طراحی مدل ارائه آموزش‌های مجازی در سازمان تأمین اجتماعی ایران بر اساس تحلیل داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به شرایط جامعه و شیوع بیماری کووید ـ 19، تحول در ارائه آموزش، آگاهی و آشنایی مسئولان و مدیران با مفاهیم، نگرش‌ها و رویکردهای آموزش‌های مجازی در سازمان برای دستیابی به اهداف، پاسخ‌گویی به مشکلات و استقرار نظام آموزشی مجازی کارآمد، ضروری به نظر می‌رسد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای آموزش‌های مجازی و نتایج آن بر عایدی سازمان و ادبیات این حوزه اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی محسوب می‌شود و با استفاده از نظریه داده‌‎بنیاد به‌صورت کیفی اجرا شده است. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از روش‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره‌ای) و بر مبنای اشباع نظری داده‌ها انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که تا زمان رسیدن به اشباع نظری با کارشناسان و خبرگان باتجربه و متخصص سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه، مصاحبه به عمل آمد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده طی فرایند کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده‌‎بنیاد در حوزه آموزش‌های مجازی منجر شد. عناصر مدل طراحی ‌شده از، شرایط علّی، زمینه‌ای و واسطه‌ای تشکیل شده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط‌مشی عمومی را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: کارگزاران و خط‌مشی‌گذاران می‌توانند از نتایج این پژوهش، برای کارآمدی بیشتر آموزش‌های مجازی در سازمان بهره‌برداری کنند. همچنین، ارائه آموزش‌های مجازی در موقعیت کنونی، به‌خصوص بیماری شایع ‎شده، نیاز اساسی محسوب می‌شود و از نظر ادبیات و مبانی نظری نیز خلأ تئوریکی را غنی می‌‎کند. در پایان مقاله نیز، برای بهبود آموزش‌های مجازی، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Providing Virtual Education in the Social Security Organization of Iran Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Abbas Monavarian 1
  • Ali Akbar Peyvasteh 2
  • Seyed Habib Ehteshami Dizaji 3
1 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, University College of Osveh, Tabriz, Iran.
3 MSc., Department of Public Administration, Social Security Organization, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: According to the community conditions and the prevalence of COVID-19 disease, the evolution of education, awareness and familiarity of officials and managers with the concepts, attitudes and approaches of virtual education in the organization to achieve goals, respond to problems and establish a virtual education system. Efficient seems necessary. Therefore, the main purpose of this study is to design a model for providing virtual education in line with the strategies of the Social Security Organization.
Methods: The research method is applied in terms of purpose and using the data theory of the foundation qualitatively and sampling in a theoretical way and using targeted techniques (judgment) and snowball (chain), based on which to saturation Theoretical data, interviews with experts and experts of the organization were conducted.
Results: The results of data analysis obtained through an open, centralized and selective coding process, led to the creation of data-based theory in the field of virtual education and the designed model includes causal, contextual, mediating, constituent elements. Shows the consequences and strategies for implementing a public policy.
Conclusion: The results of this study can be used by brokers and policymakers in order to increase the effectiveness of virtual training in the organization. Also, providing virtual education in the current situation, especially the common disease, is a basic need and enriches the theoretical gap in terms of literature and theoretical foundations. Finally, practical suggestions for improving virtual education were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Virtual education
  • Social security organization
  • Data Theory-Based Approach
احمدی، هایده، رحیمی، عبدالله (۱۳۹۴). بررسی آموزش مجازی در فضای ساختن گرایی و تأثیر آن بر میزان یاددهی ـ یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران.
اسماعیلی، زهره، فرج الهی، مهران، سعیدی‌پور، بهمن، طاهری اطاقسرا، همت‌اله (۱۳۹۷). تبیین مؤلفه‌های سامانه آموزش الکترونیکی و رابطه آن با رضایت اساتید دردانشگاه پیام نور. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۱(۱)، 157- 171.
