کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 167-180

10.22059/jipa.2016.57512

سعید صادقیان قراقیه؛ صابر شکری؛ زهره شاکری؛ گل آرا پورمجرب


بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 219-232

10.22059/jipa.2016.51042

غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری


بررسی و اولویت‌بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 123-142

10.22059/jipa.2013.50083

عبدالحسین کرمپور؛ حیدر احمدی؛ محمد صفری کهره؛ الهه اسداللهی دهکردی


بررسی تأثیرات دینداری بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 35-52

10.22059/jipa.2013.35539

ناصر صنوبر؛ سعید عربلوی‌مقدم


بررسی نقش میانجی‌گر احساس کارآمدی در تأثیرگذاری سبک رهبری توزیع ‌شده بر تعهد سازمانی و رضایت ‌شغلی کارکنان مدارس دولتی

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 129-148

10.22059/jipa.2013.35544

علی یاسینی؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته


عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 27-42

10.22059/jipa.2012.28722

رضا رسولی؛ بهنام شهایی؛ مهناز صفایی