شناسایی مؤلفه‌‏های رهبری مربیگرا (مورد مطالعه: صنعت برق ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

هدف: یکی از مدل‏های نوین رهبری در سازمان‏های عصر حاضر، مدل رهبری مربیگراست. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‏‌های رهبری مربیگرا و ارزیابی مؤلفه‏‌های شناسایی‌شده در صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی اجرا شده است.
روش: در بخش کیفی، از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شد و جامعه هدف، شامل متخصصانی برجسته و اساتید دانشگاه در حوزه رهبری و مربیگری بود که با 16 نفر از آنها مصاحبه‏‌های نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد. همچنین، جدیدترین منابع مرتبط، تحلیل شد. برای تحلیل داده‌‏ها در بخش کیفی، از رویکرد سیستماتیک و کدگذاری‏‌های باز، محوری و انتخابی در نسخه 2020 نرم‌افزار مکس‌کیودا و در بخش کمّی، از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارمندان بخش دولتی صنعت برق به تعداد 16899 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 370 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‏‌ها، از پرسش‏نامه محقق‌ساخته 21 سؤالی استفاده شد. تحلیل داده‌‏ها در بخش کمّی با استفاده از نرم‌افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس3 و اس‌پی‌اس‌اس 22 انجام گرفت.
یافته‌‏ها: بر اساس نتایج بخش کیفی، مؤلفه‌‏های رهبری مربیگرا عبارت‌اند از: خودآگاهی، اعتمادسازی، هم‏دلی، برقراری ارتباطات مؤثر، کمک به هدف‌گذاری و طراحی اقدام‏ها، نظارت بر رشد و توسعه و تیم‌سازی. نتایج بخش کمّی پژوهش نشان داد که وضعیت موجود رهبری مربیگرا و تمامی مؤلفه‏‌های آن در صنعت برق، پایین‌تر از حد متوسط است.
نتیجه‌گیری: بر اساس مؤلفه‌‏های استخراج‌شده در خصوص رهبری مربیگرا، مدیران می‌توانند مهارت‏های ضروری این سبک رهبری را در خود پرورش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Coaching Leadership (Case Study: Iranian Electricity Industry)

نویسندگان [English]

  • Saeid Nik Akhlag 1
  • Reza Hoveida 2
  • Amir Hossein Mohammad Davoudi 3
1 PhD Candidate, Department of Educational Management, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Educational Management, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Prof., Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Objective: Coaching leadership is one of the new leadership models in modern organizations. It is a process for developing expertise and improving the employees’ personal growth; however, many managers know little about this leadership style or do not have the necessary skills to exercise it. This study aimed to identify the components of coaching leadership.
Methods: This research is applied in terms of purpose, a field study in terms of data collection method, and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of its implementation method. In its qualitative part, the grounded theory was used. For data analysis, the systematic approach, developed by Strauss and Corbin, was applied through open, axial, and selective coding. In order to validate the components of the research, several methods were used, among which the member checking method (interviewees) and interrater reliability were the most significant ones. In the quantitative part, the survey method was used. A 21-item researcher-made questionnaire was also used to collect data. Construct validity was assessed to evaluate the validity of the instrument based on confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha method and combined reliability were used to evaluate the reliability of the questionnaire. The statistical population of the present study consisted of two parts. In the first part, the target population included prominent experts and university professors of leadership and coaching. Semi-structured interviews were conducted with 16 of them using the snowball sampling method. The latest related sources were also analyzed. In the second part, the statistical population included all employees working in the public sector of the Iranian electricity industry, i.e. 16,899 people. From among them, using Cochran's formula, 370 people were selected by multi-stage cluster sampling.
Results: The results of the qualitative section indicated the components of coaching leadership as self-awareness, building-trust, empathy, effective communication, helping to set goals and design actions, monitoring growth and development, and team building.
Conclusion: According to the obtained results, the components of coaching leadership including self-awareness, empathy, building-trust, effective communication, helping to target and design actions by employees, monitoring the personal growth and development of employees, and team building in the Iranian electricity industry stand below the average level. Therefore, managers are required to try to strengthen these components, achieve the basic skills of coaching leaders, and put into practice their serious mission in organizations and Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching leadership
  • Iranian electricity industry
  • Mixed research
امیرکبیری، علیرضا؛ بلوکی کورنده، محمد علی و جمشیدی، مینا (1399). شناسایی شاخص‏های مربیگری مدیریتی در بانک‏های خصوصی، مدیریت دولتی، 12 (4)، 695- 722.
خمش آیا، احمد؛ شیری، اردشیر و یاسینی، علی (1398). فهم پدیده بی‌حسی سازمانی و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن به روش آمیخته، مدیریت دولتی، 11(2)، 285- 308.
خنجری، ملیحه؛ عسگر شهبازی، مهیا و حیدری، غلامرضا (1397). تدوین نقشه راه مباحث مدیریتی و علوم اجتماعی در صنعت برق ایران با رویکرد تحلیل محتوا. سی‏وسومین کنفرانس بین‏المللی برق، تهران، ایران.
سلطانی، منوچهر (1393). مربیگری در مدیریت، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
سلیمانی، محسن؛ نیکنام، منوچهر و سید صالحی، سید علیرضا (1392). بررسی موانع و مشکلات پیاده‏سازی مدیریت استراتژیک در صنعت برق ایران، مطالعات کمی در مدیریت، 2(4)، 1-18.
عسکری پور، محمدرضا؛ متقی پیشه، محمدحسین و شیخی، ایوب (1399). تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیلگر مهارت سیاسی. مدیریت دولتی، 12(1)، 67-87.
محسنین، شهریار و اسفندیانی، محمد رحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم‏افزار SmartPLS ، تهران: مهربان نشر.
نادری بنی، ناهید (1396). مربیگری و ارشاد در سازمان‏ها، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
هاشمیه انارکی، محمد؛ قلی پور، آرین؛ امیری، مجتبی و بابایی زکلیکی، محمد علی (1400). طراحی چارچوب شایستگی کارکنان مبتنی بر راهبردهای سازمان (مورد مطالعه معاونت برق وزارت نیرو)، مدیریت دولتی، 13(1)، 29-58.
 
 
References
Amir Kabiri, A., Bolouki Korandeh, M.A. & Jamshidi, M. (2020). Identifying the indicators of managerial coaching in service organizations. Journal of Public Administration, 12(4), 695-722. (in Persian)
Askaripoor, M., Motaghi Pisheh, M.H., & Sheikhy, A. (2020). The Impact of Servant Leadership on Innovative Work Behavior in the Public Sector of Iran: Analyzing the Mediating Role of Public Service Motivation and the Moderating Role of Political Skill. Journal of Public Administration, 12(1), 67-87. (in Persian)
Becker, B. (2020). The 8 Most Common Leadership Styles & How to Find Your Own Hubspot. Retrieved 2020-5-27 from: https://blog.hubspot.com/marketing/leadership-styles.
Clayton, T. (2012). The Lived Experiences of Executive Coaches' Interdisciplinary Competencies, Walden University, ProQuest Dissertations Publishing.
Cook, J. & Rouse, L. (2013). Leadership and management in the early years. Teaching Solution Publication.
Cox, E., Bachkirova, T. & Clutterbuck, D. (2010). The Complete Handbook of Coaching, London: Sage Publications.
Gilley, A., Jerry W., & Elies, K, (2010). Characteristics of Managerial Coaching, Performance Improvement Quarterly, 23(1), 53-70.
Goleman, D. (2000). Leadership that Gets Results. Harvard Business Review, 6(1), 78-90.
Hamlin, R. G., Beattie, R. S., & Ellinger, A. D. (2007). What do effective managerial leaders really do? Using qualitative methodological pluralism and analytical triangulation to explore everyday managerial effectiveness and managerial coaching effectiveness. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 2(3), 255-276.
Hashemieh Anaraki, M., Gholipour, A., Amiri, M. & Babaie zakliki, M.A. (2021). Designing a Competency Framework Based on Organizational Strategies (Case Study: The Electricity Deputy of Minister of Energy). Journal of Public Administration, 13(1), 29-58.
(in Persian)
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20)3), 277–319.
Hicks, R., & McCracken, J. (2014). The coaching mindset. Physician executive, 35(3), 54-56.
Ibarra, H., & Scoular, A. (2019). The Leader as Coach. Harvard Business Review. Retrieved 2020-06-22 from: https://hbr.org/2019/11/the-leader-as-coach
Jackson, F. (2017). Exploring the effects of a Coaching Leadership style on the relationships between Managers and Direct Reports in South Africa, A research report submitted to the faculty of Commerce, Law and Management, University of the Witwatersrand, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Management (Business and Executive Coaching), Johannesburg.
Karsten, A. (2010). Coaching: An effective Leadership intervention. Nursing clinics of North America, 45(7), 39-48.
Khamshaya, A., Shiri, A., & Yasini, A. (2019). Understanding the Phenomenon of Organizational Insentience and Identifying its Fusion Factors in a Mixed Method Way. Journal of Public Administration, 11(2), 285-308. (in Persian)
Khanjari, M., Asgar Shahbazi, M. & Heydari, Gh. (2018). Development of a roadmap for management issues and social sciences in the Iranian electricity industry with a content analysis approach. Thirty-third International Conference on Electricity, Tehran, Iran.
(in Persian)
Kokesch, S., & Anderson, M. Z. (2002). Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 53(4), 205-228.http://dx.doi.org/10.1037/1061-4087.53.4.205
Liu, H., & Niyomsilp, E. (2021). The Effects Of Coaching Leadership And Psychological Capital On Employee’s Innovative Behavior In High-Tech Enterprise: A Case Study In Henan Province, China. Journal Of Legal Entity Management And Local Innovation, 7(1), 319-326.
Milner, J., McCarthy, G. & Milner, T. (2018). Training for the coaching leader: how organizations can support managers, Journal of Management Development, 37(2), 188-200, https://doi.org/10.1108/JMD-04-2017-0135.
Moen, F. & Federici, R. (2012). Perceived Leadership Self-Efficacy and Coach Competence: Assessing a Coaching-Based Leadership Self-Efficacy Scale. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 10(2), 1-16.
Mohsenin, Sh. and Esfandiani, M. R. (2013). Structural equations based on partial least squares approach with the help of SmartPLS software, Tehran: Mehraban Nashr.
(in Persian)
Naderi Bani, N. (2016). Coaching and guidance in organizations, Tehran: Jihad University Press. (in Persian)
Naude, J. (2014). Becoming a Leader-Coach: A Step-by-Step Guide to Developing Your People. Ideas Into Action Guidebook Series, Center for Creative Leadership.
Peláez Zuberbuhler, M. J., Salanova, M., & Martínez, I.M. (2020). Coaching-Based Leadership Intervention Program: A Controlled Trial Study. Frontiers in psychology, 10, 3066. doi: 10.3389/fpsyg.2019.03066.
Rabha, M. (2021). Coaching Leadership and Its 6 Benefits. www.vantagecircle.com.
Schwartz, Bar. (2020). Coaching Leadership style. International Coach Academy.
Setala, M. (2021). The Appearance of Coaching Leadership Style Within Marketing Industry And Marketing Teams: Has Covid-19 Effected on the Managers’ Used Leadership Style? Master’s Degree Strategic Business Development, University of Vaasa, School of Management .
Soleimani, M., Niknam, M. & Seyed Salehi, S.A. (2012). Investigating obstacles and problems of implementing strategic management in Iran's electricity industry. Quarterly Journal of Quantitative Studies in Management, 2(4), 1-18. (in Persian)
Soltani, M. (2014). Management Coaching, Tehran: Yadvareketab Publications. (in Persian)
Strauss, A. & Corbin, J. (2017). Basics of qualitative research (Techniques and stages of production of grounded theory), USA: San Jose State University Publications.
Vesso, S. (2016). Developing Coaching Culture Through Coaching- based Leadership Style. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. Estonia Business School.
Wachtel, T. (2016). Managerial Coaching: When Manager becomes Coach (Trends in Coaching). Linked in. Retrieved 2020-08-11 from: https://www.linkedin.com/pulse/ managerial-coaching-when-manager-becomes-coach-trends-timothy-wachtel/