طراحی و واکاوی مدل فرهنگ خدمت عمومی در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/jipa.2022.341227.3133

چکیده

هدف: هدف غایی از اجرای این پژوهش که بر راهبرد ترکیبی مبتنی است، طراحی، واکاوی و سنجش مدل فرهنگ خدمت عمومی است.
روش: در مرحله نخست، به اتکای تحلیل مصاحبه‌های عمیق صورت‌گرفته با 18 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین، بررسی ادبیات پژوهش، به‌کمک روش تحلیل مضمون، مؤلفه‌های مدل فرهنگ خدمت عمومی شناسایی شد؛ سپس مؤلفه‌های شناسایی‌شده، در قالب سه تم اصلی، بیست‌وشش تم فرعی و 201 کد مفهومی استخراج شدند. پرسش‌نامه مربوط به مؤلفه‌های فرهنگ خدمت عمومی، برای سنجش وضعیت فعلی و رتبه‌بندی آن‌ها، بین 392 نفر از کارکنان بخش دولتی و خصوصی توزیع شد.
یافته‌ها: از نظر پاسخ‌دهندگان در مؤلفه مربوط به انگیزه خدمت عمومی، فقط تم دل‏سوزی؛ در مؤلفه ارزش‌ها و اخلاق خدمت عمومی، چهار تم ادب، نزاکت و نجابت، خیرخواهی، مردم‌نوازی، خدامحوری و در مؤلفه نماد خدمت عمومی، فقط تم ظاهر و پوشش افراد در وضعیت فعلی، امتیازی بیشتر از میانگین کسب کردند. امتیاز سایر تم‌های هر سه مؤلفه کمتر از میانگین بود. در نهایت با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده، تم‌های مربوط به هریک از مؤلفه‌ها رتبه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخ‌دهندگان مؤلفه‌های فرهنگ خدمت عمومی خوب در بین کارکنان و سازمان‌های عمومی بسیار ضعیف است و نشان می‌دهد سازمان‌هایی که مسئولیت اجرای سیاست‌ها، تصمیم‌ها و مقررات بخش عمومی را برعهده دارند، در ارائه خدمات مؤثر ناکام بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Designing a Model of Public Service Culture in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Mazaher Yousefi Amiri 1
  • Ahmad Ali Khaef Elahi , 2
  • Mahdi Mortazavi 2
  • Ali Asghar Fani 2
1 Ph.D., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The aim of this study, as mixed research, is to analyze and design a model of public service culture. The ultimate goal of conducting this research is to design and evaluate the public service culture model.
Methods
In the first stage, to identify the components of the public service culture model, the researchers conducted 18 in-depth interviews with connoisseurs, including managers and experts in the research topic, and also reviewed the research literature. At this stage, the thematic analysis method was used. The components of public service culture were extracted and categorized into three main themes, 26 sub-themes, and 201 concept codes. A questionnaire related to the components of public service culture was distributed among 392 public and private sector employees to assess the current situation and rank them.
 
Results
According to the responses of the participants, the only theme that scored above the average in the component of public service motivation, was “compassion”. Also, in the component of public service values, four themes including “politeness”, “decency”, “benevolence”, “philanthropy” and “God-centeredness” scored above the average. In the component of public service symbol, only the theme of “appearance and clothing” in the current situation scored above the average. The scores of other themes of all three components were lower than the average. Finally, using the collected data, the themes related to each of the components were ranked.
Conclusion
The results of this study showed that the participants considered the components of good public service culture among employees and public organizations to be weak. This indicates a failure in providing effective services by Iran's public services that are responsible for implementing policies, decisions, and regulations of the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public administration
  • Public service culture
  • Public service value
  • Public service motivation
  • Public service symbol
  • Mixed research
بارانی، صمد؛ فقیهی، ابوالحسن؛ نجف بیگی، رضا (1396). آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 12(46)، 1-20.
دنهارت، رابرت بی. (1393). نظریه‌های سازمان دولتی. (سید مهدی الوانی، حسن دانائی فرد، مترجمان) (چاپ اول). تهران: انتشارات صفار.
رضایی زاده، محمدجواد؛ کاظمی، داود (1391). بازشناسی نظریه «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نشریه فقه و حقوق اسلامی، 3 (5)، 23- 43.  
زرندی، سعید؛ حمیدی حصاری، یاسین و معدنی، جواد (1396). عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی. مجلس و راهبرد، 24 (91)، 164- 202.
شامی زنجانی، مهدی (1395). بی‎تفاوتی سازمانی و منفعت‎گرایی شخصی افراطی، خطر جدی در سازمان‎ها. آدرس دسترسی: http://shamizanjani.ir
صفری، جواد (1383). بررسی هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی در گرافیک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
صمدی میارکلائی، حمزه؛ فقیهی، ابوالحسن؛ دانش فرد، کرم اله (1398). درک ارزش‌ها در خدمات عمومی: ارزش‌های مدیران در سازمان‌های دولتی. مطالعات رفتار سازمانی، 8 (1)، 101- 134.
