تحلیل روایت عدم تطابق در بازار نیروی کار ICT در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدة مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های مهم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، مسئلة نیروی انسانی است که به طرق گوناگون بر موفقیت این صنعت اثر می‌گذارد. وجود تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان یا بیکاری در رشته‌های حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و تقاضای زیاد نیروی کار مرتبط از سوی دیگر، نشان می‌دهد که میان بیانگر مهارت عرضه‌شده در بازار با دانش و مهارت مورد نیاز صنعت، تطابق وجود ندارد. با توجه به پویایی مسئلة پژوهش، برای شناخت مسئله و گره‌های موجود میان کنشگران اصلی، از روش تحلیل سه لایه‌ای استفاده شد. در این راستا با استفاده از روش گلولة برفی مصاحبه‌هایی با 23 فرد متخصص و خبره صورت گرفت و تحلیل سه لایه‌ای از انگاره‌ها، ساختار و رفتار کنشگران اصلی پژوهش انجام شد. سپس متناسب با یافته‌ها، مسئلة پژوهش روایت شد و در انتها با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، سیاست‌های اصلی مرتبط با تطابق آموزشی و مهارتی بازار نیروی کار با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative analysis of ICT Labor Market mismatch in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Tabarsa 1
  • Hamidreza FartookZadeh 2
  • Somayeh Ghojavand 3
  • Meisam RajabiNohouji 4
1 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in Systems Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate in Public Policy, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

human resource challenge is one of the major issues in ICT industry which affects on the industry success. Despite large number of graduates in this sector, there is great demand to attract them. However unemployment is high that imply skill mismatch in the industry between skills supplied by labors and skills demanded by employers. Regarding to the dynamics of research problem, three layer analyses was used to problem recognition and existing nodes among actors. In this regard 23 experts were interviewed by snowball sampling and assumption, structure and behaviors of actors were analyzed. Accordingly a narrative of research problem was evolved. Ultimately policies were made for improving problem through focus group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three layer analysis
  • Narrative
  • skill mismatch
  • information communication and technology
ابیلی، خ.،، خبازه، ک.، مزاری، ا.، گرایلی، ب. (1395). نقش خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های خدماتی دولتی (مطالعۀ موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 8(1)، 112- 93.
اسکوئیلر م. (1393)، هفت چالش‌ بزرگ شرکت‌های نرمافزاری ایران. قابل دسترس در آدرس زیر:
اکبری م.، حسینی، س.م.، حجازی، س.ی.، رضوانفر، ا. (1393). تحلیل سازوکارهای بهبود توسعۀ منابع انسانی: مطالعۀ اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی، فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 5 (1)، 44-25.
بیگی، و.، قلی‎پور، آ. (1395). توسعۀ منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی در سازمان‌های پروژه‌محور، فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 8 (1)، 32-15.
حیدری، ح.، موسوی، ف.، حسنی، س.ر. (1393). طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری سازمانی، فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 6 (3)، 480-457.
خبرگزاری مهر (1394). صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای آموزشی حوزۀ فناوری اطلاعات. قابل دسترس در آدرس:  http://www.mehrnews.com/news/3024224
دانایی‎فرد، ح.، الوانی، س.م.، آذر، ع. (1388). روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ سوم. تهران: انتشارات صفار.
علیشاهی، ف. (1393). فناوری اطلاعات زیربنای توسعۀ اقتصادی کشور است/ افزایش مهاجرت متخصصان و برنامهنویسان صنعت ایران. قابل دسترس در:  http://www.irannews24.ir/details/20219
فرتوک‎زاده، ح.ر.، وزیری، ج. (1392). عقلانیتهای پایه در گذار به آینده. گزارش پژوهشی، مؤسسۀ آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. تهران: پژوهشکدۀ اندیشۀ دفاعی.
گنجه‎ای، م. (1394). دولت به جای نظارت، دورههای آموزش IT برگزار میکند. قابل دسترس در آدرس زیر:
محمدیان ح.(1394). معمای بازار تشنۀ استخدام و فارغ‎التحصیلان بیکار. قابل دسترس در آدرس زیر:
http://itanalyze.com/post/IT

Abili, K., Khabare, K., Mazari, E., geraili, B. (2016). The role of self-leadership and self-management on human capital in service public organizations (Case: Ministry of Cooperative, Labour and Social Welfare). Journal of Public Administration, 8(1), 93-112. (in Persian)

Akbari, M., Hosseini, S.M., Hejazi, Y.S., Rezvanfar, A. (2014). Analyzing Improvement Mechanisms of Human Resource Development (Case Study: Faculty Members of Agriculture colleges). Journal of Public Administration, 6(1), 25-44. (in Persian)

Alishahi F. (2014). IT is the foundation of economic development/ increasing immigration of experts and programmers of industry, IT Iran news. Available in: http://www.irannews24.ir/details/20219. (in Persian)

Allen, J. & van der Velden, R. (2001). Educational Mismatches Versus Skill Mismatches: Effects on Wage, Job Satisfaction, and On-the-Job Search. Oxford Economic Papers, 53(3), 434-452.

Australian Workforce and Productivity Agency (January 2013), ICT Workforce Issues Paper.
Bamberg, M. (2012). APA Handbook of Research Methods in Psychology: Vol. 2. Quantitative, Qualitative, Neuropsychological, and Biological, H. Cooper, American Psychological Association.
Beigi, V., Gholipour, A. (2016). Human, resource development by means of personal development plan in project-based organizations. Journal of Public Administration, 8(1), 15-32.(in Persian)
Callahan, S. (2004). How to use stories to size up a situation. Why traditional interviews and surveys are insufficient for understanding what is really going on in your organization. From: http://www.anecdote.com/pdfs/papers/ AnecdoteStoriesSizeUpSit.pdf.
Cappelli, P. H. (2015). Skill gaps, skill shortages, and skill mismatches: evidence and arguments for the united states, ILR Review, 68(2), 251 –290.
Danaeefard, H., Alvani, S. M. & Azar, A. (2009). Qualitative research methodology in management: comprehensive approach, Safar press. (in Persian)
Desjardins, R. & Rubenson, K. (2011). An Analysis of Skill Mismatch Using Direct Measures of Skills. OECD Education Working Papers, No. 63, OECD Publishing.
Dimian., G.C. (2014). Labour Market and Educational Mismatches in Romania. Procedia Economics and Finance, 10, 294 – 303.
Eskooeeler M. (2014). Seven big challenges to software companies in Iran. Available in: http://itmen.ir/index.aspx?pid=99&articleId=63475.(in Persian)
Fartokzadeh H. R. & Vaziri J. (2013). Base rationality transition to the future, Education and research institute of Defense Industry, defence thought research center, research reports. (in Persian)
Ganjeyi, M. (2015). Government is holding training courses instesd of monitoring. Available in: http://www.itmen.ir/index.aspx?pid=10319&articleid=72411. (in Persian)
Haigh, M. (2016). Fostering deeper critical inquiry with causal layered analysis. Journal of GeoGraphy in hiGher education, 40(2), 164-181.
Heidari, H., Mousavi, F., Hassani S.R. (2014). Structural design HRM models for achieving organizational loyalty. Journal of Public Administration, 6(3), 457-480. (in Persian)
Holzer, H.J. (2013). Skill Mismatches in Contemporary Labor Markets: How Real? And What Remedies? Georgetown University and American Institues of Research, November 2013.
Kupet, O. (2016). Education-job mismatch in Ukraine: Too many people with tertiary education or too many jobs for low-skilled? Journal of Comparative Economics, 44(1), 125-147.
Lederwasch, A., Mason, L., Daly, J., Prior, T., Giurco, D. (2011). A Vision for Mining and Minerals: Applying Causal Layered Analysis and Art. Journal of Futures Studies, 15(4), 203 – 224.
Liamputtong, P. (2011). Focus group methodology: Principles and practices. Los Angeles: SAGE.
Lincoln, Y.S., Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry, Sage, Newbury Park, CA.
Liu, K., Salvanes, K. G. & Sørensen, E. Ø. (2012). Good Skills in Bad Times: Cyclical Skill Mismatch and the Long-term Effects of Graduating in a Recession. Discussion Paper SAM 16-2012, Norwegian School of Economics.
Mehr News. (2015). Licensing for training firms in the field of IT. Available in: http://www.mehrnews.com/news/3024224. (in Persian)
Mitchell, M., Egudo M. (2003). A Review of Narrative Methodology. Published by DSTO Systems Sciences Laboratory PO Box 1500 Edinburgh South Australia 5111 Australia.
Mohammadian, H. (2015). Mystry of hungry market for employment and unemployed graduates. Available in: http://itanalyze.com/post/IT.
(in Persian)
Pitan, O.S. & Adedeji, S.O. (2012). Skills mismatch among university graduates in Nigeria labor market. US – China Education Review, 2 (1), 90-98.
Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Sage Publications, Inc.
Sattinger, M. (2012). Assignment Models and Qualitative Mismatches. Paper prepared for the Expert Workshop ‘Skill Mismatch and Firm Dynamics: Integrating Skills with the World of Work’, April 27, London, organised by the European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) and the Centre for Research in Employment, Skills and Society (CRESS).
Singh, N. (2014). Information Technology and India’s Economic Development. UCSC: Preliminary Draft for Comments Only Information Technology and its Role in India’s Economic Development University of California, Santa Cruz.