مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تعارض کارـ خانواده و شاخص‌های آن با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری جامع فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22059/jipa.2022.342270.3150

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تعارض کار ـ خانواده و شاخص‌های آن و تفسیر روابط بین شاخص‌ها اجرا شده است تا به شناخت بهتر موضوع و اقدام‌های مربوط به آن، از جمله، تعیین اهداف، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اقدام‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای برای کارکنان و مدیران بانک‌ها کمک کند.
روش: پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفت. در بخش کیفی، از فراترکیب و در بخش کمّی از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری جامع فازی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، 3204 پژوهش انجام‌گرفته در حوزه تعارض کار ـ خانواده بود که در نهایت 391 مقاله به‌عنوان نمونه باقی ماند. جامعه آماری پژوهش بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک‌های ملی، ملت، پاسارگاد، شهر، سپه، تجارت، ایران‌زمین و رفاه کارگران شهر لار بود که از بین آن‌ها، 22 خبره برگزیده، به‌شیوه نمونه‌گیری غیراحتمالی با شرط 8 سال سابقه کار و مسلط به پدیده تعارض کار ـ خانواده انتخاب شدند.
یافته‌ها: طبق یافته‌های بخش کیفی عوامل مؤثر بر تعارض کار ـ خانواده، در چهار حوزه عوامل شغلی، خانوادگی، فردی و محیطی، طبقه‌بندی شدند. همچنین شاخص‌های تعارض کارـ خانواده عبارت‌اند از: شک و تردید و احتیاط، اضطراب و پریشان‌حالی، تهی‌شدگی شخصیتی، مشکلات جسمی، مشکلات شغلی و مشکلات خانوادگی. یافته‌های بخش کمّی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر تعارض کار ـ خانواده و شاخص‌های آن، رابطه علت‌ومعلولی وجود دارد. عوامل و شاخص‌ها در 8 طبقه سطح‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: در پایین‌ترین سطح، فشار تقاضای شغلی و معماری انسان‌محور سازمانی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند؛ به‌گونه‌ای که توجه صرف به فشار تقاضای شغلی، موجب اهمیت بیش‌ازحد شغل، فشار زمانی کار و تعارض‌ها و خطرهای شغلی می‌شود و همچنین، بی‌توجهی به معماری انسان‌محور سازمانی، نگاه ابزاری به نیروی انسانی را سبب می‌شود و حمایت در محل کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت، به احساس پوچی و غیرانسانی در فرد می‌انجامد. پیامد بی‌توجهی به این موارد، رخدادهای ناخوشایند است و در بالاترین سطح، کیفیت زندگی خانوادگی، بالندگی روان‌شناختی و رفتار انطباق‌پذیر فرد را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و وی را به‌سمت تهی‌شدگی شخصیتی و مشکلات خانوادگی سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting the Work-family Conflict and its Indexes Using the Comprehensive Fuzzy Interpretive Structural Model

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Arghavan 1
  • Alireza Amini 2
  • Moslem Alimohammadlou 3
1 MSc, Department of Management, Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective
The present study aims to detect the factors affecting work-family conflict and its indexes and also to interpret their relationship to identify the related topic and measures, including goal setting, planning, decision-making, taking preventive measures, and countermeasures for bank employees and managers.
Methods
This research is mixed. In its qualitative part, the meta-synthesis method was applied and in the quantitative part, the comprehensive fuzzy interpretive structural model was used.  In the qualitative part 3,204 pieces of research, conducted on work-family conflict, were reviewed, among which 391 articles were selected as the sample. The statistical sample in the quantitative section included all the employees of Bank Melli Iran, Bank Mellat, Bank Pasargad, Shahr Bank, Bank Sepah, Tejarat Bank, Iran Zamin Bank, and Refah Bank located in Lar city. From among them, 22 experts were chosen through nonprobability sampling for they had eight years of work experience and were experts in work-family conflict.
Results
The findings of the qualitative section showed that the factors affecting work-family conflict can be classified into four categories i.e. occupational, family, individual, and environmental factors. Also, the work-family indexes included doubt and caution, stress and anxiety, as well as personality, physical, work, and family problems. The findings of the quantitative part proved a cause-and-effect relationship between the factors affecting work-family conflict. The causes and the indexes were classified into 8 levels. The first level (the most impressible level), included the quality of family life, psychological growth, adaptive behavior, personality depletion, and family problems. On the second level, there were self-regulation inability and physical problems. The third level included the internal control center and spiritual intelligence. The fourth level included enthusiasm for work and organization, the family’s time pressure, family expectations, doubt and caution, stress and anxiety, and work problems. On the fifth level, there were the welfare and supportive work conditions, the supporter’s leadership style, care and nursing, and cultural conditions. The sixth level included work time pressure, conflicts, and work dangers. On the seventh level, there were the background characteristics, the importance of the job position, the dynamic intra-role requirements, the social conditions, and the lack of financial security. On the eighth level (the most influential level), there were job demand stress and human-centered organization design.