فردین، مرضیه؛ یعقوبی، نورمحمد (1396). شناسایی و اولویت‌بندی شیوه‌‌های نهادینه‌‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی و ارج‌نهادن به سرمایه‌‌های انسانی (مورد مطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان). مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (4)، 735-765.  
فرهی، علی؛ ابراهیمی، الهام؛ سلطانی، محمدرضا؛ هوشنگی، مهدی (1396). سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته. مطالعات رفتار سازمانی، 6 (2)، 1-25.
ﻓﻘﻴﻬﻲ، اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ؛ واﻋﻈﻲ، رﺿﺎ و آﻏﺎز، ﻋﺴﻞ (1389). ﺗﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺑﻮروﻛﺮاﺳـﻲ در اﻳـﺮان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(19)، 1-31.
معمارزاده، غلامرضا؛ جهانگیرفرد، مجید (1389). طراحی مدل مدیریت بر مبنای ارزش در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)،7 (19)، 34-51.
مولایی قرا، مهدی؛ رازنهان، فیروز؛ زاهدی، سید محمد و معیدفر، سعید (1399). سنجش فرهنگ اداری ایران: با رویکردی نهادی. فرایند مدیریت و توسعه،۳۳ (۱)، ۱۰۴-۸۱.
نرگسیان، عباس و پیران نژاد، علی (1393). تغییر در مفهوم مدیریت اخلاق و منافع عمومی در پرتو تغییر رویکردهای مدیریت دولتی. اخلاق در علوم و فناوری. 9 (2)، 1-11.
 
References
Barani, S., Faghihi, A., & Najaf Beigi, R. (2017). Pathology of organizational culture in the public sector of Iran. Iranian journal of management sciences12(46), 1-20. (in Persian)
Beck Jørgensen, T. B. & Bozeman, B. (2007). Public Values: An Inventory. Administration and Society, 39 (3), 354-381.
Chair, J. T. (1997). A Strong Foundation: Report of the Task Force on Public Service Values and Ethics (the summary). Canadian Public Administration/Administration Publique Du Canada, 40 (1), 1–22.
Denhardt, R. B (2014). Theories of Public Organization. (Seyed Mehdi Alvani and Hasan Danaeifard, Trans.). (1th ed.)., Saffar Publications, Tehran. (in Persian)
Dingwall, R., & Strangleman, T. (2005). Organizational cultures in the public services The Oxford Handbook of Public Administration (pp. 468-490). Oxford/New York: Oxford University Press.
Farahi, A., Ebrahimi, E., Soltani, M. R. & Hooshanghi, M. (2017). Measuring Organizational Culture According to its Desired Model: Mixed Approach Application. Organizational Behaviour Studies Quarterly6(2), 1-25. (in Persian)
Farazmand, A. (1999). Administrative reform in modern Iran: an historical analysis. International Journal of Public Administration, 22(6), 917-946.
Fardin, M., & Yaghubi, N. M. (2017). Identification and Prioritization of Institutionalizing Methods of Organizational Culture Oriented on Human Munificence and Appreciation of Human Capitals (Case Study: University of Sistan and Baluchestan). Organizational Culture Management15(4), 735-765. (in Persian)
Fghihi, A., Vaezi, R. & Aghaz, A.(2011). Bureaucracy and Culture in Iran. Iranian journal of management sciences, 5(19), 1-32. (in Persian)
Frederickson, H. G. (1997). The spirit of public administration. San Francisco: Jossey-Bass.
Gregory, B., Harris, S., Armenkis, A., & Shook, C. (2009). Organizational culture and effectiveness: a study of values, attitudes, and organizational outcomes. Journal of business research, 62, 673-679.
Henderson, K. M. (2004). Characterizing American public administration. International Journal of Public Sector Management, 17(3), 234–250.
Javidan, M. & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in Iran: the land of individual achievers, strong family ties and powerful elite. Academy of Management Executive, 17(4), 127-142.
Kernaghan, K. (1994). The emerging public service culture: values, ethics, and reforms. Canadian Public Administration, 37(4), 614-630.
Kernaghan, K. (2003). Integrating Values into Public Service: The Values Statement as Centerpiece. Public Administration Review, 63(6), 711-719.
Koci, M. (2007). Chapter 10 Culture and Public Management Reforms: A Review and Research Agenda on the Basis of Experiences in Switzerland. in Schedler, K. and Proeller, I. (Ed.) Cultural Aspects of Public Management Reform (Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 16), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 249-274.
Lawton, A. (1998). Ethical Management for the Public Services (Buckingham: Open University.
