ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی در راستای حکمرانی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تحول دیجیتال قضایی، پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پیشرفت‌­های روزافزون فناوری‌­های نوظهور در تمامی عرصه‌­ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام­‌های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده­‌اند. آنها به‌دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش‌­هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه‌­های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره­‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌­ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت­‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام­‌مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید.
روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش­­‌های بین‌­المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند.
یافته‌ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه‌­های زیرساختی و مؤلفه­‌های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش‌ها، محرک­‌ها و فرصت­ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی‌نفعان داخلی و ذی‌نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم‌­انداز، اهداف و برنامه‌­ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است.
نتیجه‌گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می­‌بایست دیدگاهی نظام­‌مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری­‌ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت­‌ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش­‌ها از منافع و محرک‌­های فناوری‌­ها بهره ببرد. همچنین باید چشم‌­اندازی شفاف و اهداف و برنامه­‌های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual framework for digital judicial transformation for digital governance

نویسندگان [English]

  • Narges Farzaneh Kondori 1
  • Saeed Rouhani 2
1 Assistant Prof., Department of Digital Judicial Transformation, Faculty of Statistics and Information Technology, Judiciary Research Institute, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Increasing advances in emerging technologies in all areas have led to profound changes at the community level. Legal and judicial systems have also undergone technological changes. They are looking for a digitally capable system in which judicial services and, consequently, justice is available to all citizens. The judicial system in our country is facing some challenges, including procrastination, which despite the use of various systems in the judicial system of the country has not yet been resolved. Benefiting from digital transformation as a solution to challenges as well as the potential to create new opportunities will be effective in providing better judicial services. This article aims to design a conceptual framework for digital judicial transformation to create a systematic perspective on the transformation of the judiciary.
Methods: After studying the background of the subject and comparative study and content analysis of international research, the initial framework was designed. Then, during the two phases of the focus group, the initial framework was validated. The first focus group consisted of six legal experts and the second group consisted of seven experts in the field of law and information technology.
Results: Finally, the framework was designed with seven main sections, which include enablers (including two layers of infrastructure components and technological components), applications (including challenges, drivers and opportunities), judicial ecosystem (including two Layer of internal and external stakeholders), digital transformation governance, digital transformation roadmap (including three layers of vision, goals and plans) and digital transformation journey (including five stages).
Conclusion: In order to create digital judicial transformation, a systematic perspective must be created that, in addition to hard dimensions such as technologies, also considers soft dimensions such as culture, skills and laws. Consider different types of stakeholders and use the benefits and incentives of technologies to solve challenges. There should also be a clear vision and specific goals and plans in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Transformation
  • Judiciary Ecosystem
  • Digital Governance
  • Judiciary Digital Transformation
  • Focus Group
ابوالمعالی، فاطمه السادات؛ دانش‌فرد، کرم‌اله و پورعزت، علی اصغر. (1399). الگویی برای شناسایی پیش‌ران‌های کاربست مدل حکومت باز در  دستگاه‌های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور). مدیریت دولتی، 12 (1)، 174-145.
پورقهرمانی، بابک و اسماعیلی، اکبر، (1398)، چالش های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران، دیدگاه های حقوق قضایی، 24 
(87)، 29- 59.
ثقفی، فاطمه؛ یعقوبی، نور محمد و انصاری، سعیده. (1397). تحلیل تطبیقی پروژه‌های آینده‌نگاری حکومت الکترونیکی در جهان به منظور الگوبرداری برای ایران. مدیریت دولتی. 10(2)، 208-187،
جوان، صدیقه؛ شهبازی نیا، مرتضی و غمامی، مجید (1396)، فنآوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی، دیدگاه های حقوق قضایی، (80) 121- 148.
سلیمی، جلیل و مکنون، رضا. (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‎های علمی ناظر بر مسئلۀ حکمرانی در ایران. مدیریت دولتی,  (1)10، 1-30.
