دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 413-656 
تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعۀ انسانی: بررسی بین‌المللی

صفحه 413-436

10.22059/jipa.2015.56988

محسن امیدیان؛ غلامرضا طالقانی؛ فرشته محمدی؛ جمال فیروزی؛ حمیدرضا یعقوبی؛ حمزه خواستار