بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی و معاون اداره کل حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه تهران، ایران

5 کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و کارشناس سازمان نقشه‌برداری کشور، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران انجام شد. ابزار مورداستفاده پرسشنامه الکترونیکی بود که روایی آن توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تأئید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه‌‌ی آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه تهران بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد، تمام شاخص‌های سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنا‌داری با کارآفرینی سازمانی در سطح یک درصد داشتند. به‌عبارتی هرچه میزان سلامت سازمانی بالاتر بود، میزان کارآفرینی سازمانی افزایش می‌یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، از بین هشت متغیر مربوط‌به سلامت سازمانی، چهار متغیر توسعه و کارایی، یگانگی و سازگاری، نوآوری و مشارکت در تصمیم‌گیری توانستند، 69 درصد از واریانس کل مربوط‌به کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between Organizational Health and Organizational Entrepreneurship: The Case of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Akbari Akbari 1
  • Shakiba Shakiba 2
  • Ziaee Ziaee 3
  • Marzban Marzban 4
  • Razi Razi 5
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study of relation between organizational health and organizational entrepreneurship in the University of Tehran. The main research instrument was an electronic questionnaire, which consisted of two parts: organizational health and organizational entrepreneurship. The statistical population of the research consisted of all staffs of in the University of Tehran. Using Cochran’s sampling formula, 230 staffs were selected as research sample. SPSS win 18 were used for data analyzing. Findings showed a positive and significant relationship (in level 1%) was between all of the organizational health components with organizational entrepreneurship. The results of multiple regressions also showed that among eight components of organizational health, four components included efficiency, unity and adaptability, innovation and participation in decision-making could explained 69% of total variance of organizational entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational health
  • Organizational entrepreneurship
  • Staffs
  • University of Tehran
احمدپورداریانی، م. (1390). کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)،چاپ نهم، انتشارات جاجرمی، تهران.##
اکبری، م.، اسدی، ع.، موسوی، س.س.، سوختانلو، م. (1388). بررسی نگرش کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی نسبت به طرح مهندسین ناظر گندم: با تأکید بر مسایل و مشکلات. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 5(1): 70-61.##
آهنچیان، م.ر.، منیدری، ر. (1383). رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4(12)،60-41.##
بیک‌زاده، ج.، بیرامی امین‌لویی، ه. (1384). سلامت‌ سازمانی، ماهنامه علمی اجتماعی اقتصادی فرهنگی کار وجامعه.##
جاهد، ح. (1384). سلامت سازمانی. ماهنامه تدبیر، 159، 21-16.##
حقیقت‌جو، ز.، شفیق‌پور، م.ر.، سلطانی، ع.ر.، انصاری، ح.، حقیقت‌جو، ز. (1387)، بررسی رابطة سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 7(1)، ۲۰-13.##
روحی، ع.ا. (1379). بررسی رابطه بین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران و سلامت سازمانی در مدارس متوسطه شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.##
زکی، م.ع. (1380). بررسی سلامت سازمانی مدارس شهرضا. فصلنامه مصباح، 10(38)، 88-71.##
ساعدی، س.، خلعتبری، ج.، موری نجف‌آبادی، ن. (1389). رابطه کیفیت کاری و سلامت سازمانی با خشنودی شغلی. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی. 1(4) 64-55.##
سالاریان‌زاده، م.ح.، صدر، ف.، واعظ مهدوی، م.، ماهر، ع. (1390). عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های بهداشتی درمانی دولتی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت. 8(8)، 1212-1199.##
طوسی، م.ع. ( 1382 ). بالندگی سازمانی. تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.##
علاقه‌بند، ع. (1378). سلامت سازمانی در مدرسه. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 21، 33-14.##
قنبری، ف. (1377). بررسی وضعیت سلامت سازمانی سازمان‌های متوسطه دولتی وغیرانتفاعی شهرستان شیراز از دیدگاه معلمان. پایان‌نامه فوق لیسانس. دانشگاه شیراز.##
مینایی‌پور، ف. (1384). بررسی تأثیر عوامل رفتاری بر کارآفرینی درون سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری تهران و ارائه راهکارهای مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ص 48.##
ناظم، ف.، کریم‌زاده، ص.، قادری، ا. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3(9)، 115-89.##
وارث، س.ح. (1378). کارآفرینی دولتی. فصلنامه تحول اداری، شماره 20، 32-22.##
یداللهی فارسی، ج.، گلابی، ا.م.، مهرابی، ر. (1390). فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی. ویرایش دوم، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.##
Casson, M. (1982). The Entrepreneur: an Economy Theory. Totowa, N.J: Barnes and Nobel.##
Finch Stoner, J.A., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1998). Management. New York: Prentice Hall.p. 157, 159, 263.##
Hoy, W.K. & Woolfolk, A. (1993). Schools manager’s motivations of efficiency and organizational health. Elementary School Journal, 42(11),##
Hult, G.T., Snow, C. & Kandemir, D. (2003). The role of entrepreneurship in building cultural competitiveness in different organizational types. Journal of Management, 2003 29(3), 401–426.##
Johnson, D., Craig Justin, B.L. & Hildebrand, R. (2006). Entrepreneurship education: towards a discipline-based framework. Journal of Management Development, 25(1), 40-54.##
Jong, J. & Hartog, D. (2007). How leaders influence employees innovative behavior? European Journal of Innovation Management, 10(1), 41-64.##
Kirzner, I. (1979). Perception of Opportunity and Profit. Chicago: university of Chicago press.##
Korkmaz, M. (2007). The effect of Leadership style on organizational health. Educational Research Quarterly, 3, 22-54.##
Luke, B. (2006). Exploring strategic entrepreneurship in the public sector. New Zland: Auckland University of Technology##
Stevenson, H. & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship. Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11, 17-27.##
Tatina, S. (2007). The role of interpersonal trust for entrepreneurial exchange in a transition economy. International Journal of Emerging Markets, 2(2), 101-122.##
Tsui K, T. & Cheng, Y.C. (1999). School organizational health and teacher commitment: A contingency study with multi-level analyses. Educational Research and Education, 3, 429-268.##
Tsui K., T., Leung, T.W., Cheung, Y.S., Mok, H.T. & Ho, W.S. (1994). The relationship of teachers' organizational commitment to their perceived organizational health and personal characteristics in primary schools. Journal of a Primary Education, 4, 27-41.##
Wayne, K. & Feldman, JA. (1987).Organizational health: the concept and its measure. Journal of Research and Development in Educati