رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه: باز آزمون و تغییر یک الگوی آزمون شده در صنعت

نویسنده

- استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران

چکیده

یکی از پژوهش‎های پر ارجاع در مورد الگوی تأثیر رهبری تحولی بر رفتار شهروندی سازمانی، توسط پادساکوف، مکنزی، مورمن و فتر (1990) انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری، این الگو و همچنین چهار الگوی دیگر را در مدارس و بر روی نمونه‌ای متشکل از 652 معلم و 131 مدیر مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان داد، الگوی پادساکوف و همکاران برازش خوبی با داده‌ها ندارد. نتایج بررسی الگوهای دیگر نشان داد، صرفاً یک الگو برازش بهتری با داده‌ها دارد. در این الگو رهبری تحولی با میانجی‎گری اعتماد به مدیر و رضایت شغلی درونی اثر غیر مستقیم و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر بیانگرآن است که توجه به نقش رهبری تحولی مدیران، اعتماد معلمان به مدیر و رضایت شغلی درونی معلمان در رفتار شهروندی سازمانی معلمان، اهمیت دارد. دلالت‎های کاربردی یافته‌ها برای مدیران، تصمیم‌گیرندگان و پژوهش‎های آتی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformational leadership and organizational citizenship behavior in school: Retesting and changing a tested model in industry

نویسنده [English]

  • Hassan Zeinabadi
چکیده [English]

One of the high citation researches surrounding model of transformational leadership's impact on organizational citizenship behavior has been conducted by Podsakoff, MacKenzie, Moorman and Fetter (1990). Using structural equation modeling, current study aims at testing this model and also 4 other models in schools on a sample including 652 teachers and 131 principals. Results showed that Podsakoff and colleagues model doesn’t have good fit with observed data. Results of testing of other models demonstrate that only one model (final model) has best fit with observed data. In this model transformational leadership affected organizational citizenship behavior indirectly through intrinsic job satisfaction and trust in principal. In general, the results indicate that attention to the role of principal's transformational leadership, teacher trust in principal and intrinsic job satisfaction in organizational citizenship behavior of teachers is crucial. Implications of the study are discussed in relation to principals, as well as to policy makers and further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrinsic Job Satisfaction
  • Job satisfaction
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Transformational Leadership
  • Trust In Principal