دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، 1397 
گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران

صفحه 31-58

10.22059/jipa.2018.247589.2143

میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر


واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

صفحه 89-108

10.22059/jipa.2018.254503.2239

محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه