دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، 1397 
آسیب‎شناسی اجرای خط‎مشی‎های خصوصی‎سازی در ایران

صفحه 333-356

10.22059/jipa.2018.256015.2254

معین پوراحمدی؛ مجید مختاریان پور؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری


واکاوی تئوری‎های شناختی مسیر پیشرفت شغلی

صفحه 481-502

10.22059/jipa.2018.259437.2286

سیدحمیدرضا فاطمی عقدا؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو