فهم پدیده‌محوری و ریشه‌های تصمیم‌هراسی مدیران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف فهم پدیدۀ محوری و ریشه‌های تصمیم‌هراسی مدیران در وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا شده است.
روش: پژوهش به روش ترکیبی (کیفی ـ کمی) اجرا شده است. در بخش کیفی آن، از گراندد تئوری و در بخش کمّی، از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز (2009) فلسفه پژوهش خردگرایانه، رویکرد آن ترکیبی، استراتژی آن گراندد تئوری، انتخاب روش آمیخته، بازه زمانی روش مقطعی و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای ـ میدانی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است.
یافته‌ها: ابعاد طفره‌روی در تصمیم‌گیری، ناتوانی درک مسئله، هراس از مواجهه با تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیری انتزاعی مربوط به متغیر تصمیم‌هراسی مدیران (پدیدۀ محوری) و ضعف در تصمیم‌گیری، ترس از عواقب تصمیم، جوّ سازمانی، برنامه‌محور نبودن تصمیم‌های سازمانی، فقدان تجربه تصمیم‌گیری و در دسترس‌نبودن اطلاعات واقعی مربوط به شرایط علّی تأثیرگذار بر پدیدۀ­محوری شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های بخش کیفی (کدهای شناسایی‌شده) تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 3 انجام گرفت، مشخص شد که شرایط علّی با ضریب اثر و ضریب معناداری مقبول بر پدیده تصمیم‌هراسی اثر می‌گذارند. معیارهای GOF، 2 Rsquare و Fsquare برای مدل ساختاری و مدل‌های اندازه‌گیری محاسبه شد که همگی، مقادیر مجاز و مقبولی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Axial Phenomenon and Roots of Managers Decidophobia with Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Zahra Rezaei 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Zahra Alipourdarvishi 3
  • Neda Nafari 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management & Social Sciences, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Human Resources Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Ilam, Ilam, Iran.
3 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management & Social Sciences, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management & Social Sciences, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research is aimed at understanding the roots and axial concept of Managers Decidophobia with Using Grounded Theory Ministry of the Interior and Ministry of Labor and Social Affairs.
Methods: This Mixed-methods research uses a systematic integration of quantitative and qualitative data. Research Onion Saunders (2009) Rationalistic philosophies, Combined approach, Strategies grounded theory, choices Mixed methods, Time horizons Cross-Sectional, Techniques and procedures Library -square. The qualitative part is the GT and the quantitative part utilizes a structural equation modeling. The qualitative part used semi-structured interviews for its data collection and a researcher made questionnaire quantitative section the validity and reliability of the confirmed.
Results: The data analysis, identified 169 open codes and 22 axial, 10 selective categories. Among these dimensions is evasion in decision-making, inability to understand the problem, fear of facing decisionmaking and abstract decisionmaking related to the variable of Managers Decidophobia (the axial phenomenon) and weakness in decisionmaking, fear of consequences decision, organizational climate, lack of program-oriented organizational decisions, lack of decisionmaking experience, lack of access to real information, related to the causative conditions affecting the axial phenomenon were identified.
Conclusion: Based on the findings of the qualitative part and the confirmation of the relationship between dimensions and variables using the identified codes it was determined that causal conditions with acceptable effect coefficients and significance coefficients affect the phenomenon of Managers Decidophobia. The GOF, Q2, Rsquare and Fsqare criteria for the structural model and the measurement models were calculated using the Smart PLS 3 software. It is also worth mentioning that all of the mentioned variables had allowed and acceptable values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avoid in decision-making
  • Abstract decision-making
  • Managers decidophobia
  • Organizational climate
احمدی بالادهی، سید مهدی (1399). تأثیر سبک‎های تصمیم‎گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در ناجا. فصلنامه نظارت و بررسی، (50)، 65-84.
جواهری، حدیث، امیری، مجتبی، سید جوادین، سید رضا، فرهی، علی، امین، فرشته (1399). ارائه الگوی تصمیم‎گیری اخلاقی مدیران منابع انسانی مورد مطالعه: سازمان‎های فعال در صنعت دارو. مطالعات رفتار سازمانی، 9 (3)، 31-84.
جهانی کیا، امیرحسین، حضوری، محمدجواد، یداللهی، مهدی، آذر، عادل (1397). تبیین مدل تصمیم‎گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مورد مطالعه: شرکت‎های دانش‎بنیان). فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، 7 (1)، 57-72.
حجازی، اسد، صیادی، یاسر (1399). فراتحلیلی بر رابطه بین به‌کارگیری سیستم‎های اطلاعات مدیریت و بهبود تصمیم‎گیری مدیران. مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(2)، 217-247.
دانایی فرد، حسن (1399). آنچه کیفیت کشورداری را تهدید می‎کند: بدتصمیمی، بی‎تصمیمی و تصمیم‎گیری تأخیری. مطالعات مدیریت دولتی ایران، 3، (1)1-25.
دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1399). روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت : رویکردی جامع،تهران: انتشارات صفار.
رضاییان، صهبا، خرازی، سیدکمال، جمالی، احسان، نادری، ابوالقاسم (1398). الگوی مفهومی تصمیم‎گیری با رویکرد شناختی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 21 (1)، 1-20.
رضاییان، علی (1392). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
رعنایی کردشولی، حبیب‌الله، نیکبخت، امین، مصطفایی دولت آباد، خدیجه، خلیلی پور، حاتم (1399). ارزیابی ظهور و بروز ویژگی‌های سازمان نوروتیک در سازمان‌ها : مطالعه‎ای در آموزش‎وپرورش با رویکرد نگاشت‎شناختی فازی، فصلنامه مدیریت دولتی، 12(3)، 461- 493.
سپهوند، رضا، باقرزاده خداشهری، راضیه، سپهوند، مسعود (1398). حساسیت سیاسی و جبران خدمات مدیران ارشد: تحلیل نقش میانجی و تعدیلگر شبکه‎سازی سیاسی و فشار نهادی در وزارتخانه های دولتی ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 11(3)، 431-454.
فراستخواه، مقصود (1399). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه بر پایه گراندد تئوری، تهران: انتشارات آگاه.
قلی‎پور سوته، رحمت الله، مرادی، محمد، گودرزی، مهدی، عباسی، محمود (1399). مدل تصمیم‎گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‎های تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران). فصلنامه مدیریت دولتی، 12(3)، 404-426.
نائیجی، محمدجواد، اسفندیاری، زینب. (1394). تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد و خوش‌بینی بر تصمیم به شروع فعالیت‌های نوآورانه با نقش میانجی ادراک از خطر، توسعه کارآفرینی، (3)، 531-550.
هاشمی، محمدصادق، معینیان، امین، نرگسیان، عباس (1399). تبیین نقش ساختار مالکیت بنگاه در فرایند تصمیم‌گیری استراتژیک هئیت‎مدیره: مطالعه چند موردی بانک‎های دولتی، شبه‎خصوصی و خصوصی، فصلنامه مدیریت دولتی، 12(3)، 550-583.
 
References
Ahmadi Baladehi, S.M. (2020). The Impact of Managers' Decision-Making Styles on Succession Strategies in Naja, Journal of Supervision & Inspection, (50), 65-84.
(in Persian)
Ait Yassine, F. (2017). The Role of Management Information Systems in the Effectiveness of Managerial Decision Making in Greater Irbid Municipality. Arabian Journal of Business and Management Review, 7, 315.
Bachkirov, A. (2015). Managerial decision making under specific emotions. Journal of Managerial Psychology, 30(7), 861-874.
Barsade, S., Brief, A. & Spataro, S. (2003). The affective revolution in organizational behavior: The emergence of a paradigm. Journal of Social Sciences, 2(3), 74- 80.
Bentzen, E. Christiansen, J. K. (2011). What Attracts Decision Makers. Attention Portfolio Meetings.
Caraway, K., Tucker, C., Reinke, W. & Hall, C. (2003). Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students, Psychology in the Schools, 40(1), 417- 427.
Ciavolino, E., & Nitti, M. (2010). High-order constructs for the structural equation model. In V meeting on dynamics of social and economic systems, 1-5.
Clark, D.M. & McManus, F. (2002). Information processing in social phobia, biological psychiatry, 51, 92-100.
Clark, D.M. & Wells, A. (1995). A Cognitive model of social phobia in social phobia: diagnosis, assessment and treatment, Guilford press, New York.
Corbo, V. (2011). Interaction of fear and stress: From healthy population samples to post-traumatic stress disorder, Journal of Health and Social Behavior, 38, 229- 244.
Danaei fard, H. (2020). What Threatens the Quality of Statesmanship: Bad Decision, Non-Decision, Delayed Decision-Making. Journal of Iranian Public Administration Studies, 3(1), 1-25. (in Persian)
Danaei fard, H., Alvani, S.M., Azar, A. (2020). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach, Tehran: Safar publishing. (in Persian)
Drucker, P.F. Ott, J.Y., Shafritz, J. (2008). Classic readings in organization theory. Belmont, Calif: Wadsworth.
Farsad, A. and Terandaz, H. (2011). Qualitative characteristics of financial information and its role in managers' decision making. Journal of Bank Va Eghtesad, (114), 60-66.
(in Persian)
Ferasathkah, M. (2020). Qualitative research method in social sciences with emphasis on theory based on grounded theory, Tehran: Agah Publishing. (in Persian)
Gholipour Souteh, R., Moradi, M., Goodarzi, M., Abbasi, M. (2020). Strategic Decision Making Model for Financing Research Projects in Public Universities (Case Study: University of Tehran). Journal of Public Administration, 12(3), 404-426. (in Persian)
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2006). Discovery of substantive theory: A basic strategy underlying qualitative research. American Behavioral Scientist, 8(6), 5-12.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery ofgrounded theory. London: Weidenfeld and Nicholson, 24(25), 288-304
Hashemi, M.S., Moeinian, A., Nargesian, A. (2020). Understanding the role of Ownership Structure in the Board Strategic Decision-Making Process: A Multiple Case Study of State-owned, Pseudo-Private and Private Banks in Iran. Journal of Public Administration, 12(3), 550-583. (in Persian)
Hejazi, A., Sayadi, Y. (2020). A meta-analysis of the relationship between the use of management information systems and the improvement of managers' decision making. Journal of Organizational Culture Management, 18(2), 217-247. (in Persian)
Hollnagel, E. (2012). Decisions about what and decisions about how. In: Noyes J CM, Masakowski Y, editor. Decision making in complex environments. Burlington: Ashgate.
Jahani kea, A.H., Hozori, M.J., Yadolahi, M., Azar, A. (2018). Explaining the Intuitive Decision Making Model in the Space of Uncertainty Due to Innovation (Case Study: Knowledge-Based Companies. Journal of Public Organzations Management, 7(1), 57-72.
(in Persian)
Javaheri, H., Amiri, M., Seed javadean, S.R., Farahi, A., Amin, F. (2020). Presenting the Ethical Decision Making Model of Human Resource Managers Studied: Organizations Active in the Pharmaceutical Industry. Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly, 9(3), 31-84. (in Persian)
Kasdan, D. O. (2018). Toward a theory of behavioral public administration. Internation Review of Administrative Sciences, 2(1), 1–17.
Kumar, SH. & Jagacinski, C. (2006). Imposters have goals too: The imposter phenomenon and its relationship to achievement goal theory, Personality and Individual Difference, 40(1): 147- 157.
Mintzberg, H. (2013). Tracking strategies: Toward a general theory, Oxford University Press.
Missier, F D., Mantyla T., & Bruin D. (2012). Decision-making Competence, Executive Functioning, and General Cognitive Abilities, Journal of Behavioral Decision Making, 25, 331–351.
Naeechei, M.J., Esfandyari, Z. (2015). The effect of overconfidence and optimism on the decision to start innovative activities with the mediating role of risk perception, Journal of Entrepreneurship Development, (3), 531-550. (in Persian)
Nunnaly, J. (1978). Psychometric theory, New York: McGraw-Hill.
Parker, A., Bruine, D., Wändi, F. (2007). Maximizers versus satisficers: Decision-making styles, competence, and outcomes, Journal of Judgment and Decision Making, 2(6), 344 .
Ranaei Kordshouli, H.A., Nikbakht, A., Mostafaee Dolatabad, Kh, Khalilipour, H. (2020). Evaluating the Emergence and Incidence of Neurotic Organization Characteristics in Organizations: A Study in Education with Fuzzy Cognitive Mapping Approach, Journal of Public Administration, 12(3): 461-493. (in Persian)
Rezaeean, A. (2013). Principles of organization and management, Tehran: Samat Publications. (in Persian)
Rezaeean, S., Kharazi, S.K., Jamali, A., Naderi, A. (2019). Conceptual model of decision making with cognitive approach, Journal of Advances in Cognitive Science, 21(1):1-20. (in Persian)
Saunders, M., Lewis, P.H., Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Fifth edition. Harlow: Pearson Education.
Schlosser, T., Dunning, D., & Fetchenhauer, D. (2013). What a Feeling: The Role of Immediate and Anticipated Emotions in Risky Decisions, Journal of Behavioral Decision Making, 26, 13–30.
Sepahvand, R., Bagherzade Khodashahry, R., & Sepahvand, M. (2019). Political Sensitivity and Compensation for Senior Managers: An Analysis of the Mediating and Moderating Role of Political Networking and Institutional Pressure in State Ministries in Iran. Journal of Public Administration, 11(3), 431-454. (in Persian)
Shultz, K. S., Whitney, D. J., & Zickar, M. J. (2013). Measurement theory in action: Case studies and exercises. Routledge
Simon HA.(1979). Rational decision making in business organizations. The American Economic Review, 69(4):493-513.
Sweeny, K., Melnyk, D., Miller, W., & Shepperd, J. A. (2010). Information avoidance: Who, what, when, and why. Review of General Psychology, 14(4), 340-353.
Welpe, I., Sporrle, M., Grichnik, D., Michl, T. & Audretsch, D. (2011). Emotions and opportunities: The interplay of opportunity evaluation, fear, joy, and anger as antecedent of entrepreneurial exploitation, Entrepreneurship Theory and Practice, 36(1): 69– 96.
Werts, C.E., Linn, R.L., Jöreskog, K.G. (1974). Intraclass Reliability Estimates: Testing Structural Assumptions. Journal of Educational and Psychological Measurement, 34(1).
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.
William, G, Ferrell, J.R., Chhoker, A. (2002). Design of economically optimal acceptance sampling plans with inspection error. Comput Oper Res. 29: 1283-1300.
Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2005). Affective forecasting knowing what to want. Current Directions in Psychological Science, 14(3), 131-134.