دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، 1402 
مطالعه تطبیقی الگوی حکمرانی صوت‌وتصویر فراگیر در روسیه، ترکیه و کره جنوبی

صفحه 258-292

10.22059/jipa.2023.351991.3251

منصوره اخوان؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی؛ داتیس خواجه ئیان