دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 1-205 
ارائه چارچوبی برای کاربست خط‌مشی‌گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران

صفحه 80-113

10.22059/jipa.2023.366357.3401

محسن عین علی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ حسن دانایی فرد