ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار شبکه‌های عصبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده

در دهه‌ی اخیر، با ورود معنویت به پژوهش‌های سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حوزه رهبری معنوی مانند هر دو حوزه رهبری و معنویت دارای تنوع و تفاوت‌های زیادی در تعاریف و برداشت‌ها است و مدل‌هایی که تا کنون از آن ارائه شده مدل‌هایی محدود، جهان‌شمول و رهبر- محور هستند که نقش پیروان و زمینه را در معادله رهبری نادیده گرفته‌اند. این مطالعه، با رویکردی توسعه‌ای، با بهره‌گیری از نظرات خبرگان و از طریق پیمایش تعدادی دستگاه‌های دولتی در نظر دارد تا نقش سازه‌های رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی را در اثربخشی رهبری بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، سازه‌های جدید نقش معناداری در پیش‌بینی اثربخشی رهبری دارند و با ملاحظه همزمان هر سه سازه رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی بهتر از رویکردهای قبلی می‌توان پیچیدگی‌ها و پویایی‌های رهبری را بررسی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Spiritual Leadership in Iranian Administrative System

نویسندگان [English]

  • Alvani Alvani 1
  • Memarzadeh Tehran Memarzadeh Tehran 2
  • Alborzi Alborzi 3
  • Kazemi Kazemi 4
چکیده [English]

In the last decade, with the entry of spirituality in the organizational and management research, Spirituality leadership, also, has attracted a considerable amount of attention. The new realm of spiritual leadership, similar to both areas of spirituality and leadership, suffers from a lack of consensus and from variety in definition and impression. Proposed models of spiritual leadership have been quite narrow, leader-centered and universal. They ignored the role of followers and context in leadership equation. In this paper, with a developmental approach, and after using experts' opinions and surveying in some public organization, we aim to define new construct of spiritual followers and spiritual context, and explore the role of them in leadership effectiveness. The results of this study show that new defined constructs have a significance contribution in the prediction of leadership effectiveness and with simultaneous considering all constructs of spiritual leader, spiritual followers and spiritual context, better than pervious approaches, we can explain spiritual leadership complexities and dynamics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual leadership
  • Spiritual leader
  • Spiritual Followers
  • Spiritual Context
قرآن کریم.##
قلی‌پور، آ.، پورعزت، ع.ا.، حضرتی، م. (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی در سازمان‌های دولتی. نشریه مدیریت دولتی، 1(2)، 103-118.##
طباطبایی، م.ح. (1374). تفسیر المیزان: به قلم سید محمدباقر موسوی همدانی. تهران: انتشارات اسلامی.##
محمدنژاد، ح.، بحیرایی،‌ ص.، حیدری،‌ ف. (1388). مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلام. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 13 (2)، 96-116.##
هچ، م.ج. (1390). تئوری سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن. ترجمه ح. دانایی‌فرد، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر. ##
Ashmos, D. & Duchon, D. (2000). Spirituality at work: a conceptualization and measure. Journal of Management Inquiry, 9(2), 134-145.##
Brandt, E. (1996). Corporate pioneers explore spirituality peace. HR Magazine. 41(4), 82-87.##
Brown, F.W., Bryant, S.E. & Reilly, M.D. (2006). Does emotional intelligence (as measured by the EQI) influence transformational leadership and/or desirable outcomes? Leadership & Organization Development Journal, 27(5), 330-351.##
Brown, M.E., Treviño, L.K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17, 595–616.##
Cash, K. & Gray, G. (2000). A framework for accommodating religion and spirituality in the workplace. Academy of Management Executive, 14(3), 124-134.##
Dent, E.B., Higgins, M.E. & Wharff, D.M. (2005). Spirituality and leadership: An empirical review of definitions, distinctions, and embedded assumptions. The Leadership Quarterly, 16, 625–653.##
Diener, E. & Seligman, M.E. (2004). Beyond money: Toward an economy of well-being. Psychological Science In The Public Interest, 5(1), 1-31.##
Dvir, T. & Shamir, B. (2003). Follower developmental characteristics as predicting transformational leadership: A longitudinal field study. The Leadership Quarterly, 14, 327−344.##
Fairholm, G.W. (1996). Spiritual leadership: fulfilling whole-self needs at work. Leadership & Organization Development Journal, 17(5), 11–17.##
Fry, L.W., Vitucci, S. & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline. The Leadership Quarterly, 16, 835–862.##
Fry, L.W., Hannah, S.T., Noel, M. & Walumbwa, F.O. (2011). Impact of spiritual leadership on unit performance. The Leadership Quarterly, 22, 259–270.##
Fry, L.W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14, 693–727.##
Fry, L.W. & Slocum, J. (2008). Maximizing the triple bottom line through a spiritual leadership. Organizational Dynamics, 37, 86–96.##
Gardner, W.L. & Avolio, B.J. (1998), The charismatic relationship: a dramaturgical perspective. Academy of Management Review, 23(1), 32-58.##
Giacalone, R.A. & Jurkiewicz, C.L. (2003). Toward a science of workplace spirituality, In R. A. Giacalone, & C. L. Jurkiewicz (Eds.), Handbook of  workplace spirituality and organizational performance , New York, M. E. Sharp.##
Hernandez, M., Eberly, M.B., Avolio, B.J. & Johnson, M.D. (2011). The loci and mechanisms of leadership: Exploring a more comprehensive view of leadership theory. The Leadership Quarterly, doi:10.1016/j.leaqua.2011.09.009.##
Howard, S. (2002). A spiritual perspective on learning in the workplace. Journal of Management Psychology, 17(3), 230–242.##
Kerr, S. & Jermier, J.M. (1977). Substitutes for leadership: Their meaning and measurement. Organizational Behavior and Human Performance, 22, 375–403.##
Korac-Kakabadse, N., Kouzmin, A. & Kakabadse, A. (2002). Spirituality and leadership praxis. Journal of Managerial Psychology, 17(3), 165-182. ##
Lord, R.G., Brown, D.J. & Freiberg, S.J. (1999). Understanding the dynamics of leadership: The role of follower self-concepts in the leader-follower relationship. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 78, 167−203.##
Moss, S.A., Dowling, N. & Callanan, J. (2009). Towards an integrated model of leadership and self regulation. The Leadership Quarterly, 20, 162–176.##
Murphy, S.E. & Johnson, S.K. (2011). The benefits of a long-lens approach to leader development: Understanding the seeds of leadership. The Leadership Quarterly, 22, 459–470##
Osborn, R., Hunt, J. & Jauch, L. (2002). Toward a contextual theory of leadership. The Leadership Quarterly, 13(6), 787-837.##
Quatro, S.A., Waldman, D.A., Galvin, B.M. (2007). Developing holistic leaders: Four domains for leadership development and practice. Human Resource Management Review, 17, 427–441.##
Reave, L. (2005). Spiritual values and practices related to leadership effectiveness. The Leadership Quarterly, 16, 655–687.##
Shamir, B., House, R.J. & Arthur (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Organizational Science, 4, 1−17.##
Sidani, Y.M. (2007). Perceptions of leader transformational ability: The role of leader speech and follower self-esteem. Journal of Management Development, 26(8), 710-722.##
Strack, G., Fottler, M., Wheatley, M. & Sodomka, P. (2002). Spirituality and effective leadership in healthcare: Is there a connection? Frontiers of Health Services Management, 18(4), 3–45.##
Whittington, J.L., Kageler, W., Pitts, T. & Goodwin, V. (2005). Legacy leadership: The leadership wisdom of the apostle Paul. The Leadership Quarterly, 16(5), 749-770.##
Zinnbauer, B.J., Pargament, K.I. & Scott, A.B. (1999). The emerging meanings of religiousness and spirituality: Problems and prospects. Journal of Personality, 67(6), 889–919.##