MacCarthaigh, M. (2008). Public Service Values. Committee for Public Management Research Discussion Paper Number 39, Dublin: Institute of Public Administration http://www.ipa.ie/pdf/cpmr/CPMR_DP_39_ Public Service Values.pdf (Accessed September 2015).
Matei, A. & Camelia, G. (2015). Public Services in Romania and Its Role in the Development of the Administrative Capacity. Procedia Economics and Finance, 23, 982-985.
Memarzadeh, G., & Jahangirifard, M. (2010). Designing Management by Value Model for Iranian Public Organizations. Journal of Industrial Strategic Management. (Pajouheshgar), 7(19), 34-51. (in Persian)
Merriam-Webster. (2012). Definition of public service (noun). Merriam-Websler Dictionary. www.merriam-webstcr.com/dictionary/public service.
Molaeeghara, M., Raznahan, F., Zahedi, S. M. & Moidfar, S. (2020). Administrative Culture in Iran: an Institutional Approach. JMDP, 33 (1), 81-104. (in Persian)
Molina, A.D. & McKeown, C.L. (2012). The Heart of the Profession: Understanding Public Service Values. Journal of Public Affairs Education, 18 (2), 375–396.
Nargesian, A., Pirannejhad, A. (2014). Shifting Conceptualization of Ethics Management and Public Interests in Light of Shifting Public Administration Patterns. Ethics in science and Technology. 9 (2). (in Persian)
OECD (2000). Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries (Paris: OECD, 2000).
Omotoso, F. (2014). Public-Service Ethics and Accountability for Effective Service Delivery in Nigeria. Africa Today, 60(3), 119-139.
Parker, R., & Bradley, L. (2000). Organisational Culture in the Public Sector: Evidence from Six Organisations. International Journal of Public Sector Management, 13 (2), 125-141.
Pečarič, M. (2011). Culture Administrative. Hrvatska I Komparativna Javna Uprava, 11(2), 379–409.
Perry, J. L. & Hondeghem, A. (2008). Motivation in Public Management: The Call of Public Service. Oxford: Oxford University Press.
Perry, J. L. (1996). Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(1), 5-22.
Perry, J.L. & Wise, L.R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. Public Administration Review, 50(3), 367-373.
Rainey, H. G. (2003). Understanding and Managing Public Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
Rezaeizadeh, M., Kazemi, D. (2012). A Review of "Public Service" Theory and in its Underlying Principles in the Constitution of Islamic Republic of Iran. Jurisprudence and Islamic Law, 3(5), 23-46. (in Persian)
‌Rokeach, M. (1973). The Human Side of Values (New York: Free Press).
Rottanak, T. (2016). Public Service Culture in Cambodia: Impacts on the Delivery of Core Public Services. Sydney Digital Theses (University of Sydney).
Safari, J. (2004). Study of Corporate Identity and Corporate Culture In Graphic Design. Master's thesis, Faculty of Art, Tarbiat Modares University.
Samadi-Miarkolaei, H., Faghihi, A., Daneshfard, K. (2019). Understanding Values in Public Services: The Values of Administrators in Public Organizations. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 8(1), 101-134. (in Persian)
Schein, E.H. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan management review, 25 (2), 3-16.
Schmidt, W.H. & Posner, B.Z. (1986). Values and Expectations of Federal Service Executives. Public Administration Review, 46 (4 ), 447–54.
Shami Zanjani, M. (2016). Organizational apathy and extreme personal utilitarianism are serious risks in organizations. Available in: http://shamizanjani.ir/.(in Persian)
Singhapakdi, A., & Vitell, S. J. (2007). Institutionalization of ethics and its consequences: a survey of marketing professionals. Journal of the Academy of Marketing Science, 35(2), 284-294.
Theobald, R. (1997). Enhancing public service ethics - More culture, less bureaucracy? Administration & Society, 29(4), 490-504.
Van der Wal, Z. & Huberts, L. (2008). Value solidity in government and business: Results of an empirical study on public and private sector organizational values. The American Review of Public Administration, 38(3), 264-285.
Vandenabeele, W. (2007). Toward a Theory of Public Service Motivation: An Institutional Approach. Public Management Review, 9(4), 545–56.
Wise, L. R. )2000(. The Public Service Culture. In Public Administration Concepts and Cases, 7th ed., edited by Richard J. Stillman II, 342–53. Boston: Houghton Mifflin.
Yang, L. & van der Wal, Z. (2014). Rule of Morality vs. Rule of Law? An Exploratory Study of Civil Servant Values in China and the Netherlands. Public Integrity, 16 (2), 187–206.
Zarandi, S., Hamidi, Y., Madani, J. (2017). Meta-analysis of Factors Affecting the Corruption Agencies in the Islamic Republic of Iran. Majlis and Rahbord, 24(91), 165-202.
(in Persian)