طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های قضایی در نهاد قضایی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان (خورسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان (خورسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان (خورسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: اجرای خط‌مشی‌های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه‌ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است.
روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله‌ها و پاراگراف‌های مرتبط به موضوع پژوهش، به‌کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به‌دست‌آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش‏نامه استفاده شده است.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان‌دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل‌گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بُعد در مدل اجرای خط‌مشی‌های قضایی، سیاست‌های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به‌ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه‌ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می‌گیرند.
نتیجه‌گیری: ابعاد و مؤلفه‌های استخراج‌شده از مدل پژوهش را می‌توان با برخی از آموزه‌های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Implementing Judicial Policies in Iran's Judiciary

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Keshvarian Azad 1
  • Akbar Etebarian khorasgani 2
  • Mehraban Hadi Paykani 3
  • Mojtaba Shahnoushi 3
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Public Administration, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Implementation of judicial policies is one of the important issues in the judiciary with a major role in ensuring justice and implementing the rule of law. This research aims to design a model to implement judicial policies in Iran's judicial system.
Methods: In this research, 26 purposive semi-structured interviews were conducted with elites of the judiciary, and 333 concept codes were obtained accordingly. Applying the thematic analysis of qualitative data, similar concepts were merged or deleted and common themes and patterns related to the topic of research were identified and extracted. The design of the initial model was done at three levels of basic, organizing, and global themes. A three-round fuzzy Delphi survey was carried out to validate the model by aggregating the opinions of 20 experts from the Iranian judiciary and universities collected via a distributed questionnaire among them.
Results: Performing the data analysis, 122 basic themes, 36 organizing themes, and 8 main inclusive themes were obtained which formed the theoretical model. According to the achieved results of the present study, the dimension of implementation policies has the most effect on the model of implementing judicial policies. Dimensions of participation of the involved actors, network governance in the justice system, the structure of implementation, empowerment of human resources, personal characteristics of judges, and principles of culture, religion, and citizens, are the following factors influencing the model, respectively.
Conclusion: The extracted dimensions and components from the research model are comparable to some religious doctrines and upstream documents. Therefore, such a model can guarantee the progress of the judiciary when being pursued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation
  • Implementation of policy
  • Policy
  • Iran's judiciary
قرآن کریم. ترجمه محمد مهدی فولادوند.
اسعدی، محمود؛ ‏هادی پیکانی، مهربان و رشیدپور، علی (1396). الگویی برای اجرای اثربخش خط‏مشی‏های عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 9(4)، 591-614.
الوانی، سید مهدی؛ شریف زاده، فتاح (1396)، فرایند خط‏مشی‏گذاری عمومی (چاپ 15). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
پژوهشکده مطالعات پایه (1400). ارزیابی فساد قضایی در آمریکای مرکزی و پاناما و سازوکارهای مقابله با آن (سمیه عالی، مترجم)، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پژوهشگاه قوه قضاییه (1399)، منشور اخلاقی قضایی؛ ایالات متحده آمریکا (شعله شکوری فرد، مترجم)، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پوراحمدی، معین؛ مختاریان پور، مجید؛ حسنقلی پوریاسوری، طهمورث (1397)، آسیب شناسی اجرای خط‏مشی‏های خصوصی‏سازی در ایران. مدیریت دولتی، 10(3)، 333- 356.
خمینی، سید روح‏اله (1368). صحیفه بیست‏ویک جلدی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
رنگریز حسین؛ بهرام مؤذنی (1396)، شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای خط‏مشی‏های عمومی در سازمان‏های دولتی با استفاده از مدل‏های تصمیم‌گیری چند معیاره. فصلنامه خط‏مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 8(28)، 27- 43.
سازمان شفافیت بین‏الملل (۱۳۹۵). فساد در نظام‏های قضایی؛ گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل (چاپ اول)، (لیلی منفرد، مترجم)، تهران: نشر مرکز مطبوعات و انشارات قوه قضاییه.
قلی‏پور، رحمت‌اله (1396). تصمیم‌گیری سازمانی و سیاست‌گذاری عمومی (چاپ هشتم)، تهران: انتشارات سمت.
کمالی، یحیی؛ شیخ‌زاده جوشانی، صدیقه و احمدی نژاد، فاطمه (1398). اجرای سیاست‏های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‏ها. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 6(2)، 253- 275.
گرجی‌پور، حسین؛ خاشعی، وحید؛ اسلامبولچی، علیرضا؛ اصغری صارم، علی (1398). الگوی ارزشیابی فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 11(11)، 47- 72. 
مجلس شورای اسلامی، قوانین برنامه دوم تا ششم توسعه (۱۳۷۴ تا 1400).
مجلس شورای اسلامی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب (06/11/1387).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست کلی قضایی پنج‏ساله، مصوب(02/09/1388).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست­‏های کلی قضایی، مصوب (28/07/1381).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب(17/7/1390).
منوریان، عباس (1394). اجرا و ارزیابی خط‏مشی عمومی، تهران: مؤسسه کتاب مهربان.
منوریان، عباس (1394). مدل اجرای خط‏مشی‏های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری. مدیریت دولتی، 7(4)، 839- 864.
نهج‌البلاغه (1392)، ترجمه عبدالحمید آیتی (جلد شانزدهم)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
هادی پیکانی، مهربان (1395). درآمدی بر فرایند خط‏مشی‏گذاری عمومی، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).
 
References
Quran kaim, Translated by Mohammad Mehdi Foulavand. (in Persian)
Alvani, S. M. & Sharifzadeh, F. (2017). Public policy-making process (15th ed.). Allameh Tabatabai University Publishers, Tehran. (in Persian)Asadi, M., Hadi Peykani, M., Rashidpur, A. (2018). Presentation of an Effective Public Policy Implementation Model in the Ministry of Economic Affairs (Case Study: Islamic Republic of Iran Customs Administration). Journal of Public Administration, 9(4), 591- 614. (in Persian)Attride-Stirling, J. (2010). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.Basic Studies Research Institute (2021). Assessing Judicial Corruption in Central America and Panama and Mechanisms against with that, (Somaye Aali, Trans.). Judiciary Research Institute, Judiciary Press and Publishing Center Tehran. (in Persian)Bhuyan, A., Jorgensen, A. & Sharma, S. (2010). Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool. Washington, DC: Futures Group, Health Policy InitiativeBatterfoss, S. (2009). Examining the Policy implementation. Methuen: London.Borg, R., Toikka, A., & Primmer, E. (2015). Social capital and governance: a social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland. Forest Policy and Economics, 50, 90-97.Brynard, P. (2009). Mapping the factors that the influence policy implementation. Journal of public administration, 44(3), 520-530.Bartholomew, U. & Chukwuemeka, E.E.O. (2013). The obstacles to effective policy implementation by the public bureaucracy in developings: The case of Nigeria. Singaporean Journal of Business Economics and Management studies, 1(8), 34-43.Cerna, L. (2013). The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of Different Theoretical Approaches. Paris: OECD/CERH.Islamic Parliament of Iran, Laws of the second to sixth development program (1995-2021).
(in Persian)Islamic Parliament of Iran, The Law on Publication and Free Access to Information, Approval (2009/01/25), Islamic Parliament. (in Persian)
Islamic parliament research center, Constitution of the Islamic Republic of Iran (in Persian)
Islamic parliament research center, Five-year general judicial policy, Approval (2009/11/23).
(in Persian)Islamic parliament research center, General judicial policies, Approval (2002/10/20).
(in Persian)
Islamic parliament research center, Law on Supervision of Judges' Behavior, Approval (2011/11/11). (in Persian)
Deleon, P. (1997). Democracy and the policy sciences. Albany, NY: SUNY Press.Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy: Pearson New International Edition. Washington, D.C.: Pearson Higher14 Ed.Degroff, A. & Cargo (2009). Policy implementation: I'm policy at on for evaluation. In J.M. ottosen phase (Ed), Know Ledge utilization, diffusion, implementation, transfer and translation: implementation for evaluation, New Direction for Evaluation124. 47-60Frederickson, G. H. & Smith, K. B. (2013). The public administration theory primer: Essentials of public policy and administration. Boulder, CO: Westview Press.Gorjipour, H., Khashei, V., Eslambolchi, A. & Asghari Sarem, A. (2019). Developing the Evaluative Model for Cultural Policy Making Process based on Qualitative Study of Cultural Documents of Islamic Republic of Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 47-72. (in Persian)Gholipur, R. (2017). Organizational decision making and public policy (8th ed.). SAMT Publications, Tehran.  (in Persian)Hope, K.R. (2001). The new public management: context and practice in Africa. International Public Management Journal, 4(2), 119-134.Hadi Peykani, M. (2016). The Public Policy Theori Primer, Islamic Azad University of Khorasgan (Isfahan) Publications. (in Persian)Heydenrych, P. (2016). Problems and challenges related to public policy implement action within the south African democratic dispensation: a theoretical exploration. Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree master of its –political studies at the Potchefstroom campus of the north-west university.Iyanda, K, A. & Bello, S, D. (2016). Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development. Research on Humanities and Social Sciences, 6 (15), 60-65.Judiciary Research Institute (2020). Judicial Ethics Charter; United States of America (Shoueleh Shakuri Fard, Trans.), Judiciary Research Institute, Judiciary Press and Publishing Center Tehran. (in Persian (Kamali, Y., Sheikhzadeh Joshani, S. & Ahmadinejad, F. (2019). Implementation of public policies; Provide criteria for successful implementation of policies. Public Policy Quarterly, 6(2), 253-275. (in Persian)Khomeini, S. R. (1989). 21 volumes book. Imam Khomeini Editing and Publishing Institute, Tehran. (in Persian) Lincoln, Y. S., and E. G. Guba, (1985). Naturalistic inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage. Liedl, C. (2011). Top-Down Vs. Bottom-Up, Does A Top-Down Approach Bear More Advantages Than a Bottom-Up Approach Within the Implementation Process of Housing Security Projects? Bechelor Thesis. Department of Public Administration. University of Twente. Netherlands.Ladner, J. (2016). Policy implementation in the public sector: A comparsion of two methods of evaluating the impact of government interventions. Journal of Organizational Ethnography, 5(3), 317-332.Monavarian, A. (2016). The implementation model of administrative reform with learning approach. Journal of Public Administration, 7(4), 839-864. (in Persian)Monavarian, A. (2016). Implementation and evaluation Public policy. Publisher of Mehraban Book Institute, Tehran. (in Persian)Nahjolbalagheh. Translator Abdolhamid Ayati (2013) (Edition sixteenth). Islamic Culture Publishing Office, Tehran. (in Persian)Nyhagen, G.M., Bleiklie, I. & Hope K. (2017). Policy Instruments in European Universities: Implementation of Higher Education Policies. In: Bleiklie I.Enders J. Lepori B. (eds) Managing Universities. O’Toole, Jr. L.J. (2013). The theory-practice issue in policy implementation research. Public administration, 82(2), 309-329.Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector (Reading MA: Addison-Wesley).Paudel, R. (2009). A Critical Account of Policy Implementation Theories Status and Reconsideration. Nepalese Journal of Public Policy and Governance, 25(2), 36-54.Pulzl, H. & Treib, O. (2007). Implementing Publicy. In: Frank, Fischer, and Gerald, J. miller, and Mara. S. Sidney. Handbook of Public Policy Andlysis: Theory, Politics, and Methods. New York: Taylor and Francis.Pourahmadi, M., Mokhtarianpour, M. & Hasanghali Pouryasuri, T. (2018). Pathology of implementation of privatization policies in Iran, Public Management (Management knowledge) Quarterly, 333 - 356 (in Persian)Portman, M.E. (2014). Regulatory capture by default: Offshore exploratory drilling for oil and gas, Energy Policy, 65, 37-47.Runhaar, H. (2006). Policy analysis for sustainable development the toolbox for the environmental social scientist. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7(1), 34-56.Rangriz, H. & Moazeni, B. (2017). Identifying and prioritizing barriers to the implementation of public policies in government organizations using multi-criteria decision models, Quarterly Journal of Public Policy in Management, 8(28), 27- 43. (in Persian)Rowe, M. (2012) .Going Back to the Street: Revisiting Lipsky’s Street-Level Bureaucracy. Teaching Public Administration, 30(1): 10-18.Smith, B. K. & Larimer, W. C. (2009). The Public Policy Theory Primer, Boulder: Westview Press.Smith, R. (2004). Focusing on Public Value: Something New and Something Old. Australian Journal of Public Administration, 63 (4):68-79.Subroto A., (2011). Understanding Complexities in Public Policy Making Process through Policy Cycle Model: A System Dynamics Approach”, II Conference of WCSA-World Complexity Science Academy, September 26 Th – 27 Th, Palermo, Italy.Salazar, M., & Holbrook, A. (2007). Canadian science, technology and innovation policy: the product of regional networking? Regional Studies, 41 (8), 1129-1141.Sabatier, P. A. (2007). Theories of the Policy Process, Boulder, CO: Westview Press.Siddique, W. (2016). Critical success factors affecting e-government policy implementation in Pakistan. Journal of E Democracy Open Government, 8(1), 102-126.Skarica, M. (2020). Implemntation of The Strategy for Public Administration Development In Crotia 2015-2020. A Mid-Term Evaluation. Croatia: Faculty of Law, University of Zagreb.Transparency International (2016). Corruption in judiciary Systems; Transparency International Report (Lily Monfared, Trans) (1th ed.). Publication of the Press and Publications Center of the Judiciary, Tehran. (in Persian) Wu, C.H. & Fang, W.C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers; Qual Quant, 45, 751–768.Weller, T., & Tierney, J. (2017). Evidence in the Networked Governance of Regional Decarbonisation: A Critical Appraisal. Journal of Public Administration, 77(2), 1-14.