دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، 1400 
طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه : صنعت برق)

صفحه 59-76

10.22059/jipa.2021.313022.2840

مهدی علی‌زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی


بررسی و تحلیل ارزش‌های خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی

صفحه 103-125

10.22059/jipa.2021.314456.2856

مظاهر یوسفی امیری؛ احمد علی خائف الهی؛ علی اصغر فانی؛ مهدی مرتضوی


طراحی الگوی توسعه التزام سرمایه انسانی برگرفته از قرآن و عترت

صفحه 126-154

10.22059/jipa.2020.312042.2834

احسان نامدار جویمی؛ سیدعلیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی