تحلیل شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت رسانه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

روستای گرمه (واقع در شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان) روستایی کویری است و با توجه به محرومیت و دشواری اشتغال این روستا لازم است با استفاده از تمامی امکانات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در جهت رفع محرومیت، بهبود وضعیت اشتغال و کسب درآمد و تقویت زیرساخت‌ها از راه‌های مختلف اقدام شود. توسعه صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی که با حوزه‌های مختلفی مانند اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، کشاورزی و خدمات در تعامل است می‌تواند به‌منزله‌ی یکی از ابزارهای اصلی توسعه در روستای گرمه موردتوجه قرار گیرد. هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های مؤثر بر توسعه گردشگری مناطق روستایی و بررسی وضعیت هر یک از شاخص‌های مؤثر در توسعه گردشگری مناطق روستایی (شاخص‌های فرهنگی– اجتماعی، شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های مدیریتی، شاخص‌های محیطی) است. روش این پژوهش از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، روش توصیفی- پیمایشی است و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. همچنین برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های به‌دست آمده، هم از روش‌های آمار توصیفی و نیز روش‌های آمار استنباطی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش، پرسشنامه است که به‌وسیله سه جامعه‌ی آماری صاحب‌نظران، مردم روستا، گردشگران داخلی و خارجی تکمیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Effective Indicators Impacting Rural Tourism Industry Development (A Survey on Garmeh Village)

نویسندگان [English]

  • Bourghani Farahani Bourghani Farahani 1
  • Farhangi Farhangi 2
  • Mashhadi Mashhadi 3
چکیده [English]

Garmeh village (located in Khour and Biabanak County in Isfahan province) is a desert village and given the deprived condition of this area and difficulty of finding a job in this village, it is necessary to take required steps for elimination of deprivation, improvement of employment and income and enhancement of its infrastructures using all available opportunities, capabilities and capacities. Development of tourism industry as an industry which is in interaction with different fields such as economy, culture, environment, agriculture and services can be considered as one of the main tools for development in Garmeh village. The purpose of present study is identification of effective factors impacting rural regions tourism development and investigating the situation of each effective factor impacting rural regions tourism development (cultural, social, economic, managerial and environmental factors). The method used in this study in terms of data collection is descriptive- survey method and in terms of research purposes, it is an applied research. Also, for analyzing the obtained data, we used descriptive statistics as well as inferential statistics methods. The tool by which the data were collected was questionnaire completed by three statistical populations: experts, village people, domestic and foreign tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural Tourism
  • Tourism Industry Development
آذر، ع. و مومنی، م. (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.##

آزاد منجیری، ی. ( 1387). اکوتوریسم پایدار. رشد آموزش جغرافیا، 82، 38-35.##

اصغرپور، م. (1387). تصمیم‌گیری چند معیاره. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.##

تقوی، م.، قلی‌پور سلیمانی، ع. (1388).عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 34، 172-157.##

تولایی، س. (1386). مروری بر صنعت گردشگری. انتشارات دانشگاه تربیت معلم.##

حیدری چیانه، ر. (1389). مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری. انتشارات سمت.##

دهدشتی شاهرخ، ز.، فیاضی، م. (1390). مدیریت بازاریابی در صنعت‌گردشگری. انتشارات مهکامه.##

رضوانی م. (1387). توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار. انتشارات دانشگاه تهران.##

رنجبریان، ب.، زاهدی، م. ( 1389). شناخت گردشگری. انتشارات چهارباغ.##

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 19204 مورخ 14/11/1389.##

شجاعی، م.، نوری، ن. (1386). بررسی سیاست‌های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور. دانش مدیریت، 78، 90-63.##

قدیری معصوم، م.، استعلاجی، ع.، پازکی، م. (1389). گردشگری پایدار (روستایی و عشایری)، انتشارات دانشگاه تهران.##

کاظمی، م. (1387) مدیریت گردشگری، انتشارات سمت.##

مدهوشی، م.، ناصرپور، ن. (1382). ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،  28، 58-25.##

معصومی، م. (1387). سابقه برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران، انتشارات سمیرا.##

مهدوی، م.، قدیری معصوم، م.، قهرمانی، ن. (1387). اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستائیان دره کن و سولقان. فصلنامه روستا و توسعه، 11(2)، 60-39.##

یزدانی زنگنه، م.، خسروی‌پور، ب.، غنیان، م. (1388). راهبردهای توسعه پایدار اشتغال در بخش گردشگری روستایی. ماهنامه کار و جامعه، 109، 107-101.##

Do, K. (2010). Management of small tourism business in rural areas. University of Iillinois at Urbana-Champaign for the degree of Doctor of Philosophy in Recreation, Sport, and Tourism ##

Gartner, W. (2004).Rural tourism development in the USA. International Journal of Tourism Research, 6(3), 151-164.##

Hall, D. (2004). Rural tourism development in southeastern Europe: Transition and the search for sustainability. International Journal of Tourism Research, 6(3), 165-176.##

Mahmoudi, B., Haghsetan, A. & Maleki, R. ( 2011). Investigation of obstacles and strategies of rural tourism development using SWOT matrix. Journal of Sustainable Development, 4(2), 136-141.##

Parhad, K., De-gang, Y. & Xiao-Lie, Z. (2005). Study of rural tourism in Turpan, China. Chinese Geographical Science, 15(4), 377-382.##

Theobald William, F. (2004). Global Tourism, Elsevier ##

Wilkerson, M. (1996).Developing A Rural Tourism Plan: The Major Publication. Information for developers,14,2; ProQuest ##