بازرگان، عباس (1387). روشهای تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، نشر دیدار، تهران.
باقری مجد، روح‌اله و صدقی بوکانی، ناصر (1396)، طراحی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7(4)، 149-172.
ببریان، ندا (1397). بررسی نقش آموزش مجازی در ارتقای کیفیت زندگی کاری (مطالعه موردی: دانشکده علوم پزشکی نیشابور)، دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری، تهران، شرکت توسعه دانش فرزانگان.
تاری، فرزانه؛ شمس، غلامرضا، رضایی‌زاده، مرتضی (1396). شناسایی و مدل‌سازی مهم‌ترین چالش‌های به‌کارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، (14)، 1-27.
حسینی، اسماعیل، طوایی، عایشه و بی‎باک، احسان (1397). سنجش اثربخشی آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان منطقه صالح آباد (تحقیق موردی). چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم. میناب، آموزش و پرورش شهرستان میناب.
خلیفه سلطانی، مرجان السادات و رحمانی، جهانبخش (1398). یادگیری ترکیبی (رویکردی نو درآموزش)، دومین کنفرانس بینالمللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، تفلیس ـ گرجستان، دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه فرمان‌دهی و ستاد آجا.
دامغانیان، حسین، لطیفی، میثم، رستگار، عباسعلی، نجفی کلیانی، وحید (1399). واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی. مدیریت دولتی، 12(1)، 1-23.
دانایی­فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (1391). روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار ـ اشراقی.
رحمت زهی، خدانظر (1397). توسعه کیفیت آموزشی با تأکید بر نقش آموزش‌های الکترونیکی و مجازی، نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سلیمانی تبار، اعظم، (1396)، بررسی میزان رضایت کارکنان دانشگاه کاشان از دوره‌های آموزش‌های الکترونیکی مجازی ضمن خدمت، سومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
شاه حسینی، محمدعلی، کیماسی، مسعود، فیاضی، مرجان، خدادادیان، محمدرضا. (1399). ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده‌بنیاد (مورد‌ مطا‌لعه: بانک‌های ملت تهران). مدیریت دولتی. 12(2)، 346-376.
غلامی، بهمن، رشیدنهال، مریم (1397). بررسی نقش آموزش‌های مجازی در اثر بخشی نظام آموزشی (مطالعه موردی: معلمان آموزش و پرورش شهرستان ایلام). سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور.
فراستخواه، مقصود (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی (چاپ دوم)، تهران: انتشارات آگاه.
کرمی باغطیفونی، زهرا (1396). بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته روان‌شناسی در دانشگاه‌های باز جهان. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(1)، 99-116.
مرادی دولیسکانی، مرتضی، مرادی، رحیم، اوضاعی، نسرین، نوری، مریم (1396). وضعیت اثربخشی کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 12(3)، 154-166.
میرزایی، علیرضا، شعبانی‌نیا، فریدون (1392). مروری بر سیستم‌های نوین آموزش الکترونیکی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 4(2)، 62-74.
میزرائی، خلیل، سعدی، حشمت‌اله، موحدی محمدی، سیدحمید، موحدی، رضا (1397). بررسی میزان مقبولیت آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی ایران. نشریه فناوری آموزش، 12(4)، 259-272.
وثوقی، عبداله، اسمعیل‌زاده ثمرین، اعظم (۱۳۹۳). بررسی مدل‌های ارزیابی اجرای آموزش مجازی در سازمان‌ها و پیشنهاد مدل مناسب جهت کشورمان. سومین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی، تهران.
 
References
Ahmadi, H., & Rahimi, A. (2015). Investigating e-learning in a construction-tended atmosphere and its effect on teaching efficiency on high school students, In proceedings of the 1st Iranian National Congress on Scientific Research for Promotion and Cultivation of Educative, Psychiatry, Sociological & Cultural Sciences, Tehran, Iran. (in Persian)
Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2017). Identifying success factors for e_learning in higher education. International conference on e-learning (pp. 247–255). Academic Conferences International Limited.
Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2020) Evaluating E-learning systems success: An empirical study, Computers in Human Behavior, 102 (2020) 67–86.
Babrian, N. (2018). Investigating the rRole of E-learning in Promotion of the Work Life Quality (Neishabour’s College of Medical Sciences Case Study). In proceedings of the 2nd Conference on Management and Accounting, Tehran, Iran, Tose’eh Danesh Farzanegan Firm. (in Persian)
Bagherimajd, R., & Sedghi Boukani, N. (2017). Designing Readiness for E-learning in Educational System of the Islamic Azad University, Mahabad branch, Quarterly of Information and Connections Technology in Educative Sciences 7(4), 172-149.
(in Persian)
Bazargan, A. (2008). Qualitative and mixed research methods: Common approaches in behavioral sciences, Didar Publishing, Tehran. (in Persian)
Caligiuri, P., De Cieri, H., Minbaeva, D. Verbeke, A. and Zimmermann, A. (2020) International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice, Journal of International Business Studies, 51, 697-713.
Chen, H.R. & Tseng, H.F. (2012). Factors that Influence Acceptance of Web-Based E-Learning Systems for the In-Service Education of Junior High School Teachers in Taiwan. Evaluation and Program Planning, 35(3), 398-406. Retrieved February 26, 2022 from https://www.learntechlib.org/p/110724/.
Creswell, J. (2012). Qualitive Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. (3rd Edition). SAGE Publication, Inc.
Damghanian, H., Latifi, M., Rastgar, A., & Najafi Kalyani, V. (2020). An Investigation of the Dimensions of Employee Engagement and Its Motivating Factors in the Light of Qur'anic Guidelines. Journal of Public Administration, 12(1), 1-23. (in Persian)
Danayi far, H. & Alvani, S. & Azar, A. (2012). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Safar-Eshragi Publishers, Tehran. (in Persian)
Early S. (2006). Recruiting and Education, aboard that Can Add Value to Strategy. Strategy and Leadership, 34(6), 54-55.
Esmaeili, Z., Farajollahi, M., Saeedipour, B., Taheri Otaghsara, H. (2018). The Explanation of the Components of the E-Learning System and its Relationship with the Satisfaction of Faculty Members in Payame Noor University. Educ Strategy Med Sci., 11 (1), 157-171. (in Persian)
Farasatkhah, M. (2016). Qualitative research methods in the social sciences. Agah Publishers, Tehran. (in Persian)
Flint, D. J., Woodruff, R.B., & Fisher Gardial, S. (2002). Exploring the Phenomenon of Customers' Desired Value Changes in a Business-to-Business Context. Journal of Marketing, 66(4), 102-117.
Gholami, B., & Rashidnahal, M. (2018). Exploring the Roles of Virtual Educations on Efficiency of Educational Systems, In proceedings of the 3rd National Conference for Novel Approaches in Education & Research, Mahmoud Abad, Iran, ISR Institution of Scientific research, Technical & Professional National University. (in Persian)
Hosseini, E., Tavaei, A., & Bibak, E. (2018). Evaluating the Efficiency of Virtual Education During Service of Teachers from Saleh Abad District (a Case Study). In proceedings of the 4th Scientific-Research Provincial Congress of Within a Teacher’s Sight, Minab Town’s Office of School Education. (in Persian)
Karami Baghtifouni, Z. (2017). Comparative Investigation of Electronic Education of Psychology in Open Universities of the World. Quarterly of Research in Institutional and Virtual Learning, 5 (1), 99-166. (in Persian)
Kear, K., Williams, K., & Rosewell, J. (2014). Excellence in E-learning: a Quality En-hancement Approach. In proceedings of the EFQUEL Innovation Forum / LINQ Conference 2014: Changing the Trajectory Quality for Opening up Education, 7-9.
