of transformational leadership at the world-class level. Journal of Management, 13, 7-19.##
Bass, B.M., Avolio, B.J., June, D.I., Berson, Y.(2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 88(2), 207-218.##
Bergeron, F. et al. (2004). Ideal patterns of strategic alignment and business performance. Information & Management, 41, 1003–1020.##
Cogliser C.C. & Brigham K.H. (2004). The intersection of leadership and entrepreneurship: Mutual lessons to be learned. The Leadership Quarterly, 15, 771-799.##
Geijsel, F., Sleeger, S.P., Leithwood, K. & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership effect on teacher’s Commitment and effort toward school reform. Journal of Educational Administration, 41(3), 228-256.##
Gumusluoglu, L. & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62, 461–473.##
Gupta, V., MacMillan, I.C. (2004). Entrepreneurial leadership: Developing a cross-cultural construct. Journal of Business Venturing, 19(2), 1–28.##
Hansotia, B. (2004). Customer metrics and organisational alignment for maximising customer equity. Journal of Database Marketing and Customer Strategy Management, 12(1), 9−20.##
Hayes, R. & Abernathy, W. (1980). Managing our way to economic decline. Harvard Business Review, 58, 67-77.##
Hughes, M. & Morgan, R.E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36, 651–661.##
Jayachandran, S., Sharma, S., Kaufman, P., & Raman, P.(2005). The role of relational information processes and technology use in customer relationship management. Journal of Marketing, 69, 177−192.##
Judge,T.A., Bono ,J.E., Ilies, R., & Gerhardt, M.W.(2002). Personality and leadership: A qualitative and quantative review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 765-780.##
Ke Qiulin et al.(2008). The determinants of business performance of estate agency in England and Wales. Property Management, 26(4), 255-272.##
Madsen, M.T. & Albrechtsen, C. (2008). Competing discourses of leadership Transformational Leadership as blurring mechanism for masculinities in Denmark. Scand. J.Mgmt, 24, 343–353.##
Manning, G., & Curtis, M.K. (2003). The Art of Leadership”, New York: Mcgraw–Hill higher education.##
Martın-Consuegra, D. & Esteban, A. (2007). Market orientation and business performance: An empirical investigation in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 13, 383–386.##
Matzler, K., Schwarz, E., Deutinger, N. & Harms, R.(2008). The relationship between Transformational Leadership, Product Innovations and Performance in SMEs. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(2), 139-152.##
Morgan, R.E. & Strong, C.A. (2003). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56, 163–176.##
Oke, A. et al. (2009). The influence of leadership on innovation processes and activities. Organizational Dynamics, 38(1), 64–72.##
Reinartz, W., Thomas, J. S., & Kumar, V.(2005). Balancing acquisition and  retention resources to maximize customer  profitability. Journal of Marketing, 69, 63−79.##
Sandvik, I.L. & Sandvik, K.(2003). The impact of market orientation on product innovativeness and business performance. Intern. Journal of Research in Marketing, 20, 355–376.##
Song, X. M., & Xie, J.(2000). Does innovativeness moderate the relationship between cross-functional integration and product performance? Journal of International Marketing, 8(4), 61−89.##
Su Qin et al.(2008). The impacts of quality management practices on business performance An empirical investigation from China. International Journal of Quality & Reliability Management, 25(8), 809-823.##
Surie, G. & Ashley, A. (2008). Integrating Pragmatism and Ethics in Entrepreneurial Leadership for Sustainable Value Creation. Journal of Business Ethics, 81, 235-246.##
Terry, George R.(1977). Principles of Management. 7th ed., Homewood, I11: Richard D. Irwin.##
Thomas, J.S.(2001). A methodology for linking customer acquisition to customer retention. Journal of Marketing Research, 38(2), 262−268.##
Van Dierendonck, D.(2010). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of Management, published online 2 September 2010.##
Valdiserri, G.A. & Wilson, J.L. (2010). The study of leadership in small business organizations: impact on profitability and organizational success. Entrepreneurial Executive, 15, 47-71.##
Wei, Y., & Morgan, N. A. (2004). Supportiveness of organizational climate, market orientation, and new product performance in Chinese firms. Journal of Product Innovation Management, 21, 375−388.##
Wood, E.M. (2006). The internal predictors of business performance in small firms A logistic regression analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(3), 441-453.##