دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 211-412 
تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی

صفحه 245-258

10.22059/jipa.2015.53639

حسن دانایی فرد؛ جبار باباشاهی؛ عادل آذر؛ اسدالله کردنائیج