تبیین تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعۀ موردی: شهرداری اهواز)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تغییر، تنها عنصر دائمی در زندگی و کسب‌وکار است، اما در جریان پیاده‌سازی فرایند تغییر، چالش‌هایی پیش روی سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها مقاومت کارکنان سازمان در برابر تغییر است. عوامل زیادی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر تأثیر می‌گذارد. اعتماد و سلامت سازمانی از عواملی هستند که می تواند سازمان را در راستای دستیابی به اهداف از جمله اهداف تغییر، کمک کند. از طرف دیگر در مطالعات پژوهشگران به نقش تعهد سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی توجه شده است. هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری اهواز است. این مطالعۀ کاربردی روی نمونۀ تصادفی 211 نفر از کارکنان شهرداری اهواز انجام شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‎های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه، با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS نشان می‎دهد اعتماد سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر، تأثیر معکوس و معناداری دارد، اما اثر منفی سلامت سازمانی بر مقاومت معنادار گزارش نشد. نتایج آزمون سوبل نیز، نقش میانجی تعهد سازمانی در تأثیر اعتماد بر مقاومت در برابر تغییر را به‌طور معنادار تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the effect of organizational trust and organizational health on resistance to change in the government employees by considering the mediated role of organizational commitment (The case: Municipality of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Jeiran Mohammadi 1
  • Mahdi Nadaf 1
  • Sara Safarian 2
1 Assistant Prof. in Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 MSc. Student in Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The change is only constant element in life and business, but during the emplementation process of change, Organizations, especially government agencies, dealing with a some of challenges that resistance to change is one of the most important ones. Many factors affect on resistance to change. Two factors: trust and organizational health can help the organization to achieve change goals. On the other hand, the researchers have noted in their study the mediating role of organizational commitment. The aim of this study was to evaluate the effect of trust and organizational health on resistance to change with the mediating role of organizational commitment in the municipality of Ahvaz. This applied research, have been implemented on a random sample of 211 members of employees of Municipality. Results of the analysis the data collected through questionnaires, using Structural Equation Modeling techniques and software pls indicate that Organizational Trust has a significant negative effect on resistance to change but negative effect of organizational health on the resistance to change is not significant. As well as results of Sobel test, significantly confirmed the mediating role of organizational commitment in the impact of trust on resistance to change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Organizational health
  • Organizational trust
  • resistance to change
احمدی، ع.، بذرافشان، ع. (1393). رابطۀ بین سبک‎های مدیریت با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(18)، 89-73.

امیرخانی، ا. ح.، امیرخانی، م. (1394). بررسی تأثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7(1)، 39-19.

آذر، ع.، غلامزاده، ر.، قنواتی، م. (1391). مدل‌سازی مسیری ـ ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار Smart PLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.

تقی‎زاده یزدی، م.ر.، سلیمانی، ا. (1394). کاربرد روش همبستگی متعارف برای بررسی رابطۀ بین هوش عاطفی با رفتار مدنی سازمانی و تعهد سازمانی. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7(2): 228-211.

جعفرپور، م.، صحت، س. (1391). بررسی نقش مقاومت فردی و عدالت سازمانی در برابر تعهد به تغییرات برنامه‌ریزی‌شدۀ سازمانی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی کشور). پژوهشنامۀ مدیریت تحول، 4(8)، 91-71.

جعفری، ح.، محمدیان، م.، حسین‎پور، د. (1391). رابطۀ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مجلۀ علوم بهداشتی جندی شاپور، 4(1)، 48-41.

خنیفر، ح.، مقیمی، س.م.، جندقی، غ.، زروندی، ن. (1388). بررسی رابطة بین مؤلفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان، فصلنامۀ مدیریت دولتی، 1(2)، 18-3.

دانش فرد، ا. (1386). رابطۀ الگوی بوروکراسی و میزان سلامت سازمانی دانشگاه‌ها. نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی)، 2(8)، 54-41.

درویش، ح.، عظیمی زاچکانی، ف. (1395). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعة موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین). فصلنامۀ مدیریت دولتی، 8(1)، 166-153.

سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ 26، تهران: انتشارات آگه.

فرجی خیاوی، ف.، ویسی، م.، طهماسبی قرابی، ا. (1393). رابطة سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجلۀ مدیریت بهداشت و درمان، 5 (3)، 63-53.  

قلی‎پور، آ.، پورعزت، ع.، حضرتی، م. (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 1(2)، 118- 103.

قهرمانی، م.، ابوالقاسمی، م.، عارفی، م.، خاتمی، م. (1391). ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، 4(10)، 30-13.

مجیبی میکلایی، ت.، یعقوبی، ه. (1391). بررسی ارتباط اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان، نشریۀ حمل و نقل و توسعه، (59)، 42- 34.

ناظم، ف.، کریم زاده، س.، قادری، ا. (1389). بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی. فصلنامۀ پژوهش اجتماعی، 3(9)، 115- 89.

نصر اصفهانی، ع.، عباس‎پور، ع.، فرهنگی، ع.، عباچیان قاسمی، ر. (1394). بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7(4)، 674- 657.

هادوی­نژاد، م. عبادی، ف. (1393). نفاق مدیریت ارشد و مقاومت کارکنان در مقابل تغییر: تبیین نقش میانجی اعتماد به مدیریت ارشد. پژوهشنامۀ مدیریت تحول، 6(12)، 71-49.  

هومن، ح.ع. (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

Ahmadi, A. & Bazrafshan, A. (2014). Relationship management style to organizational health and job stress. Journal Management System, 5(18), 73-90. (in Persian)

Alen, N.J., & Meyer, J. P. (1991). The measurement and antecedents of effective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18

Amirkhani, A.H. & Amirkhani, M. (2015). An investigation of the impact of employee cynicism toward organizational change on organizational health, Journal of Public Administration, 7(1), 19-39. (in Persian)

Azar, A., Gholamzadeh, R. & Ghanavati, M. (2011). Path-Structural Modeling in Management: SmartPLS application, Publication: Negahe Danesh.
(in Persian)

 Bevans, K. Bradshaw, C. Miech, R. & Leaf, P. (2007). Staff and school level predictors of school organizational Health. Journal of School Health, 77(6), 294-302.

Chathoth, P., Make, B., Jauhari, V. & Manaktola, K., (2007). Employees perceptions of organizational trust and service climate: a structural model combining their effects on employee satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, (3), 338-416.

Coghlan, D., (1993). A person-centered approach to dealing with resistance to change. Leadership & Organization Development Journal, 14(4), 10-14.

Culmer, N. (2012). IT changes: an exploration of the relationship between motivation, trust, and resistance to change in information technology. Thesis for the Doctor of Philosophy degree in Educational Policy and Leadership Studies in University of Iowa, Iowa Research Online.

Daneshfard, A. (2007), Relationship between beurocrasy model and organizational health in universities. Journal of Modern Thoughts in Education, 2(4), 41-54. (in Persian)

Darvish, H. & Azimi Zachekani, F. (2016). The effect on reducing corruption organization Transparency mediated by organizational trust studied Khordad hospital staff Varamin. Journal of Public Administration, 8(1), 153-166.
(in Persian)

Del Val, M. P., & Fuentes, C. M. (2003). Resistance to change: a literature review and empirical study. Management Decision, 41(2), 148-155.

Faraji Khayavi, F., Veysi, M. & Tahmasbi Ghorabi, A., (2014). The relationship between organizational health and organizational trust from the perspective of employees of educational hospitals of Medical Sciences in Jondi Shapour University of Ahvaz, Journal of Healthcare Management, 5(3), 53-63.
(in Persian)

Ghahramani, M., Abolghasemi, M., Arefi, M., & Khatami, M. (2012). Assessment of organizational health in departments of Shahid Beheshti University, Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 4(10), 13-30.
(in Persian)

Gholipour, A., Pourezzat, A., & Hazrati, M., (2009). The investigation of Servant Leadership on Organizational Trust and Empowerment in Public Organizations. Journal of Public Administration, 1(2), 103-118. (in Persian)

Hadavinejad, M. & Ebadi, F., (2014). Top management’s hypocrisy and employee’s resistance to change: Explaining the mediating role of trust to top management. Management of Development, 6(12), 49-71. (in Persian)

Hashim, K. F., & Tan, F. B. (2015). The mediating role of trust and commitment on members’ continuous knowledge sharing intention: A commitment-trust theory perspective. International Journal of Information Management, 35(2), 145-151.

Hooman, H.A. (2012). Structural equation modeling using LISREL software, 5th Edition. Tehran, Samt Press. (in Persian)

Ijaz, S. & Vitalis, A. (2011). Resistance to organizational change: Putting the jigsaw together. International review of business research papers, 7(3), 112-121.

Jafari, H. & Mohamadian, M. & Hosseinpour, D. (2012). The relationship between organizational health and organizational commitment in employees in selected teaching hospitals of Jundishapur University of Ahvaz. Jundishapur Journal of Health Sciences, 4(1), 41-48. (in Persian)

Jafarpour, M. & Sehat, S. (2012). Studing the Role of Individual resistance and Organizational Justice against commitment to planned organizational change (Case of: in governmental, public and private organizations). Management of development, 4(8), 71-91. (in Persian)

Joo, B.K., & Park, S. (2010). Career satisfaction, organizational commitment, and turnover intention: The effects of goal orientation, organizational learning culture and developmental feedback. Leadership & Organization Development Journal, 31(6), 482-500.

Judge, T. A., Klinger, R, Simon, L.S. & Yang, I.W.F., (2008). The contributions of personality to organizational behavior & psychology: Findings, criticisms & future research directions, Social & Personality Psychology Compass, 2, 1-19.

Khanifar, H., Moghimi, M., Jandaghi, Gh. & Zarvandi, N. (2009). Analysis of Relation between Elements of Trust and Organizational Commitment of Personnel (social welfare organization of Qom state and education organization of Qom state). Journal of Public Administration, 1(2), 3-18.
(in Persian)

Korkmaz, M. (2007). The effect of leadership style on organizational health. Educational Research Quarterly, 30(3), 23-55.

Lunenburg, F. C., & Houston, A. O. (2010). Educational administration: concepts and practices. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage.

Lyden, J. A. & Klingele, W.E. (2000). Supervising organizational health. Supervision Magazine, 1 (2000), 3-6.

Mayer, R.C. & Schoorman, D.F. (1998). Differentiating Antecedents of organizational commitment: Afest of March and Simon's model. Journal of Organizational Behavior, 19(1), 10-17.

McKenna, S., (2005). Organizational commitment in the small entrepreneurial business in Singapore, Cross Cultural Management, 12(2), 16-37.

Mcknight, D.H., Cummings, L.L. & Chervany, N.L. (1998). Initial Trust Formation in New organization relationship. Academy of Management Review, 23(3), 473-490.

Meyer, J.P. & Parfyonova, N.M., (2010). Normative commitment in the workplace: A theoretical analysis and reconceptualization. Human Resource Management Review, 20(4), 283-294.

Mojibi, M. T. & Yaghoubi, H. (2012). The relationship between organizational trust and organizational commitment. Transport and Development, 59, 34-42.
(in Persian)

Nasr Esfahani, A., Abbaspour, A., Farhangi, A.A. & Abachian Ghassemi, R. (2016), The Effect of Good Characters of Managers on Organizational Commitment (Case of Managers of Tamin Ejtemaei Kerman). Journal of Public Administration, 7(4), 657-674. (in Persian)

Nazem, F., Karimzadeh, S. & Ghaderi, E., (2010), The relationship between knowledge management and organizational health with employee entrepreneurship in social security organization, Social Researches, 3(9), 89-115. (in Persian)

Nir, A. (2002). School Health and Its Relation to Teacher Commitment. Planning and Changing, 33, 106-26.

Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73-101.

Pateel, C. (2002). Examination of organizational health and organizational commitment among industrial employees. Journal Health Train, 4, 180-195.

Peccei, R., Giangreco, A., & Sebastiano, A. (2011). The role of organisational commitment in the analysis of resistance to change: Co-predictor and moderator effects. Personnel Review, 40(2), 185-204.

Piderit, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward an organizational change. Academy of Management Review, 25(4), 783-794.

Puusa, A. & Tolvanen, U. (2006). Organizational identity and trust. Electronic. Journal of Business Ethics and Organization Studies, 11(2), 29-33.

Sarmad, Z. Bazargan, A. & Hejazi, E. (2014). Research Methods In the Behavioral Sciences, 26th Edition. Tehran: Agah Press. (in Persian)

Self, D.R., (2007). Organizational change − Overcoming resistance by creating readiness. Development and learning in organizations, 21(5), 11-13.

Shoaf, C., Genaidy, A., Karwowski, W., & Hung, S. H., (2004). Improving Performance and Quality of Working Life: A Model for Organizational Health Assessment in Emerging Enterprises. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 14(1), 81-95.

Taghizadeh Yazdi, M.R., & Soleimani, A. (2015). Application of Canonical Correlation Techniques to Investigate the Relationship between Emotional Intelligence, Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment. Journal of Public Administration, 7(2), 211-228. (in Persian)

Vanhala, M., & Ahteela, R. (2011). The effect of HRM practices on impersonal organizational trust. Management Research Review, 34(8), 869-888.

Waddell, D., & Sohal, A. S. (1998). Resistance: a constructive tool for change management. Management Decision, 36(8), 543-548.

Williams, A. A., & Boohene, R. (2012). Resistance to organizational change: a case study of oti yeboah complex limited. International Business and Management, 4(1), 323-410.

Yüceler, A., Doğanalp, B. & Kaya, Ş. D. (2013). The relation between organizational health and organizational commitment. Mediteranean Journal of Social Sciences, 4(10), 781-788.