دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، 1400 
واکاوی تجارب کوچک‌سازی دولت در ایران

صفحه 184-211

10.22059/jipa.2021.320938.2920

محمد حق‌شناس گرگابی؛ ادریس ابراهیم بیگی؛ جواد حدادی دوزین


مرور روایتی بر نظریه وضع خط‌مشی در سازمان‌های آموزشی: رویکردی عمل‌گرایانه

صفحه 329-353

10.22059/jipa.2021.315472.2867

محسن نوبخت؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ حسین عبدالهی؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی تجربی روش هم‎سویی اقدام‌های منابع انسانی با استراتژی سازمان

صفحه 354-384

10.22059/jipa.2020.307321.2785

محمد ابویی اردکان؛ نغمه عبادی؛ سیدمحمد مقیمی؛ حمید رضا یزدانی