شناسایی و اولویت‌بندی عوامل روان‌شناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل 34000 منابع انسانی: یک مطالعه آمیخته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22059/jipa.2023.362250.3356

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل روان‌شناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی (شامل طراحی ساختار سازمانی کلان و تفصیلی، تجزیه‌وتحلیل شغل و ارزشیابی شغلی و برنامه‌ریزی منابع انسانی، جذب و ارزشیابی شاغل) بود.
روش: طرح پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی بود که در مرحله اول از روش مرور سیستماتیک (داده‌های کیفی) و در مرحله دوم از روش دلفی و دیمتل فازی (داده‌های کمّی) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی مدیران میانی و ارشد یک شرکت صنعتی در استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ بود که تعداد ۱۴ نفر از آنان به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، ۳ پرسش‏نامه بود. یکی پرسش‏نامه دلفی ۱۸ سؤالی بود که برای شناسایی عوامل روان‌شناختی اثرگذار بر فرایندهای سطح مقدماتی با ۷ سؤال درباره طراحی ساختار سازمانی کلان و تفصیلی؛ ۵ سؤال در خصوص تجزیه‌وتحلیل شغل و ارزشیابی شغلی و ۶ سؤال در زمینه برنامه‌ریزی منابع انسانی، جذب و ارزشیابی شاغل تهیه شد. پرسش‏نامه بعدی، دیمتل فازی ۱۶ سؤالی بود که برای اولویت‌بندی عوامل روان‌شناختی شناسایی‌شده طراحی شد. پرسش‏نامه مرحله سوم دلفی با ۷ سؤال در خصوص طراحی ساختار سازمانی کلان و تفصیلی؛ ۴ سؤال در زمینه تجزیه‌وتحلیل شغل و ارزشیابی شغلی و ۵ سؤال درباره برنامه‌ریزی منابع انسانی، جذب و ارزشیابی شاغل بود که پژوهشگر بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مرور سیستماتیک طراحی کرد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پرسش‏نامه دلفی، از شاخص مرکزی میانگین و درصد اجماع استفاده شد. همچنین، به‌منظور تعیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل روان‌شناختی شناسایی‌شده، از روش دیمتل فازی استفاده شد. در این بخش، تحلیل داده‌ها در نسخه 2019 نرم‌افزار اکسل انجام شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج حاصل از مرور سیستماتیک ۴۰ مقاله‌ای که طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ چاپ شده‌اند و نیز، بر اساس نتایج مرحله سوم پرسش‏نامه دلفی و پرسش‏نامه دیمتل فازی، مهم‌ترین عوامل روان‌شناختی اثرگذار بر فرایند طراحی ساختار سازمانی کلان و تفصیلی به‌ترتیب اهمیت، عبارت بودند از: اعتماد به مدیریت ارشد، جوّ اعتماد بین‌فردی، عدالت سازمانی ادراک‌شده، حمایت سازمانی ادراک‌شده، رهبری تحولی، استقلال شغلی و حمایت مدیریت ارشد. همچنین، نتایج نشان داد که فرصت رشد و توسعه فردی، جوّ یادگیری، جوّ اعتماد بین‌فردی و رهبری تحولی، به‌ترتیب اثرگذارترین عوامل روان‌شناختی بر بهبود فرایند تجزیه‌وتحلیل شغل و ارزشیابی شغلی هستند. در نهایت، یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل روان‌شناختی اثرگذار بر فرایند برنامه‌ریزی منابع انسانی، جذب و ارزشیابی شاغل، عبارت‌اند از: تناسب فرد ـ شغل، هویت شغلی، عدالت سازمانی ادراک‌شده، شهرت سازمان و معناداری شغل.
نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که علاوه‌بر لزوم وجود ساختارهای فیزیکی و سازمانی برای پیاده‌سازی فرایندهای منابع انسانی، نیاز است که جوّ روان‌شناختی سازمان نیز آمادگی لازم را به‌منظور اجرای اثربخش هر یک از این فرایندها داشته باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سازمان‌هایی که به‌دنبال اجرای مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی در سازمان متبوع خود هستند، عوامل روان‌شناختی شناسایی‌شده در این پژوهش را مدنظر قرار دهند تا از این طریق از اثربخشی اجرای این مدل اطمینان حاصل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Psychological Factors Affecting the Human Resources Processes at the Preliminary Level of the HR 34000 Model: A Mixed-method Study

نویسندگان [English]

  • Noori Kaabomeir 1
  • Fariborz Rahimnia 2
1 PhD., Postdoctoral Researcher, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Prof., Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective
This research aimed to identify and prioritize psychological factors influencing human resources processes at the preliminary level of the 34000 human resources model. These processes encompass macro and detailed organizational structure design, job analysis and job grading, as well as human resource planning, recruitment, and employee grading.
Methods
The research employed a mixed exploratory approach. In the initial stage, a systematic review was conducted to gather qualitative data. Subsequently, a combination of Delphi and fuzzy DEMATEL techniques was employed in the second stage to collect quantitative data. The study's population consisted of all middle and senior managers in an industrial company located in Razavi Khorasan province in 2022. Fourteen of these managers were selected using purposive non-probability sampling. The research instruments included an 18-question Delphi questionnaire to identify psychological factors affecting the preliminary level processes (macro and detailed organizational structure design = 7 questions; job analysis and job grading = 5 questions; human resource planning, recruitment, and employee grading = 6 questions). Additionally, a 16-question fuzzy DEMATEL questionnaire was used to prioritize the psychological factors identified in the third stage of the Delphi process (macro and detailed organizational structure design = 7 questions; job analysis and job grading = 4 questions; human resource planning, recruitment, and employee grading = 5 questions). These questionnaires were designed by the researcher based on the results of the systematic review. Data obtained from the Delphi questionnaire were analyzed using the central index of the mean and the percentage of consensus. The fuzzy DEMATEL method was employed to identify the most influential and influenced psychological factors, with data analysis conducted in Excel software (Excel 2019).
Results
Based on the results of a systematic review of 40 articles published between 2010 and 2022, as well as the outcomes of the third stage of the Delphi questionnaire and the fuzzy DEMATEL questionnaire, the most critical psychological factors affecting the macro and detailed organizational structure design process, in order of importance, included trust in top management, interpersonal trust, perceived organizational justice, perceived organizational support, transformational leadership, job independence, and top management support. The results also indicated that individual growth and development opportunities, the learning climate, interpersonal trust, and transformational leadership were the most influential psychological factors in enhancing the job analysis and job grading process, respectively. Finally, the research findings revealed that psychological factors influencing the human resource planning, recruitment, and employee grading process comprised person-job fit, job identity, perceived organizational justice, organizational reputation, and job meaningfulness.
Conclusion
In conclusion, this research underscores that, alongside the need for physical and organizational structures to facilitate human resources processes, the psychological climate within an organization must also be conducive for the effective execution of these processes. Therefore, organizations seeking to implement the HR 34000 model should consider the psychological factors identified in this study to ensure the model's effectiveness in their implementation efforts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi method
  • Fuzzy DEMATEL
  • HR 34000 model
  • Preliminary level
  • Systematic review
منابع
آل طه، سید حسن؛ شائمی برزکی، علی و صفری، علی (1401). شناسایی چالش‏های مدیریت منابع انسانی در سازمان‏های غیرانتفاعی. مدیریت دولتی، 14(4)، 580- 601.
افجه، سید علی اکبر؛ یزدان‌شناس، مهدی و زرگران خوزانی، فاطمه (1398) الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‏شده. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28(91)، 87- 118.
اندام، رضا و اسعدی، مهناز (1394). رابطه بین استقلال شغلی و استرس معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار. پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3(4)، 53- 62.
جعفری گلجه، مریم (1397). ارزیابی و آسیب‏شناسی فرایندها و نتایج منابع انسانی اداره کل استاندارد زنجان با استفاده از استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان.
حیدری ماربینی، محمود (1398). آسیب‏شناسی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ مدیریت استراتژیک، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.
دانایی، شیرین؛ قرونه، داود؛ چرابین، مسلم و اکبری، احمد (1398). شناسایی مؤلفه‏های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 13(3)، 115- 132.
طاولی، زهرا؛ ناظم، فتاح؛ و دکانه‏ای فرد، فریده (1397). ارائه مدل ارزیابی مدیریت منابع انسانی دانشگاه‏های آزاد اسلامی (در سطح استان تهران) بر مبنای استاندارد 34000. فصلنامه علمی ـ پژوهشی توسعه آموزش جندی شاپور، 9، 87-98.
قلی‏پور، آرین؛ محمداسماعیلی، ندا و دبیری، افشین (1398). مدل 34000 منابع انسانی (جایزه 34000). (چاپ نهم)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
قلی‏پور، آرین؛ نرگسیان، عباس و ذاکری‏نیا، سمیه (1401). طراحی چارچوب یکپارچه فرایندهای منابع انسانی مدل 34000 بر اساس رویکرد AMO. مدیریت دولتی، 14(4)، 531- 553.
قلی‏پور، آرین و محمداسماعیلی، ندا (1398). استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
کرسول، جان و کلارک، ویکی (1394). روش‏های پژوهش ترکیبی. (چاپ دوم)، (علیرضا کیامنش و جاوید سرایی، مترجمان) (اصلی 2007). تهران: انتشارات آییز.
کوشازداه، سید علی؛ رحیم‏نیا، فریبرز و افخمی روحانی، حسین (1391). اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(4)، 163-187.
گوگ، دیوید؛ الیور، سندی و توماس، جیمز (1398). مقدمه‏ای بر مرور سیستماتیک. (عادل آذر و سعید جهانیان، مترجمان)، (اثر اصلی 2017). تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
نیکخو، سیما (1398). آسیب‏شناسی نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 منابع انسانی در سطح میانی (مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان). پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیات، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی.
هادی‏زاده مقدم، اکرم؛ امیرخانی، طیبه و عبدالملکی، مریم (1395). بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(81)، 1-24.
 
References
Afjei, S. A. A., Yazdanshenas, M. & Zargaran Khouzani, F. (2019). Explaining the pattern for perceived organizational support impact. Management Studies in Development and Evolution, 28(91), 87-118. (in Persian)
Ahmetoglu, G., Scarlett, L., Codreanu, S.-C. & Chamorro-Premuzic, T. (2020). The impact of organizational structure and work autonomy in fostering entrepreneurial tendencies and job performance. Evidence-based HRM, 8(1), 128-143.
Aletaha, S. H., Shaemi Barzoki, A. & Safari, A. (2022). Identifying the challenges of human resource management in non-profit organizations. Journal of Public Administration, 14(4), 580-601. (in Persian)
Algera, J. A. & Greuter, M. A. (2013). Job analysis. A Handbook of Work and Organizational Psychology: Volume 3: Personnel Psychology, 3, 141-164.
Amin, I. (2019). An international perspective of job grading in the Egyptian administrative system. Review of Economics and Political Science, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/REPS-05-2019-0071
Amoako, R., Jiang, Y., Frempong, M. F., Tetteh, S. & Adu-Yeboah, S. S. (2022). Examining the effect of organizational leadership, organizational structure, and employee technological capability on the success of electronic human resource management. SAGE Open, 12(2), 21582440221088852.
Amponsah-Tawiah, K. & Mensah, J. (2015). Exploring the link between corporate social responsibility and health and safety in the mines. Journal of Global Responsibility, 6(1), 65-79.
Andam, R. & Asadi, M. (2015). The relationship between job autonomy and stress among physical education teachers in Sabzevar city. Applied Research in Sport Management, 3(4), 52-63. (in Persian)
Anwar, G. & Abdullah, N. N. (2021). The impact of human resource management practice on organizational performance. International Journal of Engineering, Business and Management, 5(1), 35-47.
Aslam, H. D., Aslam, M., Ali, N., Habib, B. & Jabeen, M. (2013). Human resource planning practice in managing human resource: A literature review. Human Resource Planning, 3(1), 200-212.
Audenaert, M., Decramer, A., George, B., Verschuere, B. & Van Waeyenberg, T. (2019). When employee performance management affects individual innovation in public organizations: The role of consistency and LMX. The International Journal of Human Resource Management, 30(5), 815-834.
Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., Durmuşoğlu, Z. D. & Şahin, C. (2013). Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection. Expert systems with applications, 40(3), 899-907.
Bayram, M. (2022). Factors affecting employee safety productivity: An empirical study in an OHSAS 18001-certified organization. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 28(1), 139-152.
Bjørnstad, A. L. & Ulleberg, P. (2021). Effects of trust, structure and processes on effectiveness in a military organization: Exploring a moderated mediation model. Leadership & Organization Development Journal, 42(4), 564-579.
Buil, I., Catalán, S. & Martínez, E. (2020). Understanding applicants’ reactions to gamified recruitment. Journal of Business Research, 110, 41-50.
Chin, L. G. (2016). Unequal egalitarianism: does organizational structure create different perceptions of male versus female leadership abilities? Gender in Management: An International Journal, 31(1), 19-42.
Creswell, J. & Clark, V. (2014). Mixed research methods. (2nd edition). (Alireza Kiamanesh and Javaid Saraei, translators), (Original 2007). Tehran: Ayez Publications. (in Persian)
Curtis, B. (2022). Organizational performance and the maturity of workforce practices. Industrial and Organizational Psychology, 15(3), 428-431.
Dai, Y. D., Zhuang, W. L. & Huan, T. C. (2019). Engage or quit? The moderating role of abusive supervision between resilience, intention to leave and work engagement. Tourism Management, 70, 69-77.
Danaei, Sh., Koroneh, D., Cherabin, M. & Akbari, A. (2019). Identifying the comprehensive components of human resources based on the ISO34000 standard. Educational Leadership & Administration, 13(3), 115-132. (in Persian)
Danilwan, Y. & Dirhamsyah, I. P. (2022). The impact of the human resource practices on the organizational performance: Does ethical climate matter? Journal of Positive School Psychology, 6(3), 1-16.
Dennis, Y. D. & Lineo, W. D. (2010). Understanding the impact of human resource management practices on municipal service delivery in South Africa: An organizational justice approach. African Journal of Business Management, 4(6), 995-1005.
Diamantidis, A. D. & Chatzoglou, P. (2019). Factors affecting employee performance: an empirical approach. International Journal of Productivity and Performance Management, 68(1), 171-193.
Entin, E. E., Diedrich, F. J., Kleinman, D. L., Kemple, W. G., Hocevar, S. P., Rubineau, B. & Serfaty, D. (2003). When do organizations need to change (Part II)? Incongruence in action. APTIMA INC WOBURN MA.
Ertürk, A. (2010). Exploring predictors of organizational identification: Moderating role of trust on the associations between empowerment, organizational support, and identification. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19(4), 409-441.
Esser, H. (2019). Corporate-level communities at Ericsson: parallel organizational structure for fostering alignment for autonomy. Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 355, 173-188.
Eva, N., Sendjaya, S., Prajogo, D. & Madison, K. (2021). Does organizational structure render leadership unnecessary? Configurations of formalization and centralization as a substitute and neutralizer of servant leadership. Journal of Business Research, 129, 43-56.
Fairlie, P. (2011). Meaningful work, employee engagement, and other key employee outcomes: Implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 13(4), 508-525.
Fulmer, C. A. & Gelfand, M. J. (2012). At what level (and in whom) we trust: Trust across multiple organizational levels. Journal of Management, 38(4), 1167-1230.
