شناخت عوامل شادی‌ساز در میان نسل‌های شاغل در سازمان‌های امروزی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مفهوم شادی در سازمان و بررسی تفاوت‌های نسلی در خصوص نگرش به شادی در سازمان است. به این منظور برای بررسی مفهوم شادی در سازمان از پرسشنامه کارل و همکاران (2005) و برای مقایسه نسل‌ها از تاریخ تولد آنها استفاده شد. پاسخ‌دهندگان، 296 نفر از شاغلین یک سازمان صنعتی در جنوب‌شرقی تهران بودند. از میان پاسخ‌دهندگان، 156 نفر به نسل انقلاب و 142 نفر به نسل اینترنت تعلق داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین عوامل شادی در سازمان به‌ترتیب اعتماد به مدیران، اعتماد به همکاران و برگزاری مسابقات در سازمان است. در میان نسل‌های موردبررسی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در ادامه یافته‌های پژوهش‌های بررسی شده، پیشنهادهایی ارائه گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Fun Factors and Age Differences in Attitudes Toward Workplace Fun in Modern Companies

نویسندگان [English]

  • Asgari Asgari 1
  • Mohammadi Mohammadi 2
  • Ismaeilzadeh Ismaeilzadeh 3
چکیده [English]

This paper aims to examine the fun concept and age differences in attitudes toward workplace fun. The authors review the literature on workplace fun and generational theory. The fun in workplace was measured with Karl et al.’s (2005) and Generational cohort was measured by the respondents’ birth year using a sample of 296 workers at a industrial company in South west of Tehran. According to results it is recognized that games, trust in managers, and, trust in co-workers were most important issue of fun in the workplace. However there are no differences between the two generations in attitudes toward workplace fun. Implications, limitations, and suggestions discussed
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace Fun
  • trust
  • Age Differences
  • Internet
آزاد ارمکی، ت.، زند، م.، خزاعی، ط. (1381). روند تغییرات فرهنگی اجتماعی خانواده ایرانی طی سه نسل. علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، 12(44)، 1-24.##
آزاد ارمکی، ت. (1386) فرایند تغییر نسلی بررسی فرا تحلیلی در ایران. جوانان و مناسبات نسلی، 1(1)، 41-68.##
امینیان، ب. (1386) .تأثیر هویت ملی در پیوند نسلی. جوانان و مناسبات نسلی، 1(1)، 69-84.##
بختیار نصرآبادی، ح.، بهرامی، س.، کیوان آرا، م.،کلانتری، م.(1388). بررسی سطح شادی در کارکنان دانشکده های علوم پزشکی اصفهان. سلامت کار ایران، 6(3)، 8-14.##
پهلوان‌صادق، ب.، نصرآبادی، ح. (1388). آموزش برنامه های شادی فوردایس و تأثیر آن بر افزایش شادمانی خانواده های شاهد و ایثارگر. دانشور پزشکی، 16(84)1، -13.##
جمشیدیها، غ.، خالق‌پناه، ک. (1388). دگرگونی نسلی و هویت اجتماعی در کردستان: مطالعه جوانان شهر سقز. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 1(3)، 53-81.##
جوکار، ب.، رحیمی، م. (1386). تأثیر الگوهای ارتباطی خانوادگی بر شادی در گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز. روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 13(4)، 376-384.##
چیت‌ساز قمی، م.(1386). بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی. جوانان و مناسبات نسلی، 1(1)، 85-112.##
ربانی، ر.، ربانی، ع.، عابدی، م.، گنجی، م. (1387). فرهنگ و شادی: رویکردی نظری و تجربی در زندگی روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1(1)، 41-78.##
زارعی متین، ح.، جندقی، غ. و حق‌گویان، ز. (1388). شناسایی مؤلفه‌های نشاط در محیط کار و سنجش وضعیت این مؤلفه‌ها در سازمان اجرایی استان قم. مدیریت دولتی، 1(2)، 35-48.##
سفری، خ.، ایمانی، ا. (1385). تحرک اجتماعی بین نسلی زنان در تهران با تأکید بر دسترسی به امکانات و فرصت‌ها. پژوهش زنان، 4(1)، 141-158.##
سلمانی، د. (1382). کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره‌وری سازمان‌ها. دانش مدیریت، 60و61، 73-97.##
سهراب‌زاده، م. (1388). مقایسه ذهنیت نسلی و بین نسلی در نسل‌های دانشگاهی پس از انقلاب. تحقیقات فرهنگی، 2(8)، 263-294.##
شجاعی، ف.، ابراهیمی، م.، پارسا یکتا، ز. و نیکبخت، ع. (1391). بررسی وضعیت شادمانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های سلامت روان در دانشجویان پرستاری. پژوهش پرستاری، 7(24)، 16-22.##
شهبازی، ب.، واعظی، م.، ثنایی‌پور، ه. (1388). تببین رابطه کیفیت زندگی کاری و عمکلرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان. نشریه مدیریت دولتی، 1(3)، 69-84.##
طبسی، م. (1388) . تأثیر هنر در مناسبات نسلی، پژوهش در فرهنگ و هنر، 1(2)، 62-73.##
فرهادی، ع.، جواهری، ف.، غلامی، ی.، فرهادی، پ. (1384). میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. اصول بهداشت روانی، 7(25)، 57-62.##
Baptiste, N.R. (2009). Fun and well-being: insights from senior managers in a  local authority. Employee Relations, 31(6), 600-612.##
Bolton, S. C. & Houlihan, M. (2009). Are we having fun yet? A consideration of workplace fun and engagement. Employee Relations, 31(6), 556-558.##
Christopher, J.C. & Hickinbottom, S. (2010). Positive Psychology, Ethnocentrism, and the Disguised Ideology of Individualism. Theory & Psychology, 18(5), 563-589.##
Fleming, P. & Sturdy, A. (2009). Just be yourself! Towards neo-normative control in organizations? Employee Relations, 31(6), 569-583.##
Fleming, P. (2005). Workers’ playtime? Boundaries and cynicism in a "culture of fun" program. The Journal of Applied Behavioral Science, 41(3), 285-303.##
Ford, C.R., Newstrom, W.J., McLaughlin, S.F., (2004). Making workplace fun more ctional. Industrial and Commercial Training, 36(3), 117-120.##
Georganta, K. (2012). Fun in the workplace: a matter for health psychologists? The European Health Psychologist, 14(2), 40-45.##
Hunter, C., Jemielniak, D., & Postula, A.(2010). Temperal and spatial shifts within playful work. Journal of Organizational Change, 23(1), 87-102.##
Karl, K., Peluchette, J .H., Harland, L.L.,(2005). Attitudes toward workplace fun: A three sector comparison. Journal of Leadership & Organizational Studies, 12(2), 1-17.##
Karl, K., & Peluchette, J., (2006). How does workplace fun impact employee perceptions of customer service quality? Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(2), 2-13.##
Lamm, E. & Meeks, M.D. (2009). Workplace fun: the moderating effects of generational differences. Employee Relations, 31(6), 613-631.##
Plester, B. (2009). Crossing the line: boundaries of workplace humor and fun. Employee Relations, 31(6), 584-599.##
Rockman, F.I., (2003). Fun in the workplace. Reference Services Review, 31(2), 109-110.##
Stromberg, S. & Karlsson, J.C. (2009). Rituals of fun and mischief: the case of the Swedish meatpackers. Employee Relations, 31(6), 623-647.##
Teng, F., James, P., (2002). When business can be fun. Management Research News, 25(1), 39-48.##
Van Meel, J., Vos, P. (2001). Funkey offices: Reflections on office design in the 'new economy'. Journal of Corporate Real Estate, 13(4), 322-334.##