چابک‌سازی مدیریت فرایندهای سازمانی مبتنی بر تئوری سیستم‌های انطباقی پیچیده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

10.22059/jipa.2023.359912.3335

چکیده

هدف: امروزه بسیاری از سازمان‌ها به این نتیجه دست پیدا کرده‌اند که در دنیای واقعی، پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایندهای سازمانی، بیشتر آن‌ها را به‌سمت ساختارهای رسمی برده است و در واقع، توان واکنش مؤثر و چابک به تغییرات را به‌ویژه در نظام‌های پیچیده کاهش داده و حتی، اجرای آن را با اختلال مواجه کرده است. در این راستا، هدف اصلی پژوهش پیش رو، ارائه چارچوبی از چابک‌سازی مدیریت فرایندهای سازمانی با بهره‌گیری از مفاهیم نظریه «سیستم‌های پیچیده انطباقی» در سازمان است.
روش: برای دستیابی به هدف یاد شده، در گام نخست، از طریق ابزار مصاحبه با ۱۸ نفر از خبرگان، تلاش شد که اجزای مؤثر در چارچوب مدیریت فرایندهای سازمانی چابک شناسایی شود تا از این طریق بتوان انطباق‌پذیری و چابکی سیستم مدیریت فرایندهای سازمانی را بهبود بخشید. در گام دوم پژوهش، به‌منظور تبیین ارتباطات سیستمی مدیریت فرایندهای سازمانی چابک، از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد.
یافته‌ها: پس از تحلیل یافته‌ها و استخراج کدهای اولیه از متن مصاحبه‌ها، در گام نخست، داده‌ها در چهار مقوله کلی آمادگی و زیرساخت‌های اولیه، پاسخ‌گویی، یادگیری و رشد شاخص‌های عملکردی با ضریب پایایی به میزان ۷/۷۷ دسته‌بندی شدند. در مرحله بعدی، از طریق تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، سطح‌بندی و ارتباطات درون‌سیستمی تعیین شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های چارچوب پیشنهادی عبارت‌اند از: ۱. آمادگی: شامل فرهنگ متناسب، حاکمیت فرایند، نیروی انسانی شایسته، زیرساخت فناوری و ساختار سازمان؛ ۲. پاسخ‌گویی: مشتمل بر مؤلفه‌های استراتژی‌سازی مبتنی بر بداهه، پایداری خلاق، سازگاری پویا و رهبری فرایندها؛ ۳. یادگیری: متشکل از یادگیرندگی سازمانی و درک و شناخت محیطی؛ ۴. رشد و بهبود شاخص‌های عملکردی: شامل شاخص‌های کمی و کیفی. همچنین با توجه به چارچوب مفهومی ISM این متغیرها در قالب چهار سطح طبقه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، زیرساخت فناوری اطلاعات، مهم‌ترین مؤلفه در چابکی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار شناخته شد. همچنین بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، قدرت نفوذ و وابستگی در طبقه چهار، یعنی مستقل قرار گرفت. در واقع، تقویت زیرساخت فناوری می‌تواند با نفوذ در فرهنگ فرایندمحوری، نیروی انسانی و ساختار متناسب سازمان، باعث شود که روحیه یادگیری و تحول و کار تیمی و مشارکتی در سازمان تقویت شود و بستری برای رشد مستمر کارکنان فراهم آید که در نهایت، پیامدهایی همچون مزیت رقابتی، سودآوری، ایجاد ارزش برای جامعه و... را به‌دنبال دارد. افزون بر این، در میان متغیرهای مربوطه در بالاترین سطح (سطح ۴) دو مؤلفه قابلیت تولید استراتژی مبتنی بر بداهه و همچنین، قابلیت حفظ و نگهداری سازمان در لبه بی‌نظمی (پایداری خلاق) در طبقه متغیرهای وابسته قرار گرفت که اصلاح متغیرهای هدف یا نتیجه در سیستم نام‌گذاری شد. با توجه به نتایج، ادعا می‌شود که در صورت توجه به سایر مؤلفه‌های سیستم، می‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها به این دو قابلیت مهم با ذکر ویژگی‌هایی که از این دو بیان شد، دست پیدا کنند و بتوانند در محیط‌های پیچیده و پویا به نحو مقتضی اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agility in Business Processes Management Based on the Theory of Complex Adaptive Systems

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hasani Moghadam 1
  • MohammadMahdi Mohtadi 2
  • Hosein Bazargani 2
  • Ali Taheri 2
1 PhD. Candidate, Department of System Management, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Transformation and Excellence, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Nowadays, many organizations in the real world have come to the conclusion that the implementation of Business Process Management (BPM) systems has led most of them towards formal structures. In fact, it has reduced their ability to respond effectively and be agile in the face of changes, especially in complex systems, and has even disrupted its implementation. In this regard, the primary aim of this research is to present a framework for agile management of organizational processes by drawing upon concepts from the theory of "Complex Adaptive Systems" within the organization.