Galarza Torres, S. P., Garcia Aguilar, J. D. C., Ballesteros Trujillo, L., Cuenca Caraguay, V. E. & Fernandez Lorenzo, A. (2017). Organizational structure and leadership styles in Savings and Credit Cooperatives of Pichincha. Revista Cooperativismo Y Desarrollo-Coodes, 5(1), 19-31.
Gatewood, R., Feild, H. S. & Barrick, M. (2015). Human resource selection. Cengage Learning.
Gholipor, A. & Mohammad Ismaili, N. (2018). 34000 standard of human resource excellence. Tehran: Mehraban Nashr Institute of Books. (in Persian)
Gholipor, A., Mohammad Ismaili, N. & Dabiri, A. (2018). HR 34000 Model (34000 award). (9th edition). Tehran: Mehraban Nashr Institute of Books. (in Persian)
Gholipor, A., Nargesian, A. & Zakerinia, S. (2022). Designing an Integrated Framework for 34000 HR Processes Based on the AMO Approach. Journal of Public Administration, 14(4), 531-553. (in Persian)
Gomez, J. (2011). Redesign of the job analysis in a global organization (Doctoral dissertation, Pepperdine University).
Gough, D., Oliver, S. & Thomas, J. (2018). An introduction to systematic reviews. (Adel Azar and Saeed Jahanian, translators), (Original 2017). Tehran: Tarbiat Modares University Press. (in Persian)
Hadizade Moghadam, A., Amirkhani, T. & Abdolmaleki, M. (2016). Studying the impact of organizational reputation on organizational citizenship behavior (OCB). Management Studies in Development and Evolution, 25(81), 151-169. (in Persian)
Hall, R. & Stevens, R. (2019, February). Teaching/learning events in the workplace: A comparative analysis of their organizational and interactional structure. In Proceedings of the eighteenth annual conference of the Cognitive Science Society (pp. 160-165). Routledge.
Heydari Marbini, M. (2018). Pathology of human resource management system based on standard 34000 (case study: Isfahan Municipality). Master's Thesis of Business Administration-Strategic Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Shahid Ashrafi University of Isfahani. (in Persian)
Hussein, B., Ibrahim, M. S. & Ismael, F. (2022). The influence of perceived leadership styles on employee commitment: The mediating role of conflict management. International Journal of Humanities and Education Development, 4(1), 43-60.
Innocenti, L., Pilati, M. & Peluso, A. M. (2011). Trust as moderator in the relationship between HRM practices and employee attitudes. Human Resource Management Journal, 21(3), 303-317.
Islam, M. N. (2023). Managing organizational change in responding to global crises. Global Business and Organizational Excellence, 42(3), 42-57.
Jafari Goljeh, M. (2017). Evaluation and pathology of human resources processes and results of Zanjan General Directorate of Standards using the 34000 standard of human resources excellence. Master's thesis in Human Resource Management, Faculty of Humanities, Zanjan University. (in Persian)
Kalkan, F. (2016). Relationship between professional learning community, bureaucratic structure and organizational trust in primary education schools. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(5), 1619-1637.
Kasych, A., Vrbka, J., Rowland, Z. & Glukhova, V. (2020). Modern human resource management models: Values, development approaches, transformation. Quality Access to Success, 21(179), 72-79.
Kim, B. & Park, K. S. (2016). Organizational structure of a global supply chain in the presence of a gray market: Information asymmetry and valuation difference. International Journal of Production Economics, 175, 71-80.‏
Kim, S. & Shin, M. (2019). Transformational leadership behaviors, the empowering process, and organizational commitment: investigating the moderating role of organizational structure in Korea. The International Journal of Human Resource Management, 30(2), 251-275.
Kitchenham, B. & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report.
Kok, E. D., Weggelaar, A. M., Reede, C., Schoonhoven, L. & Lalleman, P. (2023). Beyond transformational leadership in nursing: A qualitative study on rebel nurse leadership‐as‐practice. Nursing Inquiry, 30(2), e12525.
Kolaric, B. & Radojcic, S. (2011). Organizational structure influence on the level of trust among employees: The case study of Telecom Serbia. International Journal of Business Administration, 2(1), 28-37.
Koshazadeh, S., Rahimniya, F. & Afkhami Rohani, H. (2012). The effect of trust in management on organizational strategic thinking and their role in organizational performance improvement through organizational commitment in higher education. Journal of New Approaches in Educational Administration, 3(12), 163-187. (in Persian)
Krasman, J. (2014). Do my staff trust me? The influence of organizational structure on subordinate perceptions of supervisor trustworthiness. Leadership & Organization Development Journal, 35(5), 470-488.
Lambert, E. G., Berthelot, E., Morrow, W., Block, L. & Hogan, N. (2021). Exploring the effects of organizational structure variables on the organizational justice perceptions of correctional staff. The Prison Journal, 101(5), 553-574.
Lampaki, A. & Papadakis, V. (2018). The impact of organizational politics and trust in the top management team on strategic decision implementation success: A middle-manager's perspective. European Management Journal, 36(5), 627-637.
Latifi, M. & Shooshtarian, Z. (2014). The effects of organizational structure on organizational trust and effectiveness. Polish Journal of Management Studies, 10(2), 73-84.
Lin, K. & Lin, C. (2008). Cognition map of experiential marketing strategy for hot spring hotels in Taiwanusing the DEMATEL method. In 4th International Conference on Natural Computation. IEEE.
Liu, W. (2018). High-involvement human resource practices, employee learning and employability. Career Development International, 23(3), 312-326.
Lunenburg, F. C. (2012). Organizational structure: Mintzberg’s framework. International Journal of Scholarly, Academic, Intellectual Diversity, 14(1), 1-8.
Magnusen, M. J., Mondello, M., Kim, Y. K. & Ferris, G. R. (2011). Roles of recruiter political skill, influence strategy, and organization reputation in recruitment effectiveness in college sports. Thunderbird International Business Review, 53(6), 687-700.
Milkovich, G. T., Newman, J. M. & Milkovich, C. (2014). Compensation. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
Miś, A. (2011). Generational identity in organizations: Challenges for human resources management. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 224, 82-90.
Nikkho, S. (2018). Pathology of human resources management system based on the standard of HR 34000 at the middle level (case study of social security organization of Isfahan city). Industrial Management Master's Thesis - Operations Research, Faculty of Humanities, Ragheb Esfahani Institute of Higher Education. (in Persian)
Obalade, G. O. & Mtembu, V. (2023). Effect of organisational justice on workplace deviance in Nigerian public universities. Acta Commercii, 23(1), 1-10.
Oubrich, M., Hakmaoui, A., Benhayoun, L., Söilen, K. S. & Abdulkader, B. (2021). Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment. Journal of Business Research, 137, 488-499.
Özşahin, M. & Yürür, S. (2018). The effect of organizational structure on organizational justice perceptions of employees. International Journal of Organizational Leadership, 7, 440-453.
Phillips, J. M. & Gully, S. M. (2015). Multilevel and strategic recruiting: Where have we been, where can we go from here? Journal of Management, 41(5), 1416-1445.
Qin, C., Zhu, H., Xu, T., Zhu, C., Jiang, L., Chen, E. & Xiong, H. (2018, June). Enhancing person-job fit for talent recruitment: An ability-aware neural network approach. In The 41st international ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval (pp. 25-34).
Radević, I., Dimovski, V., Lojpur, A. & Colnar, S. (2021). Quality of healthcare services in focus: the role of knowledge transfer, hierarchical organizational structure and trust. Knowledge Management Research & Practice, 1-12.
Rasool, S. F., Samma, M., Wang, M., Zhao, Y. & Zhang, Y. (2019). How human resource management practices translate into sustainable organizational performance: The mediating role of product, process and knowledge innovation. Psychology Research and Behavior Management, 12, 1009-1025.
