دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، 1400 
واکاوی تمایل مدیران به ماندگاری در قدرت، از منظر پدیده هوبریس

صفحه 561-592

10.22059/jipa.2021.323459.2957

راضیه باقرزاده خداشهری؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک