تحلیلی بر خط‌مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:آسیب‌شناسی اجرا با رویکردی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شورای عالی انقلاب فرهنگی خط‌مشی «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را در سال 1384 تصویب کرد و در آن برای 26 نهاد و سازمان مسئولیت اجرایی در نظر گرفت، اما این خط‌مشی پس از گذشت 9 سال از تصویب، به‌صورت کامل اجرا نشده است و موانع متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد. در این پژوهش موانع اجرای خط‌مشی نام‌برده از طریق بررسی ادبیات نظری اجرای خط­مشی عمومی و مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان عرصۀ فرهنگ و خط‌مشی‌گذاری کشور با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شد و 52 تم فرعی شناسایی‌شده در قالب 4 تم اصلی موانع مربوط به خط‌مشی، موانع مربوط به مجریان، موانع ساختاری و مدیریتی و موانع محیطی طبقه‌بندی شد. در ادامه برای آزمون نتایج از تکنیک دلفی فازی استفاده شد و 49 مانع تأیید نهایی شدند. اولویت‌بندی توصیفی نتایج نشان می‌دهد موانع مربوط به خط‌مشی بیشترین اهمیت و موانع مربوط به مجریان کمترین اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the policy of “executive solutions to expand the culture of Ifaf and Hijab”: implementation pathology by use of Delphi fuzzy method

نویسندگان [English]

  • rahmatollah gholoipour 1
  • vahid beygi 2
  • ali asghar saadabadi 3
1 Prof. of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in Science and Technology Policy Making, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Supreme council of cultural revolution ratified the policy of “executive solutions to expand the culture of Ifaf and Hijab” in 1384 and determined executive responsibility for 26 institutions and organizations, but after 9 year from authorization, the policy isn’t completely implemented and there exist multiple barriers in this way. In this research, barriers of implementing the policy by interviewing with cultural and policy making domains experts and using thematic analysis method is analyzed and 52 subsidiary themes and 4 main themes of barriers related to the policy, barriers related to the implementers, structural and managerial barriers and finally environmental barriers is recognized. Then 49 barriers were determined by using Delphi fuzzy method. Descriptive Prioritize of result shows that the most important barriers are related to the policy and the least important barriers are related to implementers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ifaf and hijab
  • implementation of public policy
  • barriers to public policy implementation
  • Delphi fuzzy
الوانی، م. (1391). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. چاپ شانزدهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

الوانی، م.، پورعزت، ع.، نجابت، ا. (1394). بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی (مطالعۀ موردی: لایحۀ «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران»). فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7(1)، 18-1.

امیری، م.، فرهنگی، ع.، پورعزت، ع.، غلام‎پور راد، م. (1391). شناسایی یک خط پی رنگ جدید در روایت‎های خط‎مشی عمومی با استفاده از چارچوب روایی خط‎مشی به‎منظور پیش‎بینی تغییرات خط‎مشی عمومی در ایران. فصلنامۀ مدیریت دولتی،  4(11)، 54-31.

پورعزت، ع.، رحیمیان، ا. (1391). ویژگی‎های خط‎مشی‎گذاری عمومی برای ادارۀ شهرهای پرتنوع و پیچیده (مورد مطالعه: شهر تهران). فصلنامۀ مدیریت دولتی، 4(10)، 44-25.

دانایی‎فرد، ح.، ثقفی، ع.، مشبکی، ا. (1389). اجرای خط‎مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحلۀ تدوین خط‎مشی. مدرس علوم انسانی، 14(4)، 106- 79.

شریف‌زاده، ف.، الوانی، م.، رضایی منش، ب.، مختاریان‎پور، م. (1392). موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی. اندیشۀ مدیریت راهبردی، 7(1)، 77-33.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1384)، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب. دسترسی در: http://sccr.ir/pages/simpleView.aspx?provID=1421.
قلی‎پور، ا. (1386). نقش دولت در نهادینه‎سازی حجاب، کتاب زنان، 38، 39-9.
قلی‎پور، ر. (1392). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی­گذاری عمومی. چاپ چهارم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
قلی‎پور، ر.، دانایی‎فرد، ح.، زارعی متین، ح.، جندقی، غ.، فلاح، م. (1390). ارائۀ مدلی برای اجرای خط‎مشی‎های صنعتی (مطالعۀ موردی در استان قم). مدیریت فرهنگی سازمانی، 24، 130-103.

مرتضوی، م.، فروزنده دهکردی، ل.، زارع پور نصیرآبادی، ف. (1391). ارزیابی و اولویت‎بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری. پژوهشهای مدیریت در ایران، 16(1)، 148-131.

مقدس‎پور، س.، دانایی فرد، ح.، کردنائیج، ا. (1391). واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌‌مشی‌های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط‌‌مشی‌های مالیاتی کشور. فصلنامۀ مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(1)،  68-33.
هاولت، م.، رامش، م. (1995). مطالعۀ خط­مشی عمومی. ترجمۀ عباس منوریان و ابراهیم گلشن، 1380، چاپ اول. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
Alesch, D. J. & Petak, W. J. (1986). The politics and economics of earthquake hazard mitigation: unreinforced masonry buildings in southern California. US university of Colorado. Institute of behavioral science. program on environment and behavior.
Alvani, S. M. (2005). Decision making and public policy making. Tehran: samt.
(in Persian)
Alvani, S. M., Pourezzat, A. A. & Nejabat, E. (2015).Investigating the causes of Iran’s policy making system performance inefficiency concerning poverty eradication (A case study about the poverty eradication bill in Islamic Republic of Iran). Journal of Public Administration, 7(1), 1-18. (in Persian)
Amiri, M., Farhangi A.A., Pourrzzat, A.A. & Gholampour Rad, M. (2012). Identification of a New Plot Line in the Public Policy Narratives Using Narrative Policy Framework in order to Predict Public Policy Changes in Iran. Journal of Public Administration, 4(11), 31-54. (in Persian)
Anderson, J. E. (1977). In poblic policy making (third edition ed.). boston: Houghton Mifflin.
Baltar, F. & Ignasi, B. (2012). Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook. Internet Research, 22 (1), 57-74.
Boyne, G. A. (2006). Strategies for Public Service Turnaround: Lessons from the Private Sector? Administration & Society, 38(3), 365-388.
Brynard, P. A. (2005). Policy Implementation: Lessons for Service Delivery. 27th Aapam Annual Roundtable Conference, Livingstone, Zambia.
Calista, D. (1995). Implementation and the Policy Process: Opening up the Black Box. Greenwood Press, NewYork, NY.
Chang, Y. H. (1998). Transportation plan appraisal and decision making-discussion and application of the fuzzy theory, Hwatai, Taipei.
Creswell, J. & Miller, D. (2000). Determining validity in qualitative inquery. Theory into practice. 39(3): 123- 130.
Danaeifard, H., Saghafi, E. & Moshabbaki, A. (2010). Policy Implementation: the role of rationality in developing policy phase. Management research in Iran, 14(4), 79- 106. (in Persian)
Davies, M.A.P. (1994). A Multicriteria Decision Model Application for Managing Group Decisions. The Journal of the Operational Research Society, 45(1), 47-58.
Dye, R.T. (2005). Understanding public policy. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Egeberg, M. (1999). The Impact of Bureaucratic Structure on Policy Making. Public Administration, 77(1), 155–170.
Gholipour, A. (2007). The state role in institutionalizing Hijab. Womens Strategic Studies, 38, 9- 36. (in Persian)
Gholipour, R. (2012). Organizational decision making and public policy making. Tehran: samt. (in Persian)
Gholipour, R. Danaeifard, H., Zareeimatin, H., Jandaghi, G. and Fallah, M. (2011). Developing a model for Implementing industrial policies. Organizational culture management, 9(2), 126- 145. (in Persian)
Hay C (2004). Taking ideas seriously’ in explanatory political analysis. British Journal of Politics and International Relations, 6(2), 142–149.
Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. london: SAGE Publications.
Hogwood, B., & Gunn, L. (1984). Why perfect implementation is unattainable? policy analysis for real world. Oxford: Oxford university press.
Howlett, M. and M. Ramesh, A. (1995). Studing punlic policies. Translated by abbas monavvarian and ebrahim golshan. Tehran: Public administration education center. (in Persian)
Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. (1993). The max–min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy Sets and Systems, 55(3), 241–253.
Khalid Hafiz M. (2001). Policy implementation models: the case of library and documentation services in Pakistan. New library world, 102(1162), 87-92.
Klir, G., & Yuan, B. (1995). Fuzzy sets and fuzzy logic – Theory and application. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Kraft, E.M. (2004). Public policy:  politics, analysis, and alternatives. Washington: CQ Press.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications, Thousand Oaks California.
Lindblom, C. E. (1968). The policy-making process. Prentice-Hall.
Mahboubimanesh, H. (2007). Social analysis in hijab issue. Womens Strategic Studies, 38, 75- 103. (in Persian)
Makinde, T. (2005), Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience. Journal of Social Sciences, 11(1), 63-69.
Matland, E.R. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(2), 145-174.
Mikhailov, L. (2003). Deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgements. Fuzzy Sets and Systems, 134(3), 365-385.
Moghaddaspour, S., Danaeifard, H. & Kordenaeej, A. (2013). Diagnosing key factors in failure of some public policies in Iran: studing taxation policies. Organizational culture management, 11(1), 33- 68. (in Persian)
Mortazavi, M., Frouzandeh Dehkordi, L. & Zarepour, F. (2012). Evaluating barriers of implementation of country services law. Management researches in Iran, 16(1), 131- 148. (in Persian)
Okoli, C., Pawlowski, S.D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information and Management, 42(1), 15-29.
O'Toole Jr, L. J. (1995). Rational choice and policy implementation: Implications for interorganizational network management. The American Review of Public Administration, 25(1), 43-57.
Palumbo, D. J., & Calista, D. J. (Eds.). (1990). Implementation and the policy process: Opening up the black box (No. 252). Greenwood Press.
 Papadopoulos, T. (1998). Greek Family Policy from a Comparative Perspective in Drew, Emerek R. and Mahon E. (eds.). Reconciling Family and Working Life. London, Routledge.
Paudel, N. R. (2009). A critical account of policy implementation theories: status and reconsideration. Nepalese Journal of Public Policy and Governance, 25(2), 36-54.
Pressman, J., & Wildavsky, A. (1974). implementation. Berkeley : University of California Press.
Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing public policy. Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods, 125, 89-107.
Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. Policy studies journal, 8(4), 538-560.
Spratt, Kai. (2009). Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Initiative, Task Order.
Tummers, L. (2011). Explaining the willingness of public professionals to implement new policies: a policy alienation framework. International Review of Administrative Sciences, 555-58