ارائه مدلی از پیشایندها و پسایندهای توسعه منابع انسانی ملی با رویکرد فرامطالعه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22059/jipa.2023.354978.3303

چکیده

هدف: یکی از رویکردها به مفهوم توسعه منابع انسانی، توسعه منابع انسانی ملی است. توسعه منابع انسانی ملی، به‌معنای بهبود دانش و مهارت‏های لازم برای رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فراهم‌ساختن زمینه‏ه‌ای مشارکت برای ایجاد جامعه‌ای بهتر برای مردم است. پژوهش‏‌های انجام‌شده در حوزه توسعه منابع انسانی ملی، به عوامل مؤثر، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، خط‏‌مشی‌ها و اقدام‌ها، مبحث‌ها و مسئله‌ها و نتیجه‌ها و پیامدهای توسعه منابع انسانی ملی پرداخته‌اند. پژوهش حاضر درصدد آن است که مدل یکپارچه و منسجمی از این پیشایندها و پسایندها ارائه دهد.
روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس اصول فرامطالعه اجرا شده است. فرامطالعه رویکردی است نظام‌مند که با استفاده از تفسیر، به‌جای تقلیل داده‌ها، برای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش‌های کیفی به‌کار می‏رود. مرور و انتخاب پژوهش‌های اولیه برای این فرامطالعه، بر اساس روش مرور ادبیات ساختاری بوده است. در این پژوهش چهار مرحله فرامطالعه انجام شده که عبارت‌ است از: تحلیل فراروش، تحلیل فرانظریه، تحلیل فراداده و تحلیل فراترکیبی. پس از استخراج داده‌ها، روی آن‌ها تحلیل فراروش انجام شده است. به‌منظور بررسی و ارزیابی طرح پژوهش و روش‌های مورداستفاده در مطالعات میدانی پژوهش، برای تجزیه‌وتحلیل تأثیر این انتخاب‌ها، تجزیه‌وتحلیل فراروش روی یافته‌ها و نتایج یک مطالعه خاص انجام شده است. از رویکرد تلفیقی به‌منظور ایجاد نظریه جدید برای توسعه منابع انسانی ملی استفاده‌ شده است. تجزیه‌وتحلیل فراداده با تحلیل مضمون شش‌مرحله‌ای کلارک و برون انجام شده و در فراترکیب، تفاسیر حاصل از تجزیه‌وتحلیل فراروش، فراداده و فرانظریه به‌هم پیوند داده ‌شده است.
یافته‌ها: عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی ملی در دو دسته عوامل فراملی و عوامل ملی دسته‌بندی ‌شدند. عوامل فراملی در دو دسته نهادی و اقتصادی و عوامل ملی در دسته‌های فرهنگی ـ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و قانونی قرار گرفتند. سه دسته ظرفیت مالی و صنعتی و آموزشی، شناسایی ‌شد. مهاجرت نخبگان، تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار، سلامت مادر و کودک، رشد شناختی کودک، مهارت‌های زندگی، استانداردسازی آموزش، دسترسی همگانی به آموزش، به‌روز بودن آموزش فنی و حرفه‌ای، هم‌راستایی با تحولات صنعتی، استاندارد ملی مشاغل، راهنمای مسیر شغلی، قابلیت اشتغال، یادگیری مادام‌العمر، یادگیری فناوری‌های جدید، بهداشت، سلامت و نگهداری بازنشستگان، به‌عنوان موضوعاتی شناخته شدند که در توسعه منابع انسانی ملی دخالت دارند. در نهایت، نتایج توسعه منابع انسانی ملی به سه دسته خروجی‌ها، پیامدها و اثرها تقسیم‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: خروجی این پژوهش، ارائه مدلی در حوزه توسعه منابع انسانی ملی است. مطابق این مدل، عوامل فراملی و ملی بر ظرفیت‌‏های توسعه منابع انسانی ملی کشورها تأثیر می‏گذارند. برای توسعه منابع انسانی ملی، سه ظرفیت مالی و صنعتی و آموزشی لازم است و مداخلات انجام‌شده در توسعه منابع انسانی ملی، به این ظرفیت‏‌ها وابسته است. در سطح ملی توسعه منابع انسانی، مداخلاتی مانند خطرپذیری، قانون‏گذاری، برنامه‌‏ریزی و اقدام در دوره‌‏های مختلف زندگی شهروندان صورت می‌‏گیرد. مدیریت جمعیت، پیش‌‏نیاز پرداختن به سایر دوره‏‌های قابل مداخله است. با توجه به دوره زندگی، برای هر مرحله موضوعات قابل مداخله شناسایی‌ شده است. نتایج توسعه منابع انسانی ملی در سه دسته خروجی‏‌ها، پیامدها و اثرها دسته‌بندی ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Model of Antecedents and Consequences of National Human Resources Development; A Meta-Study Approach

نویسندگان [English]

  • Akram Hadizadeh Moghdam 1
  • Ali Rezaeian 2
  • Hamidreza Yazdani 3
  • Davood Afrooz 4
1 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
National human resource development is a vital approach within the broader concept of human resources development. It aims to enhance the knowledge and skills necessary for economic, social, and political growth, providing opportunities to create a better society for its citizens. Research in this field has often approached this concept in a fragmented manner. The present study seeks to construct an integrated and coherent model in this domain.
Methods
A qualitative approach based on meta-study principles was employed. Meta-study is a systematic method for collecting and analyzing qualitative research findings, emphasizing interpretation over data reduction. The review and selection of primary research for this meta-study were conducted using the structural literature review method. The meta-study encompassed four stages, including meta-method analysis, meta-theory analysis, meta-data analysis, and meta-synthesis analysis. Following data extraction, meta-method analysis was employed to review and evaluate the research designs and methods used in the field studies, assessing their impact on study findings and outcomes. An integrative approach was employed to develop a novel theory for national human resource development. Meta-data analysis was performed using Clark and Brown's six-stage thematic analysis, and the meta-synthesis process linked interpretations obtained from meta-analysis, meta-data, and meta-theories.
Results
This meta-study aimed to identify the factors influencing national human resource development, including the national capacities required for its development, interventions to enhance national human resources, and the consequences of such development.
Conclusion
The key findings from primary research reports have been synthesized into an integrated and coherent model. This research contributes a model to the field of national human resource development, which suggests that both meta-national and national factors impact a country's national human resource development capacities. The development of national human resources necessitates financial, industrial, and educational capabilities. Interventions in national human resource development depend on these capacities and include policy-making, legislation, planning, and action at various stages of citizens' lives. Effective population management is a prerequisite for addressing other intervention areas. Specific intervention areas for each life stage have been identified. Finally, outcomes of national human resource development are categorized into three dimensions: outputs, outcomes, and effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • National human resource development
  • meta-study
منابع
تسلیمی، محمد سعید و علیپور، میثم (1398). رویکردهای استعدادپژوهشی در خط‌مشی‌های نخبگانی کشور. مدیریت دولتی، 11(1)، 123-150.
سهرابی، بابک؛ یزدانی، حمیدرضا؛ رجب‌زاده، علی و محجوب، حامد (1400). واکاوی نظریه‌های نیازهای روان‌شناختی بنیادین انسان: یک رویکرد فرانظری. مجله علوم روان‌شناختی، 20(103)، 979- 998.
منوریان، عباس؛ ابویی اردکان، محمد؛ ایروانی، محمد جواد و زندی‌منش، محمدرضا (1392). طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه داده‎بنیاد. مدیریت دولتی، 5(2)، 125-142.
 
References
Alagaraja, M. & Arthur-Mensah, N. (2013). Exploring technical vocational education and training systems in emerging markets: A case study on Ghana. European Journal of Training and Development, 37(9), 835-850.
