ارائه مدل فرایند اجرای رویکرد مدیریت دولتی در برنامه‌های توسعه ایران با استفاده از راهبرد پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی و تحقیقات آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، به تصویر کشیدن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور، تبیین رویکردی که در عمل پیاده شده و مقایسه آن با رویکرد ادعا شده است.
روش: این پژوهش به شیوه ترکیبی اجرا شده است. در مرحله کیفی از راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (طرح نظام‌مند استراوس و کوربین) و روش نمونه‌گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و هم‌بستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، 400 تن به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برآورد پارامترها و اجرای مدل‌یابی معادلات ساختاری از روش بیشینه درست‌نمایی در نرم‌افزار ایموس ۲۴ استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی نشان می‌دهد که تقلید و هم‌گرایی با روند جهانی، عوامل اصلی انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین به شمار می‌آیند. همچنین نتایج نشانگر تأثیر ضعیف انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین و تأثیر به‌نسبت قوی شرایط اختصاصی بر افزایش ناکارآمدی رویکرد مدیریتی حال حاضر کشور است. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی آن منجر شده است.
نتیجه‌گیری: در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که بهبودی سه مؤلفه مهم حکمرانی خوب، یعنی حاکمیت قانون، شفافیت و مهار فساد،  پیش‌نیاز اصلی به‌کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین و رکن اصلی آن، یعنی خصوصی‌سازی به شمار می‌آید. در غیر این صورت، به‌کارگیری این رویکرد در بخش دولتی با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Implementing Process of Public Administration Approach in Development Programs in Iran, Using a Mixed Methods Research Strategy

نویسندگان [English]

  • Hadi Mohammadzadeh Soltanmoradi 1
  • Tahereh Feizy 2
  • Masoud Geramipour 3
  • Mehdi Yadollahi 4
1 PhD., Department of Public Administration, Faculty of Management, Economic and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Economic and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Curriculum Studies and Educational Research, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Economic and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to illustrate the process of applying the “new public management” approach in the country, explain the approach that has been implemented in practice and compare it with the claimed approach.
Methods: In this research, a mixed-methods research design has been used. In the qualitative stage, the strategy of grounded theory (Strauss and Corbin’s systematic design) and the theoretical sampling method have been used. In a quantitative stage, a survey and correlation strategy was used and 400 people were selected as a sample using the multistage random sampling method. To estimate the parameters and perform structural equation modeling, the maximum likelihood method has been used in Amos 24 software.
Results: The results of research in both qualitative and quantitative sections show that imitation and convergence with the global trend are the main factors in choosing the "new public management" approach. The results also show the weak effect of choosing the "new public management" approach and the relatively strong effect of specific conditions on increasing the inefficiency of the current management approach of the country. The choice of the "new public management" approach in the country, along with the specific conditions of the management system, has led to greater inefficiency and increased negative consequences.
Conclusion: In a general conclusion, it can be said that improving the three important components of good governance, namely the rule of law, transparency and control of corruption are the main prerequisites for applying the “new public management” approach and its main pillar, namely privatization. Otherwise, applying this approach in the public sector will have much more negative consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public management paradigms
  • New public management
  • Mixed methods research
  • Grounded theory
  • Structural equation modeling
ابوالمعالی، فاطمه السادات؛ دانش فرد، کرم اله؛ پور عزت، علی اصغر (1399). الگویی برای شناسایی پیشران‎های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه‎های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور). مدیریت دولتی، 12 (1)، 145- 174.
استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1998). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. ترجمه ابراهیم افشار (1395)، تهران: نشر نی.
الوانی، سیدمهدی (1381). نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می‏کنند یا سازمان وقف آنان می‏گردد؟ فرایند مدیریت و توسعه، 55، 6-11.
الوانی، سیدمهدی (1384). تنگناهای مدیریت دولتی نوین. پیک نور، 3 (3)، 2-10.
پورعزت، علی اصغر (1390). مبانی مدیریت دولتی. تهران: انتشارت سمت.
حسینی، سیدیعقوب؛ فانی، علی اصغر؛ دانایی فرد، حسن (1391). اندازه‏گیری ظرفیت غیرحاکمیتی: مفاهیم، مدل و روش اندازه‏گیری، پژوهشنامه مدیریت تحول، 4 (8)، 1-28.
دانایی فرد، حسن (1395الف). چالش‏های مدیریت دولتی در ایران. تهران: انتشارات سمت.
دانایی فرد، حسن (1395 ب). نهضت‏های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
دانایی فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‏بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‏تفاوتی سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی (1385). استراتژی تحول در بخش دولتی ایران. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، 13 (17)، 97-120.
دانایی فرد، حسن؛ خیرگو، منصور؛ آذر، عادل؛ فانی، علی اصغر (1391). فهم انتقال خط‏مشی اصلاحات اداری در ایران: پژوهشی بر مبنای راهبرد داده‏بنیاد. مدیریت فرهنگ سازمانی، 10 (2)، 5-28.
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین‌رضا؛ دهقانی، مسعود (1398). ارائـه الگـوی توسـعه مرحلـه‎ای حکمرانـی شـبکه‌ای بـا استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت دولتی، 11 (2)، 203- 230.
سلیمانی خوئینی، مهدی؛ دانـش فـرد، کـرم الـه؛ نجـف بیگـی، رضـا (۱۳۹۸). الگـوی اقتضـایی شناسـایی مسـائل عمـومی در فراینـد خط‎مشی‏‎گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیشران. مدیریت دولتی، ۱۱ (۴)، ۵۳۰- ۵۵۶.
طهماسبی، رضا (1397). درآمدی بر نظریههای مدیریت دولتی. تهران: انتشارات سمت.
فیضی، طاهره؛ رضایی، سیاوش (1396). مبانی مدیریت دولتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
کریم‌میان، زهره؛ محمدی، مهدی؛ قاضی نـوری، سیدسـپهر؛ ذوالفقـارزاده کرمـانی، محمدمهـدی (1398). طبقـه‌بنـدی ویژگـی‌هـای حکمرانی از طریق شبکه‎های خط‎مشی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت دولتی، ۱۱ (3)، 377- 420.
کرسول، جان. دبلیو (1394). طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی). ترجمه حسن دانایی فرد و علی صالحی، تهران: نشر مهربان.
کلانتری، خلیل (1388). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی (با برنامه Lisrel و Simplis). تهران: انتشارات فرهنگ صبا.  
محمدزاده، هادی؛ فیضی، طاهره؛ گرامی پور، مسعود؛ یداللهی، مهدی (1398). تبیین و آسیب‎شناسی رویکرد جاری مدیریت دولتی ایران. مدیریت دولتی، 11 (1)، 1-27.
نرگسیان، عباس(1387). نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی. فرهنگ مدیریت، 6 (17)، 158-196.
هیوز، آون (1389). مدیریت دولتی نوین نگرشی راهبردی (استراتژیک)، سیر اندیشه‏ها، مفاهیم و نظریه‏ها. ترجمه سیدمهدی الوانی؛ سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، تهران، انتشارات مروارید.
وارث، سیدحامد (1380). نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی. دانش مدیریت، 14 (55)، 51-88.
 
References
Aberbach J. and Christensen T. (2005). Citizens and consumers: An NPM dilemma. Public Management Review 7(2), 225–245.
Aboalmaali, F.S., Daneshfard, K., & Pourezzat, A.A. (2020). A Pattern to Recognition of
Triggering Element of Open Government Implementation in Iran's Public Organizations (Case Study: Ministry of Interior). Journal of Public Administration, 12(1), 145-174.
(in Persian)
Abolhasani Ranjbar, A., Daneshfard, K. & Faghihi, A. (2018). Presenting a Pattern of Agenda  for the Administrative System Reforming Policies in Iran. Journal of Public Administration, 9 (4), 615-640. (in Persian)
Alvani, S. M. (2002). Agency Theory and Stewardship Theory. Journal of Management and Development Process, 55, 6-11. (in Persian)
Alvani, S. M. (2005). New Public Management Constraints. Journal of Peyk Nour, 11, 3-11.
(in Persian)
Christensen, T. and Lægreid, P. (2011). Democracy and administrative policy: contrasting elements of new public management (NPM) and post-NPM. European Political Science Review, 3 (1), 125-146.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition). New York: Pearson.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
Danaeefard, H. & Eslami, A. (2011). Application of Grounded Theory: Constructing of Organizational Indifference. Tehran: I.S.U Press. (in Persian)
Danaeefard, H. (2010). Challenges of public administration in Iran.Tehran: SAMT publications. (in Persian)
Danaeefard, H., Alvani, S. M. (2006). Transformation Strategy in the Public Sector of Iran. Journal Of Training and  Learning Researches, 13 (17), 97-120. (in Persian)
Danaeefard, H., Kheyrgoo, M. & Azar, A. & Fani, A. (2012). Understanding Transfer of Administrative Reform Policy in Iran: A Research Based on the Grounded Theory Strategy. Journal of Organizational Culture Management, 10 (2), 5-28. (in Persian)
Deghati, A., Yaghoubi, N.M., Kamalian, A.R., & Dehghani, M. (2019). Presenting a Phased
Development Pattern of Network Govern ance Using a Meta-synthesis Approach. Journal
of Public Administration
, 11(2), 203-230. (in Persian)
Errami, Y. & Cargnello, C. E. (2016). The pertinence of new public management in a developing country: The healthcare system in Morocco. Canadian Journal of Administrative Sciences, 35 (2), 304-312.