Methods
To achieve the mentioned objective, the research took the following steps: In the first step, 18 experts were interviewed to identify the effective components in the framework of agile organizational process management. This was done to enhance adaptability and agility within the organizational process management system. In the second step, the Interpretive Structural Modeling (ISM) approach was used to explain the systemic connections of agile organizational process management.
Results
Following the analysis of the interview data and the extraction of primary codes in the first step, the data were categorized into four overarching themes: (1) preparation and basic infrastructure, (2) responsiveness, (3) learning and growth of performance indicators. These themes exhibited a reliability coefficient of 77.7. The subsequent stratification of structural equations and intra-system communication revealed the proposed framework's constituent components. Preparation included factors such as fostering an appropriate culture, process governance, competent human resources, technological infrastructure, and organizational structure. Accountability-related factors encompassed strategy development based on improvisation, creative sustainability, dynamic adaptation, and process leadership. Learning components comprised organizational learning and environmental understanding. Finally, growth and improvement of performance indicators encompassed both quantitative and qualitative metrics. According to the ISM conceptual framework, these variables were organized into four hierarchical levels.
Conclusion
The research findings underscore the critical role of information technology infrastructure in enhancing the agility of business process management. This component emerged as the most vital element and was positioned in the fourth level, signifying independence. Strengthening technological infrastructure can positively influence process-oriented culture, human resources, and organizational structure, thereby promoting a culture of learning, collaboration, and partnership within the organization. This, in turn, lays the groundwork for continuous employee growth and development, ultimately resulting in competitive advantages, profitability, and the creation of societal value, among other outcomes. Within the top-level category (level 4), two components, the ability to devise strategy through improvisation and the capacity to maintain the organization on the edge of chaos (creative sustainability), were identified as dependent variables. These variables are amendable and serve as targets or outcomes within the system. Consequently, an emphasis on the broader system's components may empower organizations to develop these two critical capabilities, enabling them to navigate complex and dynamic environments effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business processes management
  • Agility
  • Complex adaptive systems
منابع
بودلایی، حسن؛ کنارودی، محمدحسین؛ عبادی، حامد و بهمنی، اکبر (1400). مدیریت دیجیتال منابع انسانی، رهیافتی برای خلق چابکی سازمانی در بخش دولتی در عصر اقتصاد دیجیتال (مورد مطالعه: شبکه بانک‏های دولتی کشور ایران). مدیریت دولتی، 13(4)، 766- 785.
توکلی، غلامرضا؛ محمد ظاهری، محمد و آقازاده حبشی، جواد  (1401). چارچوبی برای پایدارسازی رابطه میان فرد و سازمان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 31(103)، 95- 122.
دویت، باب و مایر، رُن (1397). استراتژی بازرگانی: مدیریت پارادوکس‏های استراتژی برای خلق مزیت رقابتی (چاپ اول). (مهدی ابراهیمی و سعید عباس‏نژاد، مترجمان). (اثر اصلی، 2015) تهران: انتشارات کتاب مهربان.
