دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، 1402 
طراحی الگوی حکمرانی شهری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 400-438

10.22059/jipa.2023.358375.3323

پانته آ غفاری؛ علی اصغر پورعزت؛ وحید آرایی؛ سید مهدی الوانی


پیشران‌های استراتژی بر اساس مدل مک‌کنزی: مطالعه موردی

صفحه 584-614

10.22059/jipa.2023.359296.3328

هدی جبلی؛ منوچهر انصاری؛ امیر خانلری؛ معصومه جواهریان


طراحی مدل اقناع عمومی در بستر حکمرانی خوب شهری

صفحه 615-636

10.22059/jipa.2023.363431.3370

حدیث مهماندوست؛ حمید رضایی فر؛ محمد محمدی؛ نورمحمد یعقوبی