References
Aboalmaali, F.S., Daneshfard, K., & Pourezzat, A.A. (2020). A Pattern to Recognition of Triggering Element of Open Government Implementation in Iran's Public Organizations (Case Study: Ministry of Interior). Journal of Public Administration, 12(1), 145-174. (in Persian)
Cabral, J. E. Chavan, A. Clarke, T.M. Greacen, J. Hough, B.R. Rexer, L. Ribadeneyra. J. & Zorza, R. (2012), Using Technology to Enhance Access to Justice, Harvard Journal of Law & Technology, Volume 26, Number 1, 241-324.
Deloitte, (2017), Digital Justice and Citizen Engagement, available at:  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/PublicSector/IE_C_DigitalJustice_A4_0317_FINAL.pdf
Digital Malta, (2014). National Digital Strategy 2014 – 2020.
Finucan, L, Sierra, E.B. and Rajesh, N. (2018), Smart Courts: Roadmap for Digital
Transformation of Justice in Africa.
Fletcher, M. (2019). IoT Applications and Instant Networks for Law Enforcement, webinar presented by Bureau of Justice Assistance, Tuesday Jul 30, 2019 - 01:00pm to 02:00pm EDT, available at https://bjatta.bja.ojp.gov/media/event/iot-applications-and-instant-networks-law-enforcement
Javan S, shahbazi nia M, majid G. Access to court and information and communication technology (2017). 22: (79 and 80): 121-148, URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1056-en.html (in Persian).
Judicial Council of California (2019), Strategic Plan for Technology 2019–2022, San Francisco, California 94102-3688 www.courts.ca.gov.
Kennedy, D. (2019). 2019 Cloud Computing, Techreport sponsored by American Bar Association, October 02, 2019, available at https://www.americanbar.org/groups/law_practice/publications/techreport/abatechreport2019/cloudcomputing2019/
Kronblad, Ch. (2019). The Last Hour: How Digitalization has Transformed Firms in the Legal Industry, Master thesis, Technology Management & Economics, Chalmers University of Technology.
Krueger, R.A. & Casey, M.A. (2000). Focus groups: A practicalguide for applied researchers (4rd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
McKinsey (2016), Digital Middle East: Transforming the region into a leading digital economy, Tarek Elmasry, Enrico Benni, Jigar Patel, Jan Peter aus dem Moore.
Ministry of Attorney General of British Columbia (2019), Court Digital Transformation Strategy 2019-23.
Ministry of Enterprise and Innovation of Sweden (2017). For sustainable digital transformation in Sweden – a Digital Strategy, Fact sheet, Article no. N2017.25.
NSW Department of Justice, (2018), Digital Courts Reform, by Catherine D’Elia, Australia.
OECD/European Union (2019), Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy, Chapter 5. Digital transformation and capabilities. Pp.125-145.
OECD (2019), Global OECD Roundtable on Equal Access to Justice, 27 – 28 March 2019, Lisbon, Portugal.
Pourghahramani B, esmaili A. (2019), The Challenges of E- Proceedings in Iran. (87) 24, 29-59 URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1202-en.html (in persian) 
Queensland Government (2020). Strategic Plan 2018–22. Department of Justice and Attorney‑General.
Saghafi, F., Yaghoobi, N., & Ansari, S. (2018). Comparative Study of E-government Foresight Projects in the World in Order to opt as the Benchmark for Iran. Journal of Public Administration, 10(2), 187-208. (in Persian)
Salimi, J., & Maknoon, R. (2018). Qualitative Meta-analysis of Scientific Researches Concerning the Issue of Governance in Iran. Journal of Public Administration, 10(1), 1-30.
Scottish courts and Tribunals Service (2018), Digital Strategy – 2018-2023.
The Police Foundation and CGI (2017), Reforming justice for the digital age, by Liz Crowhurst.
UN (2020), E-Government Survey 2020; Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development, Department of Economic and Social affairs.
Wilkinson, S. (2004). Focus group research. In D.Silverman (ed.), Qualitative research: Theory, method, and practice (pp. 177-199). Thousand oaks, CA: Sage.