Conclusion
On the lowest level, the job demand stress and the human-centered organization design were the most influential. Paying undivided attention to job demands can overestimate the importance of the job and increase the time pressure, conflicts, and dangers of the work. Lack of attention to human-centered organizational design can lead to the use of human resources as tools, influence support in the workplace, and develop feelings of absurdity and nonhumanity in the individuals. If such issues go unnoticed, undesirable incidents may take place, and the family life quality, psychological growth, and adaptive behavior can be harmed. It also may lead the individuals to personality depletion and family problems. Therefore, the managers are recommended to pay attention to all the mentioned issues and the relationship among them since ignoring them can create many problems for the individuals and even the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-family conflict
  • Interpretive structural model
  • fuzzy
  • Meta-synthesis
اصلی، شیدا (1394). تعارض کار ـ خانواده و مؤلفه‌های تأثیرپذیر از آن. تهران: انتشارات آرنا.
افشانی، سیدعلیرضا و هاتفی‌راد، لیدا (1396). بررسی عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلی ـ خانوادگی زنان با تأکید بر متغیر‌های شغلی و سازمانی. جامعه‌شناسی کاربردی، 28(4)، 1-18.
آقایی، اصغر و محمودی، حمیدرضا (1396). بررسی رابطه بین حجم کار با تعارض کار و خانواده و راه‌کارهای اصلاح و بهبود وضعیت موجود (مطالعه موردی: کارکنان هنگ مرزی اترک استان گلستان). پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 5(2)، 109-134.
امین‌افشار، زهرا؛ کزازی، ابوالفضل و هوشنگی، محسن (1399). نقش سرمایه‌های روانی بر تعارض کار ـ خانواده و عملکرد سازمان (مورد مطالعه: اداره کل ثبت‌اسناد و املاک شهر مشهد). مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت)، 14(52)، 143-170.
برخورداری شریف‌آباد، معصومه؛ دهقان‌دهنوی، فهیمه و نصیریانی، خدیجه (1399). بررسی ارتباط تعارض کار ـ خانواده با کیفیت خواب در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه. پرستاری ایران، 15(3)، 866-896.
بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی و اسلامبولچی، علیرضا (1398). طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی با رویکرد TISM فازی. مدیریت سازمان‌های دولتی، 7(3)، 63-76.
حسابی، معصومه؛ مقصودی، شاهرخ؛ امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ کاظم‌نژاد لیلی، احسان و منفرد‌مژدهی، آرزو (1394). تعارض کار ـ خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت. مطالعات اجتماعی روان‏شناختی زنان، 13(4)، 123-152.
رازقی نصر‌آباد، حجیه بی‌بی؛ علی‌مندگاری، ملیحه؛ و محمدی پور‌ندوشن، علی (1394). بررسی تعارض کار ـ خانواده و رابطه آن با رفتار باروری (مطالعه‌ای در بین زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر یزد). نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 10(19)، 165-193.
زارع، رضا؛ فتحی‌زاده، علیرضا و عبدی‌نیا، حسین (1399). تأثیر مشکلات میان‌فردی بر تعارض کار-خانواده: واکاوی نقش میانجیگر فرسودگی احساسی و تعدیلگر انتقام‌جویی. مطالعات منابع انسانی، 10(1)، 109-134.
سالاری، رقیه؛ بحرالعلوم، حسن و بیگلری، نسرین. (1399). تأثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار ـ خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان. مدیریت ورزشی، 12(1)، 181-200.
سبک‌رو، مهدی؛ کلهریان، رضا؛ کامجو، زین‌العابدین و طالقانی، غلامرضا (1390). تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت‌های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان‎های شهر تهران). مدیریت دولتی، 3(6)، 111-126.
سبک‌رو، مهدی و فلاحی، محمدباقر (1397). تبیین تعارض کارـ خانواده از طریق سرمایه روان‏شناختی پرستاران. پژوهش پرستاری ایران، 13(2)، 81-89.
صیف، محمدحسن؛ ثابت مهارلوئی، عباس؛ رستگار، احمد و طالبی، سعید (1393). بررسی عوامل سازمانی و روان‏شناختی مؤثر بر تعارض کار ـ خانواده پرستاران زن متأهل (ارائه الگوی تحلیل مسیر). زن و جامعه، 5(2)، 49-68.
عبدی‌زرین، سهراب؛ شاهمرادی، رقیه و جعفری، زهرا (1400). پیش‌بینی تعارض کارـ خانواده بر اساس باورهای غیرمنطقی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده. رویش روان‌شناسی، 10(1)، 15-24.
غلامی‌جوادیه، اعظم؛ کاظمی، مجید و اباذری، فرخ (1398). ارتباط طلاق عاطفی با تعارض کار ـ خانواده در پرسنل بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. سلامت جامعه، 13(2)، 74-82.
کمالی، یحیی. (1396). روش‌شناسی فراترکیب. فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 47(3)، 721-736.
ملکوتی‌خواه، مهدی؛ کریمی، علی؛ حسینی، سیدمصطفی و رستگارخالد، امیر (1396). مدل‌سازی ارتباط بین تعارض کار ـ خانواده و حوادث شغلی در یک صنعت تولید فولاد. بهداشت و ایمنی کار، 7(1)، 77-86.
ملکیها، مرضیه؛ باغبان، ایران؛ فاتحی زاده، مریم و اعتمادی، عذرا. (1393). بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار ـ خانواده بر رضایت شغلی زنان شاغل دانشگاه اصفهان. مشاوره شغلی و سازمانی، 6(19)، 110-128.
موسوی، سیدعلیرضا و الوانی، جمال‌الدین (1399). رابطه بین مهارت‌های شناختی و فراشناختی با تعارض کار و خانواده در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(3)، 1-7.
نادری، نیلوفر؛ حصارزاده، رضا و نصیرزاده، فرزانه (1397). بررسی تعارض کار ـ خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن. حسابداری ارزشی و رفتاری، 3(5)، 233-262.
نبوی، سیدعبدالحسین و شهریاری، مرضیه (1393). علل و پیامد تعارض کار ـ خانواده و بررسی بیگانگی از کار به‌عنوان یکی از پیامدهای آن. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 3(1)، 45-59.
نعامی، عبدالزهرا و محمودی‌کیا، مریم (1398). رابطه تعارض کار ـ خانواده با فشار روان‏شناختی و رضایت زندگی. مجله روا‌ن‌شناسی، 23(1)، 99-111.
نوابی، سیدسعید و پورمیری، منصوره (1399). تأثیر ادراک عدم تعادل تلاش- پاداش بر تعارض کار ـ خانواده با نقش میانجی‌گری بهزیستی ذهنی (مورد مطالعه: کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)). دانش و پژوهش در روان‌شناسی‌کاربردی، 21(4)، 33-45.
ولیان، حسن؛ کوشکی‌جهرمی، علیرضا؛ ارویی، مهران و صمدی، معصومه (1398). طراحی مدل سیستم‌های پویای تضاد دوگانه (مطالعه موردی: متخصصان پروژه‌های عمرانی). پژوهشنامه بازرگانی، 23(92)، 21-54.
ولیخانی، سارا و ارشدی، نسرین (1394). بررسی رابطه ساده و چندگانه روان‌رنجورخویی، حمایت سازمانی ادراک‌شده از خانواده، رفتارهای حمایتی سرپرست از خانواده و رفتارهای حمایتی همکار از خانواده با تعارض کار ـ خانواده. نخستین کنگره بین‌المللی جامع روا‌ن‌شناسی ایران، 1-9.
 
References
Abdi Zarrin, S., Shahmoradi, R., & Jafari, Z. (2021). Predicting of Work-Family Conflict Based on irrational beliefs and Perceived Social Support. Rooyesh, 10(1), 15-24. (in Persian)
Ademuyiwa, J. A., Dahunsi, T. N., Adetunji, A. A., & Adeniran, O. (2021). Work-Family Conflicts among Female Staff of Higher Institutions in Nigeria. Journal of Family Issues, 1-16, DOI: 10.1177/0192513X21994132.