Feyzi, T., Rezaei, S. (2017). The Fundamentals of Public Administration. Tehran: Payame Noor University Press. (in Persian)
Forner, C., Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
Hammerschmid, G., Van de Walle, S., Andrews, R., & Mostafa, A.M.S. (2019). New Public Management reforms in Europe and their effects: findings from a 20-country top executive survey.  International Review of Administrative Sciences, 85 (3), 399-419.
Hosseini, S. Y., Fani, A. & Danaee Fard, H. (2012). Measurement of nongovernance capacity: concept, modeling and Evaluation. Journal of Evolution Management, 4 (8), 1-28.
(in Persian)
Hughes, Owen E. (1998). Public Management & Administration (2nd ed.), Macmillan Press.
Hughes, Owen E. (2003). Public Management & Administration: An Introduction (3rd ed.). Basingstoke: Macmillan.
Hyndman, N., & Lapsley, I. (2016). "New Public Management: The Story Continues". Financial Accountability & Management, 32 (4), 385-408.
Iacovino, N. M., Barsanti, S & Cinquini, L (2017). Public Organizations Between Old Public Administration, New Public Management and Public Governance: the Case of the Tuscany Region. Public Organization  Review, 17 (1), 61–82.
Kalantari, KH. (2009). Structural Equation modeling in socio-economic research (with lisrel and simplis software. Tehran: Saba Publications. (in Persian)
Karimmian, Z., Mohammadi, M., Ghazinoori, S.S., & Zolfagharzadeh Kermani, M.M. (2019).
Classification of Governance Features thr ough Policy Networks Using Meta-synthesis
Method. Journal of Public Administration, 11(3), 377-402. (in Persian)
Lane, J. E. (2005). New Public Management. London: Routledge.
Lodge, M. and Gill, D. (2011). Toward a new era of administrative reform? The myth of post-NPM in New Zealand. Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 24 (1), 141-166.
Madimutsa, C. & Pretorius, L. G. (2017). Revisiting Trade Unions’ Response to New Public Management: A Case from Zambia. Public Personnel Management, 46 (3), 288–307.
Nargesian, A. (2008). Looking back at the history of evolution of Public Adminstration. Organizational Culture Management, 6(17), 157-195. (in Persian)
Osborne, S.P. (2010). The new public governance? emerging perspectives on the theory and practice of public governance. New York, Routledge.
Pflueger, Dane, (2019). Quality improvement for all seasons: Administrative doctrines after New Public Management. financial accountability & management. 36 (1), 90-107.
Pourezzat, A. A. (2012). Principles of governance and administration.Tehran: SAMT Publications. (in Persian)
Quinn, M., & Warren, L. (2017). New Public Management a re-packaging of extant techniques? Some archival evidence from an Irish semi-state power company. Qualitative research in Accounting & Management, 14(4), 407-429.
Røiseland, A., Pierre, J., & Gustavsen, A. (2015). Accountability by professionalism or managerialism? International Journal of Public Administration, 38, 689–700. 
Simonet, D. (2015). Post-NPM reforms or administrative hybridization in the French health care system? International Journal of Public Administration, 38, 672–681. 
Soleymani Khoeini, M., Daneshfard, K., & Najafbeygi, R. (2019). Contingency Model for
Identifying Public Issues in Iran's Policy-Making Process with an Emphasis on Triggering. Journal of Public Administration, 11(4), 530-556. (in Persian)
Strauss, A. & Corbin J. (1998). Basics of qualitative research, Newbury Park: Sage Publications.
Strauss, A. L. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Translated by Afshar, E., Tehran: Ney. (in Persian)
Syed, M. & Nelson, S. C. (2015). Guidelines for establishing reliability when coding narrative data. Emerging Adulthood, 3 (6), 375-387.
Tahmasbi, R. (2018). An introduction to the public administration theories. Tehran: SAMT Publications. (in Persian)
Vares, S. H. (2001). A Meta-paradigmatic View to Public Administration, Journal of  Management Knowledge, 14 (55), 51-88. (in Persian
Waheduzzaman, W. (2019). Challenges in transitioning from new public management to new public governance in a developing country context. International Journal of Public Sector Management, 32(7), 689-705.
Xu, R. Y., Sun, Q. G., & Si, W. (2015). The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance. Canadian Social Science, 11(7), 11-21.