موضوعات = 4. پاسخگویی عمومی
بررسی تاثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-39

10.22059/jipa.2015.50767

امیرحسین امیرخانی؛ مهدی امیرخانی