Afshani, S., & Hatefirad, L. (2017). Investigate Related Factors with Work- Family Role Conflict with Emphasis on Organizational Factors Among Employed Women. Journal of Applied Sociology, 28(4), 1-18. doi: 10.22108/jas.2017.21734 (in Persian)
Agaee, A., & Mahmoudi, H. R. (2017). Investigating the Relationship Between Workload and Conflict Between Work and Family and Ways to Improve the Status Quo (Case Study: Atrak Branch Employees of Golestan Province). Journal of Border Studies, 5(2), 109-134. (in Persian)
Akkas, M. A., Ikbal Hossain, M., & Rhaman, S. (2015). Causes and Consequences of Work-Family Conflict (WFC) among the Female Employees in Bangladesh: an Empirical Study. Journal of Business and Economics, 6(12), 2063-2071.
Aminafshar, Z., Kazazi, A., & Hooshangi, M. (2020). The Role of Psychic Capital in Work-Family Conflict and Organizational Performance: The Case of Real Estate Registration Office in Mashhad. The Journal of Productivity Management, 14(52), 143-170. doi: 10.30495/qjopm.2020.561563.1974 (in Persian)
Asli, S. (2015). Work-Family Conflict and Its Influential Components. Tehran: Arna Publication. (in Persian)
Aycan, Z. (2005). Relative Contributions of Child Care, Spousal Support and Organizational Support in Reducing Work-Family Conflict for Men and Woman: the Case of Turkey.Sex Roles. Journal of Resaerch, 57, 31-42.
Barkhordary, M., Dehghan Dehnavi, F., & Nasiriani, K. (2020). The Relationship between Work-Family Conflict and Sleep Quality in Nurses Working in Critical Care Units. IJNR, 15(3), 86-96. (in Persian)
Bayat, A., Meisamlatifi, M., Moradi, M., & Slambolchi, A. (2019). Designing of organizational ideology pattern with a fuzzy TISM approach. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 7(3), 63-76. doi: 10.30473/ipom.2019.42380.3324 (in Persian)
Bhalla, A. (2017). Antecedents of Work-Family Conflict among Frontline Bank Employees. Pacific Business Review International, 10(1), 139-147.
Demsky, C. A., Ellis, A. M., & Fritz, C. (2014). Shrugging it off: Does Psychological Detachment from Work Mediate the Relationship Between Workplace Aggression and Work-Family Conflict?. Journal of Occupational Health Psychology, 19(2), 195-205.
Gamor, E., Fay Amissah, E., Amissah, A., & Nartey, E. (2017). Factors of Work-Family Conflict in the Hospitality Industry in Ghana. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, 17(4), 482-501.
Gholami Javadeh, A., Kazemi, M., & Abazari, F. (2019). The Relationship between Emotional Divorce and Work-family Conflict in the Clinical Staff of Rafsanjan University of Medical Sciences. Community Health Journal, 13(2), 74-82. doi: 10.22123/chj.2019.85369.0 (in Persian)
Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of Conflict between Work and Family Roles. Academy of Management Review, 10(1), 76-88.
Hesabi, M., Maghsoudi, S. H., Emami Sigaroudi, A., Kazemnejad Leili, E., & Monfared, A. (2015).  Work-Family Conflict among Nurses Working in Gilan University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Women s Studies Sociological and Psychological, 13(4), 123-152. (in Persian)
Ibrahim, S. H., & Zaimah, R. (2021). Work-Family Conflicts among Women Civil Servants. Geografia-Malaysian Journal of Society & Space, 17(1), 140-154.
Jensen, M. T. (2016). A Two Wave Cross-lagged Study of Work-Role Conflict, Work-Family Conflict and Emotional Exhaustion. Scandinavian Journal of Psychology, 57(6), 591-600.
Ju, L., Jing, X., Lin, Z., & Meng, D. (2015). The Influence of Abusive Supervision on Work-to-Family Conflict: the Mediation Role of Organizational Justice. 2nd International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM), 15, 284-286.
Kamali, Y. (2017). The Methodology of Meta Synthesis and Implications for Public Policy. Political Quarterly, 47(3), 721-736. doi: 10.22059/jpq.2017.62861 (in Persian)
Kengatharan, N. (2015). The Nature of Work Family Conflict: A Review and Agenda for Future Research. International Journal of Human Resource Studies, 5(2), 163-188.
Khatwani, G., Singh, S. P., Trivedi, A., & Chauhan, A. (2015). Fuzzy-TISM: A Fuzzy Extension of TISM for Group Decision Making. Global Journal of Flexible Systems Management, 16, 97-112.
Khursheed, A., Mustafa, F., Arshad, I., & Gill, S. (2019). Work-Family Conflict among Married Female Professionals in Pakistan. Management Studies and Economic Systems (MSES), 4 (2), 123-130.
Kleiner, S., & Wallace, J. E. (2017). Oncologist Burnout and Compassion Fatigue: Investigating Time Pressure at Work as a Predictor and the Mediating Role of Work-Family Conflict. BMC Health Services Research, 17, DOI: 10.1186/s12913-017-2581-9.
Labrague, L. J., Ballad, C. A., & Fronda, D. C. (2020). Predictors and Outcomes of Work-Family Conflict among Nurses. International Nursing Review, DOI: 10.1111/inr.12642.
Liang, H. L. (2020). How Workplace Bullying Relates to Facades of Conformity and Work–Family Conflict: The Mediating Role of Psychological Strain. Psychological Reports, 123(6), 2479–2500.
Liu, J., Lambert, E. G., Kelley, T., Zhang, J., & Jiang, S. (2019). Exploring the Association between Work–Family Conflict and Job Involvement. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 64(8), 791-817.
Liu, K. X., Yin, T. T., & Shen, Q. (2020). Relationships between Sleep Quality, Mindfulness and Work-Family Conflict in Chinese Nurses: a Cross-Sectional Study. Applied Nursing Research, 55, DOI: 10.1016/j.apnr.2020.151250.
Loscalzo, Y., Raffagnino, R., Gonnelli, C., & Giannini, M. (2019). Work–Family Conflict Scale: Psychometric Properties of the Italian Version. SAGE Open, 1-12.
Malakoutikhah, M., Karimi, A., Hosseini, M., & Rastgarkhaled, A. (2017). Modeling of Relationship between Work-Family Conflict and Occupational Accident in a Steel Manufacturing Industry. Journal of Health Saf Work, 7(1), 77-84. (in Persian)
Malekiha, M., Abedi, M., Baghban, I., Johari, A., & Fatehizade, M. (2013). The Effect of Work-Family Conflict Management on Marital Satisfaction of Female Employees at Isfahan University. Psychological Achievements, 20(2), 161-178. (in Persian)
Mosavi, A., & Alvani, J. (2020). The Relationship between Cognitive and Metacognitive Skills and Work-Family Conflict in Nurses. Quarterly Journal of Nursing Management, 9(3), 1-7. (in Persian)
Muasya, G. (2020). Stressors and Work-Family Conflict among Female Teachers in Urban Public Schools in Kenya. South African Journal of Education, 40(2), 1-11.
Naami, A., & Mahmoodikia, M. (2019). The Relationship of Work- Family Conflict and Interpersonal Conflict with Psychological Strain and Life Satisfaction. Journal of Psychology, 23(1), 99-111. (in Persian)
Nabavi, S. A., & Shahryari, M. (2014). Reasons and Outcomes of Work-Family Conflict and Work Alienation as one of Its Outcomes. Strategic Research on Social Problems in Iran, 3(1), 45-59. (in Persian)
Naderi, N., Hesarzadeh, R., & Nasirzadeh, F. (2018). Investigating Work-Family Conflict and its Effective Factors. Journal of Value & Behavioral Accounting, 3(5), 233-262.
Navabi, S. S., & Pourmiri, M. (2021). The effect of Effort-Reward Imbalance (ERI) On Work-Life Conflict (WLC) with the mediating role of mental well-being (Case: official employees and faculty member of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)). Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(4), 33-45. doi: 10.30486/jsrp.2019.1873455.1946 (in Persian)
O’Neill, J., & Follmer, K. (2020). A Multilevel Review of Hospitality Industry Work–Family Conflict Research and a Strategy for Future Research. Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(4), 3-44.
Obrenovic, B., Du, J., Khudaykulov, A., & Khan, M. A. S. (2020). Work-Family Conflict Impact on Psychological Safety and Psychological Well-Being: a Job Performance Model. Frontiers in Psychology, 11, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00475.
Pluut, H., Ilies, R., Curşeu, P., & Liu, Y. (2018). Social Support at Work and at Home: Dual-buffering Effects in the Work-Family Conflict Process. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 146, 1-13.
Polat, S., Kutlu, L., Ay, F., Erkan, H.A., & Dogrusoz, L. A. (2018).  The Relationship between Work-Family Conflict, Organizational Silence and Social Support in Nurses at a University Hospital. Journal of Psychiatric Nursing, 9(3), 195-204.
Pothupitiya, H. K., & Ratnayaka, R. M. (2017). Determinants of Work–Family Conflict Encountered by Female Married Employees: Empirical Evidence from Apparel Industry in Sri Lanka. Proceedings of the 6th International Conference on Management and Economics, 225-248.
Radico, J., Oser, T., Fausnight, T., Berg, A., Ouyang, A., & Leong, S. L. (2021). Factors that Influence Work Family Conflict for Women Faculty. MedEdPublish, 10(1), DOI: 10.15694/mep.2021.000063.1.
Raffenaud, A., Unruh, L., Fottler, M., Liu, A. X., & Andrews, D. (2020). A Comparative Analysis of Work–Family Conflict among Staff, Managerial, and Executive Nurses. Nursing Outlook, 68(2), 231-241.
Razeghi, H., Alimandegari, M., & Mohammadi, A. (2015). Family-Work Conflict and its Relation to Fertility Behavior A study among employed women in education section in the city of Yazd. Journal of Population Association of Iran, 10(19), 165-193. (in Persian)
Sabokro, M., & Fallahi, M. B. (2018). Explanation of Work -Family Conflict through Psychological Capital among Nurses. IJNR, 13(2), 81-89. (in Persian)
Sabokroo, M., Kalhorian, R., Kamjoo, Z., & Taleghani, G. (2011). Work-family Conflict: The Role of Organizational Supportive Perception in Turnover Intention (Case study of nurses of Tehran’s hospitals. Journal of Public Administration, 3(6), 111-126. (in Persian)
Salari Esker, R., Bahrololoum, H., & Biglari, N. (2020). The effect of social support and work–family conflict on employee job performance of sport and youth departments of Kerman province. Sport Management Journal, 12(1), 181-200. doi: 10.22059/jsm.2019.253892.2049 (in Persian)
Sandelowski, M., & Barros, J. (2007), Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc.
Schieman, S., Badawy, P. J., Milkie, M., & Bierman, A. (2021). Work-Life Conflict during the COVID-19 Pandemic. Socius, 7, 1-19.
Seyf, M., Sabet, M. A., Rastegar, A., & Talebi, S. (2014). Organizational and Psychological Factors Affecting Work - Family Conflict among Married Female Nurses (Path Analysis Model). Quarterly Journal of Women and Society, 5(18), 49-68. (in Persian)
Shin, J., & Shin, H. (2020). Impact of Job Insecurity on Hotel Workers’ Workaholism and Work–Family Conflict in Korea. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), 1-12.
Sushil. (2012). Interpreting the Interpretive Structural Model. Global Journal of Flexible Systems Management, 13(2), 87-106, DOI 10.1007/s40171-012-0008-3.
Valikhani, S., & Arshadhi, N. (2014). Investigating the simple and multiple relationship between neuroticism, perceived organizational support for the family, supportive behaviors of the supervisor for the family, and supportive behaviors of colleagues for the family with work-family conflict. The first international comprehensive psychology congress of Iran, 1-9. (in Persian)
Valiyan, H., Koushki Jahromi, A., Orooyee, M., & Samadi, M. (2019). Work-Family Conflict/ Family-Work Conflict/ Dynamic Systems Model. Iranian Journal of Trade Studies, 23(92), 21-54. (in Persian)
Xu, S., Wang, Y., Ma, E., & Wang, R. (2020). Hotel Employees’ Fun Climate at Work: Effects on Work-Family Conflict and Employee Deep Acting through a Collectivistic Perspective. International journal of hospitality management, 91, 1-9. DOI: 10.1016/j.ijhm.2020.102666.
Yu, J., Song, H., Shi, H., & Wang, K. (2020). Association between Work-Family Conflict and Overall Well Being among Chinese Nurse Leaders. Journal of Nursing Management, 28(7), 1498-1503.
Zare, R., Fathizadeh, A., & Abdinia, H. (2020). Effects of Interpersonal Problems on Work-Family Conflict: Mediating Role of Emotional Exhaustion and Moderating Role of Retaliation. Journal of Human Resource Management, 10(1), 109-134. doi: 10.22034/jhrs.0621.105968 (in Persian)
Zayed, H. A., Kabbash, I. A., El-Sallamy, R. M., & Abdo, S. A. F. (2021). Work Environment Characteristics as Determinants of Work to Family Conflict among Working Females, Egypt. Environmental Science and Pollution Research, 28(32), 43985-43991.
Zhou, S., Li, X., & Gao, B. (2020). Family/Friends Support, Work-Family Conflict, Organizational Commitment, and Turnover Intention in Young Preschool Teachers in China: A Serial Mediation Model. Children and Youth Services Review, 113, DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.104997.