رحیمیان، محمدمهدی و رجب زاده قطری، علی (1396). سنجش تاب‌آوری زنجیره تأمین با رویکرد سیستم‏های پیچیده سازگار (مطالعه موردی: صنعت داروسازی ایران). پژوهش‏های نوین در تصمیم‏گیری، 2(2)، 155- 195.
سلطان باغ‏شاهی، طیبه و رضوانی، حمیدرضا (1398). ارائه الگویی برای بهبود عملکرد سازمان از طریق چابکی فرایندهای سازمانی در شرکت‏های حمل و نقل دریایی. دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی، تهران.
عبدی، نریمان؛ صالحیان، ابوالفضل و پروین، بدیعه (1390). تأثیر ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺤﻮری ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ سازمان‏ها (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان کردستان). دومین همایش ملی مدیریت فرایندهای سازمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران: ایران
علی‏زاده مهدی؛ قلی‌پور، رحمت‌اله؛ ابویی اردکان، محمد؛ پیران نژاد، علی و فاضلی، محمد (1400). طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه: صنعت برق)، مدیریت دولتی، 13(1)، 59- 76.
قربانی‏زاده، وجه‏الله و عرب، امیرحسین (1389). مفاهیم و ویژگی‏های سازمان‏های نظم آشوب. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 20(62)، 91- 114. 
قنبری، مهرداد؛ حیدری نژاد، قدرت‌اله و پرندین، کاوه (1395). مدیریت عملکرد، چالش‏های فراروی و نظریه پیچیدگی. حسابداری دولتی، 3(1)، 49- 58.
گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی (1400). چابک‏سازی دولت از منظر اصلاح نظام اداری ایران: تمایز چابک‏سازی و کوچک‏سازی، دفتر مطالعات مدیریت، شماره مسلسل 17879.
لطیفی، میثم (1388). بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان (با تأکید بر رویکرد اسلامی). رساله دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
مدهوشی، مهرداد و هادی تبار، جواد (1397). تدوین چارچوب بومی چابکی سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری ISM. مدیریت بهره‌وری، 12(1)، 7-34.
مشهدی جعفرنظری، آرزو و مجید معتمدی (1398). ارائه چارچوبی برای تأثیر مدیریت فرایند کسب‌وکار بر چابکی سازمانی در سازمان‏های خدماتی ایران. سومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت دانش. بلاکچین و اقتصاد، تهران: ایران
مولایی، الهه و علی حاجی غلام سریزدی (1395). تحلیل دینامیکی تأثیر عوامل مهندسی مجدد فرایند کسب‌وکار بر چابکی سازمان (موردمطالعه: سازمان بنادر و دریانوردی). اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت صنعتی، تهران: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران.
مهرگان، محمدرضا؛ حسین‌زاده، مهناز و ربیعی سروندی، نیما (1398). طراحی مدل آشفتگی پویایی توسعه بهره وری منابع انسانی صنعت نفت ایران. مدیریت دولتی، 11(2)، 309- 338.
نقوی، سیدعلی؛ عادل، آذر و  سعدی، میرمحمد (1394). اولویت‏بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگا‏ه‏ها و مراکز آموزش عالی شهر یزد. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 21(1)، 61- 81. 
References
Abdi, N., Salehiyan, A, Parvin, B. (2010). The effect of process-oriented on the agility of organizations (case study: Kurdistan Province Agricultural Bank). The second national conference on organizational process management, Iran University of Science and Technology, Tehran: Iran. (in Persian)
Alavi, S., Ramezanian, M., Bagheri, A. & Zeraati, V. (2022). Providing a model for achieving organisational agility with emphasis on business process management. International Journal of Process Management and Benchmarking, 12(5), 574-598. (in Persian)
Alizadeh, M., Gholipor, R., Aboei Ardakan, M., Pirannejad, A., & Fazeli, M. (2021). Designing a complex governance Pattern in the context of sanctions in Iran Case study: Electrical industry. Journal of Public Administration, 13(1), 59-76. doi: 10.22059/jipa.2021.313022.2840 (in Persian)
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Aysolmaz, B., Kirchner, K., Mertens, R & Reher, F. (2018). A Reflection on the Interrelations between Business Process Management and Requirements Engineering with an Agility Perspective. International Conference on Business Process Management Business Process Management Workshops. 669-680.
Aysolmaz, B., Joshi, A. & Stubhan, M. (2023). Examining and Comparing the Critical Success Factors between Business Process Management and Business Process Automation. Global Information Management, 31(1), 1-27.
Badakhshan, P., Conboy, K., Grisold, T & vom Brocke, J. (2019). Agile business process management: A systematic literature review and an integrated framework. Business Process Management Journal, 26(6), 1505-1523. DOI: 10.1108/BPMJ-12-2018-0347.
Benner, M. J. & Tushman, M. L, (2007). Process Management, Technological Innovation, and Organizational Adaptation. in Business Process Transformation, V. Grover and M. L. Markus (eds.), M.E. Sharpe: Irvine, CA, pp. 317–326.
Benraad, M., Ozkan, B., Turetken, O. and Vanderfeesten, I. (2022). The influence of BPM-supportive culture and individual process orientation on process conformance. Business Process Management Journal, 28(8), 1-22.
Bernardo Junior, R., de Padua, S.I.D. (2023). Toward agile Business Process Management: Description of concepts and a proposed definition, Knowledge and Process Management, 30(1), 14- 32.
Bider, I. & Jalali, A. (2016). Agile business process development: why, how and when-applying Nonaka’s theory of knowledge transformation to business process development. Information Systems and E-Business Management, 14(4), 693-731.
Bitkowska, A., Dziembek, D. & Gzik, T. (2022). Towards Cloud Agile Business Process Management. Communications of the IBIMA, 2022, 1-20. DOI: 10.5171/2022.821632
Boudlaie, H., Kenarroodi, M., Ebadi, H., & Bahmani, A. (2021). Digital Human Resource Management: An Approach to Creating Organizational Agility in the Public Sector in the Digital Economy Era (A Study on the Public Sector Banking Network in Iran). Journal of Public Administration, 13(4), 766-785. doi: 10.22059/jipa.2022.333338.3051 (in Persian)
Bruno, G., Dengler, F., Jennings, B., Khalaf, R.Y., Nurcan, S., Prilla, M., Sarini, M., Schmidt, R., & Silva, A.R. (2011).  Key challenges for enabling agile BPM with social software, Journal of Software: Evolution and Process, 23(4), 297-326.
Kose, B.O. (2020). Business process management approach for improving agile software process and agile maturity. Journal of Software: Evolution and Process, 33(3). https://doi.org/10.1002/smr.2331
Devitt, B. & Mayer, R. (2017). Business Strategy: Managing the Paradoxes of Strategy to Create Competitive Advantage (1st Edition). (Mehdi Ebrahimi and Saeed Abbas Nejad, translators). (Original work, 2015) Tehran: Mehraban Kitab Publications. (in Persian)
Fernandez, A. D. R., Fernandez, D. R., Marcos-Jorquera, D., & Iglesias, V. G. (2020). Support System for Early Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Based on the Service-Oriented Architecture Paradigm and Business Process Management Strategy: Development and Usability Survey Among Patients and Health Care Providers. Journal of Medical Internet Research, 22(3), 1-14.
Fertalj, K. & Matejas, M. (2015). Using Agility in Building Business Process Management Solutions. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(11), 3826–3832.
Gebhart, M., Mevius, M. and Wiedmann, P. (2014). Business process evaluation in agile business process management using quality models. International Journal of Advanced Life Sciences, 6(3), 279-290.
Ghanbari, M., Heidarinejad, G., & Parandin, K. (2016). Performance Management, Challenges Facing and Complexity Theory. Governmental Accounting, 3(1), 49-58. (in Persian)
Ghorbanizade, V & Arab, A. (2010). Chaordic Organizations; Concepts and Attributes. Management Studies in Development and Evolution, 20(62), 91-114. (in Persian)
Grisold, T., Gross, S., Roglinger, M., Stelzl, K., & vom Brocke, J. (2019). Exploring explorative BPM-setting the ground for future research. Paper presented at the International Conference on Business Process Management, 26, 1505–1523.
Gross, S., Stelzl, K., Grisold, T., Mendling, J., Roglinger, M., & vom Brocke, J. (2021). The Business Process Design Space for exploring process redesigns alternatives. Business Process Management Journal, 37(4), 378–382.
Gwet, K.L. (2014). Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among raters. Advanced Analytics LLC.
Hotel, O., Gzara, L., Verjus, H., Triaa, W. (2020). Competency Cataloging and Localization to Support Organizational Agility in BPM. In: Del Río Ortega, A., Leopold, H., Santoro, F.M. (eds) Business Process Management Workshops. BPM 2020. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 397. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66498-5_5
Hrabal, M., Tucek, D., Molnar, V. and Fedorko, G. (2021). Human factor in business process management: modeling competencies of BPM roles. Business Process Management Journal, 27(1), 275-305. https://doi.org/10.1108/BPMJ-04-2020-0161
Janssen, M. & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID- 19 pandemic. International Journal of Information Management, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180
Jimenez, L., Pulikottil, T., Silva Peres, R., Nikghadam, S & Barata, J. (2021). Complexity theory and self-organization in Cyber-Physical Production Systems, 54th CIRP CMS 2021 - Towards Digitalized Manufacturing 4.0 Edited by Dimitris Mourtzis.
Kerpedzhiev, G. (2016). The Future of Business Process Management in the Future of Work, Twenty-Fourth European Conference on Information Systems (ECIS), İstanbul, Turkey
Kohlborn, T., Muller, O., Poeppelbuß, J. and Roglinger, M. (2014). New frontiers in Business Process Management (BPM). Business Process Management Journal, 20(4). https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2014-0015
Koopman, A., & Seymour, L.F. (2020). Factors Impacting Successful BPMS Adoption and Use: A South African Financial Services Case Study. Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling, 387, 55 - 69.
Kosieradzka, A., Rostek, K. (2021). The multifaceted character of process management in organizations. In: Kosieradzka, A., Rostek, K. (eds.) ProcessManagement and Organizational Process, Maturity, pp. 1–33. Palgrave Macmillan.
Latifi, M. (2008). Rethinking the concept of order and discipline in the organization (with an emphasis on the Islamic approach). PhD dissertation in human resource management, Tarbiat Modares University (in Persian)
Lederer, M. & Thummerer, J. (2022). Organizing a Self-organized Team: Towards a Maturity Model for Agile Business Process Management, International Conference on Subject-Oriented BPM, S-BPM ONE 2022: Subject-Oriented Business Process Management. Dynamic Digital Design of Everything – Designing or being designed? 152–164.
Madhoshi, M., & haditabar, J. (2018). Developing a Local Model of Organizational Agility in Knowledge based Firms: Applying the Interpretive Structural Modeling Approach. The Journal of Productivity Management, 12(1), 7-34. (in Persian)
Mashhadi Jafarnazari, A  Motamedi, M. (2018). Presenting a framework for the impact of business process management on organizational agility in Iranian service organizations, The third international conference on knowledge management, blockchain and economics, Tehran: Iran. (in Persian)
Mehregan, M. R., Hosseinzadeh, M., & Rabie Servandi, N. (2019). Modeling the Disturbance-Dynamics Model of Human Resources Development in Iran's Oil Industry. Journal of Public Administration, 11(2), 309-338. doi: 10.22059/jipa.2019.277895.2514.
(in Persian)
Meziani, R. and Saleh, I. (2010). Towards a collaborative business process management methodology, International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS), 1-6.
Moulayee, E., Haji Gholam Serizdi, A. (2015). Dynamic analysis of the effect of business process reengineering factors on organizational agility (case study: Ports and Maritime Organization). The first international industrial management conference, Tehran: Iranian Industrial Management Scientific Association. (in Persian)
Naghavi, S. A., Azar, A., & Asadi, M. M. (2023). Prioritizing factors enabling organizational agility in universities and centers of higher education in Yazd. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21(1), 61-81. (in Persian)
Ohlsson, J., Han, S., Bouwman, H. (2017). The prioritization and categorization method (PCM) process evaluation at Ericsson: a case study. Business Process Management Journal 23(2), 377-398.
Papulova, E. (2020). Promoting process approach to management. SHS Web of Conferences 83, 01050, https://doi.org/10.1051/shsconf/20208301050
Rahimian, M. M., & Rajabzadeh Ghatari, A. (2017). Measuring Supply Chain Resilience using Complex Adaptive Systems approach; Case Study: Iranian Pharmaceutical Industry. Modern Research in Decision Making, 2(2), 155-195. (in Persian)
Report of the Research Center of the Islamic Council (2021). Government agility from the perspective of reforming Iran's administrative system: the distinction between agility and downsizing, Management Studies Office, serial number 17879. (in Persian)
Rito-Silva, A., Meziani, R., Magalhaes, R., Martinho, D., Aguiar, A. and Flores, N. (2009), AGILIPO: embedding social software features into business process tools, in Rinderle-Ma, S., Sadiq, S. and Leymann, F. (Eds), Business Process Management Workshops, Springer, Berlin and Heidelberg, pp. 219-230.
Rodriguez, D. & Molina, E. S. (2018). The experience of implementation with Agile Business Process Management, Technology and Engineering Systems Journal, 3(4), 284-294.
Routis, I., Nikolaidou, M & Nancy, A. (2018). Exploring Business Process Agility From the Designer's Perspective: The Case of CMMN, In book: New Perspectives on Information Systems Modeling and Design. pp.20-40.
Schneider, M. & Somers, M. (2006). Organizations as complex adaptive systems: Implications of Complexity Theory for leadership research. The Leadership Quarterly, 17,351–365.
Sharma, P., Devidas Thakar, G & Gupta, R. C. (2013). Interpretive Structural Modeling of Functional Objectives (Criteria’s) of Assembly Line Balancing Problem. International Journal of Computer Applications, 83(13), 14-22.
Soltan Bagh-Shahi, T., Rizvani, H. (2018). Presenting a model to improve the performance of the organization through the agility of organizational processes in shipping companies, The second economicand accounting management conference with the organizational agility approach, Tehran. (in Persian)
Staff (2015). Agile BPM: Agile Development and Business Process Management, https://www.sixsigmadaily.com/agile-bpm-agile-development -and-business-process-management
Ahmad, T. & Van Looy, A. (2020). Business Process Management and Digital Innovations: A Systematic Literature Review. Sustainability 12(17), 6827, DOI : 10. 3390/ su 12176827
Tavakoli, G. R., mohammad zaheri, M., & Aghazadeh Habashi, J. (2022). A Framework for Stabilizing the Person-Organization Relationship. Management Studies in Development and Evolution, 31(104), 95-122. doi: 10.22054/jmsd.2022.65764.4083 (in Persian)
Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J. & Zorzini, M. (2015). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study. International Journal of Production Research, 53(18), 5592-5623.
Turner, J. R., & Baker, R. M. (2019). Review complexity theory: An overview with potential applications for the social sciences. Systems, 7(1),
Uluhan, E. & Mehmet, N. A. (2014). Complex Adaptive Systems Theory in the Context of Business Process Management, Springer International Publishing Switzerland.
Vieira, C., Lohmann, P., Engiel, P & Magdaleno, A. (2020). APRUMO (Agile Process Modeling) – A Method to Process Modeling Using Agile BPM, Conference: Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) 2020.
von Rosing, M., von Scheel, J. & Gill, A.Q. (2015). Applying agile principles to BPM, in von Rosing, M., von Scheel, H. and Scheer, A.W. (Eds), The Complete Business Process Handbook: Body of Knowledge from Process Modeling to BPM, Morgan Kaufmann, 79-88.
Wouter A., Aaron De Smet & Kirsten Weerd, (2015). Agility: It rhymes with stability, McKinsey Quarterly.
Zacarias, M., Martins, P.V. and Gonçalves, A. (2017). An agile business process and practice meta-model. Procedia Computer Science, 121, 170-177.