Alagaraja, M. & Githens, R. P. (2016). Capacity and capability building for national HRD: A multi-level conceptual framework. Human Resource Development Review, 15(1), 77-100.
Alagaraja, M. & Wang, J. (2012a). Development of a national HRD strategy model: Cases of India and China. Human Resource Development Review, 11, 407-429.
Alagaraja, M., Kotamraju, P. & Kim, S. (2014). A conceptual framework for examining HRD and NHRD linkages and outcomes: Review of TVET literature. European Journal of Training and Development, 38, 2-20.
Al-Zendi, D. & Wilson, J. P. (2012). Capacity development and human resource development. In J. P. Wilson (Ed.), International human resource development: Learning, education and training for individuals and organizations (3rd ed., pp. 215-239). London, England: Kogan Page.
Anthony, D. R., Gucciardi, D. F. & Gordon, S. (2016). A meta-study of qualitative research on mental toughness development. International Review of Sport and Exercise Psychology, 9(1), 160-190.
Baek, P. & Kim, N. (2014). Exploring a theoretical foundation for HRD in society: Toward a model of stakeholder-based HRD. Human Resource Development International, 17(5), 499–513.
Barnett-Page, E. & Thomas, J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative research: a critical review. BMC medical research methodology, 9(1), 1-11.
Bierema, L. (2020). HRD research and practice after ‘The GreatCOVID-19 Pause’: The time is now for bold, critical, research. Human Resource DevelopmentInternational, DOI: 10.1080/13678868.2020.1779912
Bostrom, R. P., Gupta, S. & Thomas, D. (2009). A meta-theory for understanding information systems within sociotechnical systems. Journal of Management Information Systems, 26(1), 17-48.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Bureau of Economic and Business Affairs. (2012). 2012 investment climate statement: Panama. Washington, DC: U.S. Department of State.
Burroway, R. (2016). Empowering women, strengthening children: A multi-level analysis of gender inequality and child malnutrition in developing countries. In Gender and food: From production to consumption and after (Vol. 22, pp. 117-142). Emerald Group Publishing Limited.
CASP (2018). Critical appraisal skills Programme checklists. Retrieved 13th January, 2018, from
Cho, E. & McLean, G. N. (2004). What we discovered about NHRD and what it means for HRD. Advances in Developing Human Resources, 6, 382-393. doi:10.1177/1523422304266090
Cho, E. & McLean, G.N. (2017). National human resource development revisited in the Republic of Korea. KEDI Journal of Educational Policy, 14(1), 23-44.
Clarke, S. & Clarke, S. (1991). Marx, marginalism and modern sociology. Palgrave Macmillan UK.
Cox, J. B., Al Arkoubi, K. & Estrada, S. D. (2006). National human resource development in transitioning societies in the developing world: Morocco. Advances in Developing Human Resources, 8(1), 84-98.
Devadas, U. M. (2016). Does Malaysia Practice National Human Resource Development Journal of Management Policy and Practice, 17(2), 115.
Drew, K., Morris, R., Tod, D. & Eubank, M. (2019). A meta-study of qualitative research on the junior-to-senior transition in sport. Psychology of Sport and Exercise, 45, 101556.
Ekuma, K. (2019). Postcolonialism and national HRD: understanding contemporary challenges to skills development in sub-Saharan Africa. Human Resource Development International, 22(4), 321-342.
Erwin, E.J., Brotherson, M.J. & Summers, J.A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200.
Feddersen, N. B., Morris, R., Ronkainen, N., Sæther, S. A., Littlewood, M. & Richardson, D. (2021). A qualitative meta-study of a decade of the holistic ecological approach to talent development. Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology, 3, 24-39.
Garavan, T., Wang, J., Matthews-Smith, G., Nagarathnam, B. & Lai, Y. (2018). Advancing national human resource development research: suggestions for multilevel investigations. Human Resource Development International, 21(4), 288-318.
Garavan, T., Wang, J., Matthews-Smith, G., Nagarathnam, B. & Lai, Y. (2018). Advancing national human resource development research: suggestions for multilevel investigations, Human Resource Development International, 21(4), 288-318. DOI: 10.1080/13678868.2018.1429171
Gubbins, C. & Garavan, T. N. (2009). Human Resource Development. Human Resource Development Review, 8(2), 245-275.
He, Q. (2015). Link education to industrial upgrading: a comparison between South Korea and China. Asian Education and Development Studies.
Huda, K. N. (2020). Mapping the dimensions of human resources development: A scoping review. Journal on Innovation and Sustainability RISUS, 11(3), 109-128.
Huda, K.azi Nazmul. (2020). “Stakeholders’ Engagement in Youth’s Organizations for National Human Resource Development: A Study on Bangladesh National Cadet Corps. Shanlax International Journal of Management, 7(4), 11–22.
Hutchins, H. M. & Wang, J. (2008). Organizational crisis management and human resource development: A review of the literature and implications to HRD research and practice. Advances in Developing Human Resources, 10(3), 310-330.
Jacobs, R. L. & Hawley, J. D. (2009). The emergence of “workforce development”: Definition, conceptual boundaries and implications. In R. Maclean & D. Wilson (Eds.), International handbook of education for the changing world of work (pp. 2537-2552).
Joshua C. Collins, J.C., Jill Zarestky, J. & Oleksandr Tkachenko, O. (2016). An integrated model of national HRD and critical HRD: considering new possibilities for human resource development., Human Resource Development International, 20(3), 236-252. DOI: 10.1080/13678868.2016.1258913
Kelly, M., Ellaway, R. H., Reid, H., Ganshorn, H., Yardley, S., Bennett, D. & Dornan, T. (2018). Considering axiological integrity: A methodological analysis of qualitative evidence syntheses, and its implications for health professions education. Advances in Health Sciences Education, 23(4), 833–851.
Kelly, M., Ellaway, R. H., Reid, H., Ganshorn, H., Yardley, S., Bennett, D. & Dornan, T. (2018). Considering axiological integrity: A methodological analysis of qualitative evidence syntheses, and its implications for health professions education. Advances in Health Sciences Education, 23(4), 833–851.
Kim, N. & Park, S. (2020). South Korean’s fever for public service jobs and exam ronins: from a NHRD management framework. European Journal of Training and Development, 45(8/9), 779-795.
Krishna, V. (2019). Developing a Competency-Based Credentialing Framework for National Human Resource Development. International Journal of HRD Practice, Policy and Research, 4(1), 41-58.
Kuchinke, K. P. (2010). Human development as a central goal for human resource development. Human Resource Development International, 13, 575-585.
Kujur, S. K. & Goswami, D. (2021). Do Covid-19 induced NHRD policies have a dampening effect on employment. Human Resource Development International, 24(4), 454-464.
Laužackas, R., Tūtlys, V. & Spūdytė, I. (2009). Evolution of competence concept in Lithuania: from VET reform to development of National Qualifications System. Journal of European Industrial Training, 33(8/9), 800-816.
Lee, A. S. & Jacobs, R. L. (2021). A review of national occupational standards and the role of human resource development in their implementation. Human Resource Development Review, 20(1), 46-67.
Lockwood, C., Munn, Z. & Porritt, K. (2015). Qualitative research synthesis: methodological guidance for systematic reviewers utilizing meta-aggregation. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 3(3), 179-187. Int J Evid Based Healthc.
Lynham, S. A. & P. W. Cunningham, P. W. (2006). National Human Resource Development in Transitioning Societies in the Developing World: Concept and Challenges. Advances in Developing Human Resources, 8 (1), 116–135. doi:10.1177/1523422305283150.
Massey, W. V. & Williams, T. L. (2020). Sporting activities for individuals who experienced trauma during their youth: A meta-study. Qualitative Health Research, 30(1), 73–87.
McGuire, D., O'Donnell, D., Garavan, T. & Murphy, J. (2001). Framing human resource development: An exploration of definitional perspectives using discourse analysis.
McHugh, T. L. F., Deal, C. J., Blye, C. J., Dimler, A. J., Halpenny, E. A., Sivak, A. & Holt, N. L. (2019). A meta-study of qualitative research examining sport and recreation experiences of indigenous youth. Qualitative Health Research, 29(1), 42–54.
McKinsey, Q. (2012). Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.
McLean, G. N. (2012). Invited response observations on modeling NHRD strategy. Human Resource Development Review, 11, 430-436.
McLean, G. N., Lynham, S.A., Azevedo, R. E., Lawrence, J. E. & Nafukho, F. M. (2008). A Response to Wang and Swanson’s Article on National HRD and Theory Development. Human Resource Development Review, 7 (2), 241–258. doi:10.1177/1534484308316486.
McLean, G.N. & Osman-Gani, A.M. (2014). National Human Resource Development. In The Routledge Companion to Human Resource Development, edited by R. Poell, T. S. Rocco, and G. Roth, 171–180. New York, NY: Routledge.
McLean, G.N. (2004). National Human Resource Development: What in the World is it? Advances in Developing Human Resources, 6 (3), 269–275. doi:10.1177/1523422304266086.
Metcalfe, B. D. (2011). Women, Empowerment and Development in Arab Gulf States: A Critical Appraisal of Governance, Culture and National Human Resource Development (HRD) Frameworks. Human Resource Development International, 14 (2), 131–148. doi:10.1080/ 13678868.2011.558310.
Monavarian, A., Abooyee Ardakan, M., Eravani, M.J. & Zandimanesh, M.R. (2013). Designing a policy model in order to improve the business environment of the Islamic Republic of Iran using the grounded theory. Journal of Public Administration, 5(2), 586-606.
(in Persian)
Munn, Z., Porritt, K., Lockwood, C., Aromataris, E. & Pearson, A. (2014). Establishing confidence in the output of qualitative research synthesis: the ConQual approach. BMC medical research methodology, 14(1), 1-7.
Murphy, A. & Garavan., T. N.  (2009). The Adoption and Diffusion of an NHRD Standard: A Conceptual Framework. Human Resource Development Review, 8(1), 3–21. doi:10.1177/ 1534484308330019.
Nagarathnam, B. B. (2016). National Human Resource Development: Review of Research and a Framework for Practice (Doctoral dissertation).
Oh, H., Ryu, H.H. & Choi., M. (2013). How Can We Assess and Evaluate the Competitive Advantage of a Country’s Human Resource Development System? Asia Pacific Education Review, 14 (2), 151–169. doi:10.1007/s12564-012-9237-6.
Oh, H., Seo, D., Kim, J., Yoo, S. & Seong, H. (2015). Assessment and evaluation of national human resource development system competitiveness in emerging countries. Asia Pacific Education Review, 16(3), 477-490.
Organization for Economic Co-Operation and Development. (2014). PISA 2012 results in focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know. Paris, France: Author.
Paprock, K. E. (2006). National Human Resource Development in Transitioning Societies in the Developing World: Introductory Overview. Advances in Developing Human Resources, 8 (1):, 12–27. doi:10.1177/1523422305283055.
Paterson, B. L., Thorne, S. E., Canam, C. & Jillings, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis (Vol. 3). Sage.
Prieto, L., Phipps, S., Thompson, L. & Ogbuehi, A. (2015). Social entrepreneurship and national human resource development: A Caribbean perspective. International Journal of Entrepreneurship, 19, 105.
Rana, S. & Ardichvili, A. (2015). Cambodia and the ASEAN economic community: Opportunities, challenges, and implications for human resource development. Reconsidering Development, 3, 38-55.
Rana, S., Ardichvili, A. & Taing, S. K. (2017). National human resource development in a transitioning society: the case of Cambodia. Human Resource Development International, 20(2), 127-146.
Rao, T. V. (2004). Human resource development as national policy in India. Advances in Developing Human Resources, 6, 288-296. doi:10.1177/1523422304266075
Reyes, G., Banda, R. M. & Caldas, B. (2020). We’re Allall in this boat together: Latina /chicana embodied pedagogies of care. Journal of Latinos and Education, 22(2), 470-485.
Ritzer, G. (2001). Explorations in Social Theory: From Metatheorizing to Rationalization. SAGE Publications Ltd.
Rocco, T. S., Stein, D. & Lee, C. (2003). An exploratory examination of the literature on age and HRD policy development. Human Resource Development Review, 2(2), 155–180.
Roh, K., Ryu, H. & McLean, G. N. (2020). Analysis of national human resource development (NHRD) policies of 2016 in South Korea with implications. European Journal of Training and Development., 44(4/5), 355-368. https://doi.org/10.1108/EJTD-09-2019-0161
Ronkainen, N. J. & Wiltshire, G. (2021). Rethinking validity in qualitative sport and exercise psychology research: A realist perspective. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 19(1), 13–28.
Sohrabi, B, Yazdani, H, Rajabzadeh, A & Mahjob, H. (2021). Examining the theories of basic human psychological needs: A transtheoretical approach. Journal of Psychological Sciences, 103(3), 986-998. (in Persian)
Storberg Walker, J. (2009). Integrative literature reviews: Heterodox economics, social capital, and HRD: Moving beyond the limits of the neoclassical paradigm. Human Resource Development Review, 8, 97-119.
Storberg Walker, J. (2012). Introducing a new paradigm for 21st-century HRD: Workforce development and the public good. Advances in Developing Human Resources, 14(4), 586-606.
Straub, D., Limayem, M. & Karahanna-Evaristo, E. (1995). Measuring system usage: Implications for IS theory testing. Management science, 41(8), 1328-1342.
Swanson, R. A. & Holton, E. F. (2001). Foundations of human resource development. San Francisco: Berrett- Koehler.
Swanson, R. A. & Holton, E. F., III. (2009). Foundations of human resource development (2nd ed.). San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
Taderera, B. H. (2019). Do national human resources for health policy interventions impact successfully on local human resources for health systems: a case study of Epworth, Zimbabwe. Global Health Action, 12(1), 1646037.
Tamminen, K. A. & Holt, N. L. (2010). A meta-study of qualitative research examining stressor appraisals and coping among adolescents in sport. Journal of Sports Sciences, 28(14), 1563-1580.
Taslimi, M.S., Alipour, M. (2019). Talent Research Approaches in I. R. Iran's Talent Policies. Journal of Public Administration, 11(1), 123-150. (in Persian)
Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. Human resource development review, 15(4), 404-428.
Tri, N. M. & Minh, N. L. (2022). Factors affecting the role of education and training in human resource development of Vietnam. International Journal of Health Sciences, 6, 1-14.
Tynaliev, U. M. & McLean, G. N. (2011). Labour migration and national human resource development in the context of post-Soviet Kyrgyzstan. Human Resource Development International, 14(2), 199-215.
Wallis, S. (2010). Toward a science of metatheory. Integral Review: A Transdiciplinary, 6(3), 73-120.
Wang, G. G. (2008). National HRD: a new paradigm or reinvention of the wheel? Journal of European Industrial Training, 32(4), 303-316.
Wang, G. G., Werner, J. M., Sun, J. Y., Gilley, A. & Gilley, J. W. (2017). Means vs ends: theorizing a definition of human resource development. Personnel Review, 46(6), 1165-1181.
World Bank. (2008). Bangladesh: Financial services for the poorest. Washington, DC: Author.
World Bank. (2013). Doing business 2014: Understanding regulations for small and medium size enterprises. Washington, DC: Author.
Yang, B., Zhang, D. & Zhang, M. (2004). National human resource development in the People’s Republic of China. Advances in Developing Human Resources, 6(3), 297-306.