مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت در منطقۀ 3 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرعامل/ شرکت مشاوران نرم افزاری اعوان

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو به‎دنبال مطالعۀ نقش مدیریت ارتباط با شهروند در ارتقای مشارکت عمومی، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت است. ضرورت ارتباط مداوم بین دولت و شهروندان از طریق سیستم‎هایی چون دولت الکترونیک، به‎طور بالقوه بسیاری از موانع و چالش‎های ارتباطی را کاهش داده‎اند. از این رو، برخی معتقدند که سیستم مدیریت ارتباط با شهروند با ارتقای مشارکت شهروندان، به‎طور بالقوه سبب تقویت کارکردهای پاسخ‎گویی و شفافیت می‎شوند. به همین دلیل، این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر مدیریت ارتباط با شهروند بر افزایش مشارکت عمومی، پاسخ‎گویی عمومی و همچنین شفافیت سازمان‎های دولتی در منطقۀ 3 شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی ـ همبستگی و به‎طور مشخص، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر این اساس، مدل ساختاری از چگونگی روابط میان این چهار متغیر در نرم‌افزار لیزرل اجرا شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین این چهار متغیر رابطۀ معناداری وجود داشته و مشارکت عمومی نقش میانجی را ایفا می‎کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of its Relationship with public Participation, Public Accountability and Transparency in 3’s region of city of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mirhossein Ayatollah Zade Shirazi 1
  • Abbas Nargesian 2
2 M.sc Student Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Citizen Relationship Management: Study of its Relationship with public Participation, Public Accountability and Transparency in 3’s region of city of Tehran.
This research seeks to study the role of citizen relationship management in the promotion of public participation, accountability and transparency of the public.This study aimed to identify the effect of increasing citizen relationship management, public participation, public accountability and transparency of government organizations in Tehran is in District 3 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Relationship Management
  • Public participation
  • Public Accountability
  • transparency