موضوعات = 5. مشارکت عمومی
بررسی تاثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-39

10.22059/jipa.2015.50767

امیرحسین امیرخانی؛ مهدی امیرخانی


ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در شبکۀ بانکی کشور (مورد مطالعه: شهرستان سنندج)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 523-542

10.22059/jipa.2014.50762

عادل صلواتی؛ یحیی یاراحمدی؛ سیده نادیا سید هاشمی


ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-108

10.22059/jipa.2014.51708

قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری


بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 83-102

10.22059/jipa.2013.50081

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی