دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 657-882 
بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی

صفحه 657-674

10.22059/jipa.2015.57351

رضا عباچیان قاسمی؛ علی نصراصفهانی؛ عباس عباس پور؛ علی‌اکبر فرهنگی