Khalifeh Soltani, M., & Rahmani, J. (2019). Combinatory Learning (a Novel Approach in Education), In proceedings of the 2nd International Conference of Psychology, Educative Sciences & Humanities, Tbilisi, Georgia, Permanent Secretariat of the Conference in Conjunction with AJA University of Command and Staff. (in Persian)
Mills, S., Yanes, M.J., & Casebeer, C.M. (2009). Perceptions of Distance Learning Among Faculty of a College of Education, Journal of Online Learning and Teaching, 5(1).
Mirzaei, A., & Shabaninia, F. (2013). A Review on Novel Educational Systems. Academic Journal of E-learning (MEDIA), 4(2), 62-74. (in Persian)
Mirzaei, K., Saedi, H., Movahedi Mohammadi, S. H., & Movahedi, R. (2018). Studying the Amount of E-learning Acceptability in Agricultural High Education Centers of Iran. Journal of Educational Technology, 12(4), 259-272. (in Persian)
Mishra, L., Gupta, T. and Shree, A. (2020). Online, Teaching-Learning in Higher Education during Lockdown Period of COVID-19 Pandemic, International Journal of Educational Research Open.
Moradi-Doliskani, M., Moradi, R., Ozaei, N., & Nouri, M. (2017). The Condition of Effectiveness of Educational Content Quality of University of Medical Sciences of Mashhad. Quarterly of the Center for Educational Studies & Extension of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd, 12(3), 154-166. (in Persian)
Nieves, J., & Haller, S. (2014). Building dynamic capabilities through knowledge resources. Tourism Management, 40(February), 224–232.
Caligiuri, P., De Cieri, H., Minbaeva, D., Verbeke, A. and Zimmermann, A. (2020) International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice, Journal of International Business Studies, 51(5), 697- 713.
Rahmat Zehi, K. (2018). Extending Educational Quality via Emphasizing on the Roles of Electronic and Virtual Educations, In proceedings of the 9th Iranian Congress of the Society of Philosophy, Education and Cultivation, Sistan & Balouchestan, Iran, University of Sistan & Balouchestan. (in Persian)
Sardo, F., Serrasqueiro, Z., & Alves, H. (2018). On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. International Journal of Hospitality Management, 75, 67–74.
Shahhoseini, Mohammad Ali, Keimasi, Masoud, Fayyazi, Bibi Marjan, Khodadadian, Mohammadreza (2020). Presenting Human Resource Risk Management Model in the Banking Industry Based on Grounded Theory (Case Study: Mellat Banks of Tehran). Journal of Public Administration, 12(2), 346-376. (in Persian)
Soleimani Tabar, A. (2017). Investigating the Satisfaction Rate within University of Kashan’s staff with Virtual E-learning During Service Courses, In proceedings of the 3rd International Conference on Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran. (in Persian)
Strauss, A. L. & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Tari, F., Shams, G., & Rezaeizadeh, M. (2017). Identification and Modelling of the Most Significant Challenges in Applying E-learning Via Interpretative Structural Modelling (ISM) Approach in Iranian National Gas Company. Quarterly of Education and Development of Human Resources, 14, 1-27. (in Persian)
Thomas, C. J. (2020). Coronavirus and challenging times for education in developing countries. Brookings.
Vidotto, J. D. F., Ferenhof, H. A., Selig, P. M., & Bastos, R. C. (2017). A human capital measurement scale. Journal of Intellectual Capital, 18(2), 316–329.
Vosoughi, A., & Esmaeilzadeh Samarein, A. (2014). Investigation of Models for Evaluation of Executing Virtual Learning in Organizations and Proposition of a Proper Model for the Nation, In proceedings of the 3rd National Congress on the Critical Investigation of Organizational Education with an Applied Approach Based on Executive Experiences in Organizations, Tehran, Iran. (in Persian)