Ren, H., Chen, C. W. & Zhong, Z. (2020, December). The influence of organic organizational structure on employees’ overall justice: Mediating role of renqing perception. In 2020 7th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE) (pp. 1438-1442). IEEE.
Reznik, N. P., Slobodianyk, A. M. & Cherkasov, A. V. (2020, November). Organizational and economic support of implementation of changes in the structure of personnel of enterprises. In International Conference on Business and Technology (pp. 1218-1229). Springer, Cham.
Ritter, G. W. & Barnett, J. H. (2016). Learning on the job: Teacher evaluation can foster real growth. Phi Delta Kappan, 97(7), 48-52.
Schalk, R., Timmerman, V. & Van den Heuvel, S. (2013). How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications. Human Resource Management Review, 23(1), 84-92.
Schminke, M., Johnson, M. A. & Rice, D. (2015). Justice and organizational structure: A review. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), The Oxford handbook of justice in the workplace (pp. 541-560). Oxford University Press.
Shen, J. & Leggett, C. (2014). The effects of hukou (official household residential status) on perceived human resource management practices and organizational justice in China. Personnel Review, 43(2), 168-183.
Singh, P. (2008). Job analysis for a changing workplace. Human Resource Management Review, 18(2), 87-99.
Sirbu, J. & Pintea, F. R. (2014). Analysis and evaluation of jobs–important elements in work organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124, 59-68.
Siruri, M. M. & Cheche, S. (2021). Revisiting the Hackman and Oldham job characteristics model and Herzberg’s two factor theory: Propositions on how to make job enrichment effective in today’s organizations. European Journal of Business and Management Research, 6(2), 162-167.
Strese, S., Meuer, M. W., Flatten, T. C. & Brettel, M. (2016). Organizational antecedents of cross-functional coopetition: The impact of leadership and organizational structure on cross-functional coopetition. Industrial Marketing Management, 53, 42-55.‏
Tang, D. S. & Do, D. T. (2019). The impact of work characteristics on Bank employees’ motivation in Hanoi: Application of Job Characteristics’ Theory of Hackman and Oldham (1980). European Journal of Business and Management, 11(27), 101-106.
Tavoli, Z., Nazem, F. & Dokaneifard, F. (2018). Presentation of human resources management assessment model of Islamic Azad universities (in the province of Tehran) based on 34000 standard. Educational Development of Judishapur, 9(Supplement), 87-98.
(in Persian)
Tong, R., Wang, L., Cao, L., Zhang, B. & Yang, X. (2023). Psychosocial factors for safety performance of construction workers: taking stock and looking forward. Engineering, Construction and Architectural Management, 30(2), 944-962.
Tsang, K. K., Du, Y. & Teng, Y. (2022). Transformational leadership, teacher burnout, and psychological empowerment: A mediation analysis. Social Behavior and Personality: An International Journal, 50(1), 1-11.
Voskuijl, O. F. (2017). Job analysis: Current and future perspectives. The Blackwell handbook of personnel selection, 25-46.
Wang, Z., Wei, W., Xu, C., Xu, J. & Mao, X. L. (2022). Person-job fit estimation from candidate profile and related recruitment history with co-attention neural networks. Neurocomputing, 501, 14-24.
Widiyanti, M., Lestariningsih, M., Irwanto, I. & Rini, E. S. (2020). Customer integration, top management support, organizational structure and supply chain technology adoption: Examining the mediating role of intention to adopt specific supply chain technology. International Journal of Supply Chain Management, 9(4), 1252-1259.
Wu, T. J., Gao, J. Y., Wang, L. Y. & Yuan, K. S. (2020). Exploring links between polychronicity and job performance from the person–environment fit perspective—The mediating role of well-being. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(10), 3711.
Yang, J. & Mossholder, K. W. (2010). Examining the effects of trust in leaders: A bases-and-foci approach. The Leadership Quarterly, 21(1), 50-63.