فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران. قم، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به‌عنوان نمونه‌ای از حکومت‌های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی برای کمک به بهبود آن است.
روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده‌بنیاد ساخت‌گرا) است.
یافته‌ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت‌های محلی ساختار دوگانه‌ای تدوین شد که بر هسته‌ای سخت و پوسته‌ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط‌مشی‌گذار است، در حالی‌ که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می‌کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش‌بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح‌ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند.
نتیجه‌گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به‌عنوان نمونه‌ای از حکومت‌های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding Agenda Setting in Local Governments (Case Study: Mashhad City Council)

نویسندگان [English]

  • Rahmatolah Gholipour 1
  • Ali Hamidizadeh 2
  • Seyed Hussain Akhavan Alavi 2
  • Amin Faraji Mollaie 2
  • Seyed Hamed Rastegar 3
1 Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective:This is an inquiry in agenda setting in Mashhad city council as an example of a local government in Iran. This research is undertaken in order to understand and improve agenda setting in local governments.
Methods: Phenomenological hermeneutics and hermeneutic phenomenology (constructivist grounded theory) are used in this research.
Results: A dual construct is made for agenda setting in local governments, based on soft periphery and a hard core. The hard inner core constitutes of personal features of policy maker while soft periphery is based on circumstances. There are pre-factors and post factors that embed pre and post effects of an issue when it is set as an agenda. Pre factors include ex-ante evaluation, temporal effects and the likelihood of a bills to pass. Post factors are feedbacks, target population and the issue itself.
Conclusion: Agenda settingdynamic in Mashhad city council as a local government differs from existent patterns. Here, the agenda setting process has become individualized due to the lack of a decision support systems and proper feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agenda setting
  • Hermeneutics
  • Phenomenology
پارسونز، واین (1385). مبانی خط‌مشی‌گذاری عمومی و تحلیل خط‌مشی‌ها.(حمیدرضا ملک محمدی، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پالمر، ریچارد (1377). علم هرمنوتیک: نظریه تأویل در فلسفه‌های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر. (محمد سعید حنایی کاشانی، مترجم). تهران: نشر هرمس
دانایی فرد، حسن و کاظمی، حسین (1389). پژوهش‌های تفسیری در سازمان، استراتژی پدیدارشناسی و پدیدارانگاری. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
دانایی فرد، حسن (1395). گفتارهایی جدید در خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
دانش فرد، کرم اله (1394). مبانی خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران:  نیاز دانش.
قلی‌‌پور، رحمت‌اله (1391). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: سمت.
قلی‌پور، رحمت‌اله؛ فقیهی، مهدی (1393). خط‌مشی‌گذاری و تحلیل خط‌مشی‌های عمومی.تهران: انتشارات مهکامه.
گروندن، ژان (1393). هرمنوتیک. (محمدرضا ابوالقاسمی، مترجم). تهران: نشر ماهی.
لستر، جیمز پی؛ استوارت، جوزف. جی.آر. (1381). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، رویکرد تکاملی. (مجتبی طبری، تورج مجیبی میکلایی، سهیل خورشید،؛ مترجمان). نشر ساوالان.
نظری، علی (1384). تحلیل قدرت سیاسی از دیدگاه استیون لوکس. قدرت از نگاه کثرت‌گرا، رادیکال و اصلاح‌طلب. راهبرد، 36، 383-392.
واعظی، اصغر (1391). تلقی بدیع گادامر از فهم. فلسفه، 40 (2)، 5-26.
هاولت، مایکل؛ رامش، ام. (1380). مطالعه خط‌مشی عمومی. (عباس منوریان و ابراهیم گلشن، مترجمان). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
References
Bachrach, P., & Baratz, M. (1962). Two faces of power. The Americun Political Science Review 56(4), 947-952.
Cairney, P., & Zahariadis, N. (2016). Multiple streams analysis: A flexible metaphor presents an opportunity to operationalize agenda setting processes. In The Handbook of Public Policy Agenda Setting. Edward Elgar.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. SAGE publication.
Cobb, R., Ross, J. & Ross, M. (1976). Agenda Building as a Comparative Political Process. The American Political Science Review, 70(1), 126-138.
Danaeefard, H. & Kazemi, H. (2012). Interpretive research in organizations. Phenomenology and phenomenography Strategies. Tehran: I.S.U press. (in Persian)
Danaeefard, H. (2015). New developments in the public policy making. Tehran: I.S.U press.
 (in Persian)
Daneshfard, K. (2016). Foundations of public policy making. Tehran: Niaz Danesh. (in Persian)
Dunn, W. N. (2012). Public policy analysis. Pearson, Upper Saddle River.
Dye, T. R. (2008). Understanding  public policy. Prentice Hall, Upper Saddle River
Fischer, F. & Miller, G. & Sidney, M. (2007). Handbook of public policy analysis. CRC press, Boca Raton.
Gholipour, R. & Faghihi, M. (2005). Public policy analysis. Tehran: Mahkame. (in Persian)
Gholipour, R. (2013). Organizational decision making and public policy making. Tehran: SAMT. (in Persian)
Grondin, J. (2008). L’hermeneutique. (Abolqasemi, M., Trans). Tehran: Mahi. (in Persian)
Gupta, D.K. (2011). Analyzing  public policy: concepts, tools, and techniques. CQ press. Washington.
Hawlett, M. & Ramesh, M. (1995). Studying public policy. Policy cycles and policy subsystems. (Monavarian, A. & Golshan, E., Trans). Tehran: Public Administration Training Center.  (in Persian)
Ingram, H., & Schneider, A. (2014). Democratic policy design: social construction of target population.  In Sabatier and Weible Theories of the policy processs.
Lester, J. & Stewart, J. (1996). Public policy: An evolutionary approach. )Tabary, M. & Mojibi, T. & Korshidi. S.; Translators). Tehran: Savalan. (in Persian)
Lukes, S. (2005). Power, a radical view. Pelgrave, New York.
Meyerhöfer, F. (2009). Agenda Setting and Decision Making in the European Union: The Case of GALILEO. Thesis in the EMPM Program of the Hertie School of Governance, Berlin, Germany.
Nazari, A. (2006). Analysis of political power from Lukes’ standpoint. Pluralistic, Radical and Reformist view. Rahbord, 36, 383-392. (in Persian)

Palmer, R. (1969). Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. (Kashani, S., Trans). Tehran: Hermes. (in Persian)

Parsons, D. W. (1995). Public  policy: an  introduction to the theory and practice of  policy analysis. (Malekmohammady, H., Trans). Tehran: Research institute of strategic studies (in Persian)
Plano Clark, V. & Creswell, J. (2015). Understanding research. A consumers’ guide. Pearson, Upper Saddle River. 
Princen, S. (2007). Agenda setting in EU. A theoretical exploration and agenda for research. Journal of European Public Policy, 14(1), 21–38.
Saundrs, M., Lewis, P., & Thornlill, A. (2009). Research methods for business students. Prentice Hall, Harlow.  
True, J. L., Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. (2006) Punctuated-Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking. Chapter in Theories in the Policy process.
Vaezi, A. (2013). Gadamer's Original Notion of Understanding. Philosophy, 40(2), 26-50.
(in Persian)
Willig, C. (2013).  Introducing Qualitative Research in Psychology. Open University press. Maidenhead.