دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، 1397 
بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

صفحه 209-226

10.22059/jipa.2018.247808.2150

علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس