دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، 1397 
تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

صفحه 563-582

10.22059/jipa.2018.267862.2401

بهزاد محمدیان؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی


ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

صفحه 605-628

10.22059/jipa.2019.271575.2443

عباس عباس‌پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ جواد نرگسیان