گونه‌شناسی روایت‌های خط‌مشی دولت ایران در مواجهه با بیماری ناشی از ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: همه‌گیری ناشی از ویروس کرونا، جنبه‌های مختلفی از حیات اجتماعی سراسر جهان و همچنین کشور ما را دچار تغییر و تحول کرده است. این تحول‌ها، خط‌مشی‌گذار را وادار کرد تا داستان‌های خط‌مشی متفاوتی را روایت کند و بر مبنای آنها تصمیم بگیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی روایت‌های دولت ایران در مواجهه با این همه‌گیری است.
روش: این پژوهش کیفی با روش موردکاوی انجام شده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. برای این منظور روی متن تصمیم‌های خط‌مشی‌گذار، تحلیل مضمون انجام گرفت، برچسب روایتی بر آنها زده شد و روایت‌ها تحلیل شدند.
یافته‌ها: چهار روایت متمایز در تصمیم‌های خط‌مشی‌گذار در مواجهه با همه‌گیری ناشی از ویروس کرونا شناسایی شد. این چهار روایت عبارت است از: روایت لزوم کاهش فعالیت‌ها، روایت لزوم تداوم فعالیت‌ها، روایت ضدتحریمی و روایت تولید و اقتصاد دانش‌بنیان. مؤلفه‌های هر یک از این روایت‌ها، از سایر روایت‌ها متمایز است و هر روایتی به پیشنهادها و کاربست‌های متناقضی منتج شده است.
نتیجه‌گیری: توسعه چارچوب روایتی خط‌مشی، خط‌مشی‌گذار را قادر می‌سازد تا تصمیم‌ها و خط‌مشی‌ها را در چارچوب داستان‌پردازی بیاراید و دستگاه فکری خود را به روایتی ملموس برای مخاطبان تبدیل کند. این مقاله با تلفیق ابعاد شکلی و محتوایی چارچوب روایتی خط‌مشی، چارچوب مفهومی جدیدی ارائه کرده که قادر است روایت‌های خط‌مشی را به‌شکل جامع‌تری توصیف و تحلیل کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Typology of Iranian Government Policy Narratives in Confronting with the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

نویسندگان [English]

  • Nima Parvin 1
  • Ali Asghar Fani 2
  • Hassan Danaeefard 3
  • Shahrzad Nayyeri 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Management and Planning, Management and Technology Expansion Studies Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The outbreak of the coronavirus in 2020 led the Iranian policymakers to narrate different stories and make their decisions, accordingly. The purpose of this study is to identify the narratives of the Iranian government in the face of the pandemic.
Methods: This is a qualitative case study conducted by applying a thematic analysis. Accordingly, the texts of the decisions made by the Iranian policy-makers were thematically analyzed and then labeled as narratives. The derived narratives were analyzed, successively.
Results: Four distinct narratives in policy-making decisions under the Covid-19 pandemic were extracted, including the narrative of the need to reduce activities to combat disease, the narrative of the need to continue activities, the anti-sanctions narrative, and the narrative of knowledge-based production and economics.
Conclusion: The development of the policy narrative framework enables the policymakers to classify their decisions and policies within the narrative framework and to turn their intellectual apparatus into a tangible narrative for their audiences. This article combined the form and the content dimensions of the policy narrative framework and presented a new conceptual framework for it, which describes and analyzes the policy narratives more comprehensively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy narrative framework
  • Covid-19
  • Public policy
  • Thematic analysis
ابراهیمی، سید عباس و عین‌علی، محسن (1398). ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری. مدیریت دولتی، 11 (3)، 403- 430.
امیری، مجتبی؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ پورعزت، علی‌اصغر و غلامپور راد، مسعود (1391). شناسایی یک ‌خط پی‌رنگ جدید در روایت‌های خط‌مشی عمومی با استفاده از چارچوب روایتی خط‌مشی به‏منظور پیش‌بینی تغییرات خط‌مشی عمومی در ایران. مدیریت دولتی، 4 (11)، 31-54.
پورعزت، علی اصغر؛ طاهری عطار، غزاله و روزبهانی، خدیجه (1394). روایت حکمرانی تعالی‌گرا به جای توقف بر فساد. چشم‌انداز مدیریت دولتی ایران، 23، 37-53.
حسین‌پور، داود و معدنی، جواد (1398). کاربرد رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی در تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی. مدیریت دولتی، 11 (1)، 73-98.
خوبرو، محمد تقی؛ الوانی، سید مهدی؛ جندقی، غلام‌رضا و رحمتی، محمد حسین (1398). گونه‌شناسی خط‌مشی‌های دومنظوره‌سازی صنعت دفاعی ایران. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 10(4)، 121-148.
سلیمانی خوئینی، مهدی؛ دانش‌فرد، کرم‌الله و نجف‌بیگی، رضا (1398). الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط‌مشی‌گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش ران. مدیریت دولتی، 11 (4)، 530-556.
شهائی، بهنام و دانایی‌فرد، حسن (1395). تحلیلی بر دانش‌پژوهی فرایند خط‌مشی عمومی در ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 6(1)، 133-161.
رهنورد، فرج‌الله؛ سیحون، علی‌رضا؛ مرتضوی، مهدی و طاهرپور کلانتری، حبیب‌الله (1398). طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط‌مشی توسعه صادرات. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 10(3)، 101-125.
گرجی‌پور، حسین؛ خاشعی، وحید؛ اسلامبولچی، علیرضا و اصغری صارم، علی (1398). الگوی ارزشیابی فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 11 (1)، 37-72.
نمکی، سعید (1399). پاسخ وزیر بهداشت به سؤال یک اقتصاددان درباره کرونا. روزنامه دنیای اقتصاد، 28 فروردین 1399.
 
References
Amiri, M., Farhangi, A.A., Pourezzat, A.A. & Gholampor Rad, M. (2012). Identification of a new plot line in the public policy narratives using narrative policy framework in order to predict public policy changes in Iran. Journal of Public Administration, 4(11), 31-54.
(in Persian)
Azizi, H. (2020). The corona crisis could trigger a change in Iran’s foreign policy. Retreived from: https://www.ips-journal.eu/regions/middle-east/article/show/the-corona-crisis-could -trigger-a-change-in-irans-foreign-policy-4298/
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Crow, D. A., & Lawlor, A. (2016). Media in the policy process: Using framing and narratives to understand policy influences. Review of Policy Research, 33(5), 472-491.
Dye, T. (2012). Understanding Public Policy (14th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice.
Ebrahimi, S. A. & Eynali, M. (2019). Developing a Framework to Explain the Public Capture Using Thematic Analysis and Interpretive Structutal Modeling (ISM). Journal of Public Administration, 11(3), 403-430. (in Persian)
Gorjipour, H., Khashei, V., Eslambolchi, A., & Asgharisarem, A. (2019). Developing the evaluative model for cultural policy making process based on qualitative study of cultural documents of Islamic Republic of Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 47-72.
(in Persian)
Gray, G., & Jones, M. D. (2016). A qualitative narrative policy framework? Examining the policy narratives of US campaign finance regulatory reform. Public Policy and Administration, 31(3), 193-220.
Gupta, K., Ripberger, J. T. & Collins, S., (2014). Jaitapur and the politics of sittinga nuclear power plant in India. In: M. D. Jones, E. A. Shanahan & M. K. McBeth, eds. The science of stories: Applications of the narrative policy framework in public policy analysis. New York: Palgrave Macmillan, pp. 89-106.
Hosseinpour, D. & Madani, J. (2019). Applying an Interactive policy Making Approach to Formulating a Pattern of Anti-money Laundering. Journal of Public Administration, 11(1), 73-98. (in Persian)
Jaworsky, B. N., & Qiaoan, R. (2021). The politics of blaming: The narrative battle between China and the US over COVID-19. Journal of Chinese Political Science, 26, 295–315.
Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? Policy Studies Journal, 38(2), 329-353.
Jones, M. D., & Radaelli, C. M. (2015). The narrative policy framework: Child or monster? Critical Policy Studies, 9(3), 339-355.
Jones, M., Shanahan, E., & McBeth, M. (Eds.). (2014). The science of stories: Applications of the narrative policy framework in public policy analysis. Springer
Jones, M.D. (2018). Advancing the narrative policy framework? The Musings of a potentially unreliable narrator. Policy Studies Journal, 46(4), 724-746.
Khoobroo, M. T., Alvani, S. M., Jandaghi, G. R., & Rahmati, M. H. (2020). Dual use defense industry policies typologhy. Journal of Public Administration Perspective, 10(4), 21-148. (in Persian)
King, N. (2004). Using template in the thematic analysis of text. In: Essential guide to qualitative methods in organizational research. 256.
McBeth, M. K., & Lybecker, D. L. (2018). The Narrative policy framework, agendas, and sanctuary cities: The construction of a public problem. Policy Studies Journal, 46 (4), 868-893.
McBeth, M. K., & Shanahan, E. A. (2004). Public opinion for sale: The role of policy marketers in Greater Yellowstone policy conflict. Policy Sciences, 37(3-4), 319-338.
McBeth, M. K., Shanahan , E. A., Arrandale Anderson, M. C., & Rose, B. (2012). Policy Story or Gory Story? Narrative Policy Framework Analysis of Buffalo Field Campaign’s YouTube Videos. Policy and Internet, 4(3-4), 159-183.
McBeth, M. K., Shanahan, E. A., Arnell, R. J., & Hathaway, P. L. (2007). The intersection of narrative policy analysis and policy change theory. Policy Studies Journal,35(1), 87-108.
Miedziński, M. (2018). Do policy makers tell good stories? Towards a multi-layered framework for mapping and analysing policy narratives embracing futures. Futures, 101, 10-25.
Miller, H.T. (2020). Policy narratives: the perlocutionary agents of political discourse. Critical Policy Studies, 14(4), 488-501.
Nahavandian, M. (2020). Iran VP: We think we're in control of Covid-19 [Interview] Retrieved from: https://www.cnn.com/videos/tv/2020/04/06/amanpour-iran-coronavirus-nahavandian.cnn
Namaki, S. (2020). The Minister of Health answers an economist's questions about the corona. Donyaye Eghtesad Newspaper, 16 April 2020 (in Persian)
O'Leary, R., Borland, R., Stockwell, T., & MacDonald, M. (2017). Claims in vapour device (e-cigarette) regulation: A narrative policy framework analysis. International Journal of Drug Policy, 44, 31-40.
Pourezzat, A. A., Taheri Attar, G. & Rouzbahani, K. (2015). The narrative of transcendental governance instead of stopping corruption. Journal of Public Administration Perspective, 23, 37-53. (in Persian)
Rahnavard, F., Seihoon, A. R., Mortazavi, M., & Taherpour, H., (2019). Designing an e-governance framework for export development policy formulation. Journal of Public Administration Perspective, 10 (3), 101-125. (in Persian)
Raoofi, A., Takian, A., Sari, A.A., Olyaeemanesh, A., Haghighi, H., & Arabi, M. (2020). COVID-19 pandemic and comparative health policy learning in Iran. Archives of Iranian Medicine, 23(4), 220-234.
Sabatier, P.A., & Weible, C.M. eds. (2014). Theories of the policy process. Westview Press.
Shahaie, B., & Danaee Fard, H. (2016). An analysis of the scholarship of public policy process in Iran. Organizational Resources Management Researchs, 6(1), 133-161. (in Persian)
Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a narrative policy framework study. The Social Science Journal, 55(3), 332-345.
Shanahan, E. A., Jones, M.D., Mcbeth, M. K., & Radaelli, C. M. (2018). The narrative policy framework. In: Theories of the Policy Process.173-213.
Shanahan, E. A., McBeth, M. K., & Hathaway, P. L. (2011). Narrative policy framework: The influence of media policy narratives on public opinion. Politics & Policy, 39(3), 373-400.
Shanahan, E.A., Jones, M.D. and McBeth, M.K. (2011). Policy narratives and policy processes. Policy Studies Journal, 39(3), 535-561.
Soleymani Khoeini, M., Daneshfard, K. & Najafbeygi, R. (2019). Contingency model for identifying public issues in Iran's policy-making process with an emphasis on triggering. Journal of Public Administration, 11(4), 530-556. (in Persian)
World Bank Group (2020). Iran Ecomonomic Monitor Mitigation and Adaptation to Sanctions and the Pandemic, Washington: World Bank Group
World Bank Group (2020). Iran's Economic Update- April 2020. Rerieved from https://www.worldbank.org/en/country/iran/publication/economic-update-april-2020