نویسنده = ������������ ����������
ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست‌های مدیریتی بخش عمومی با تأکید بر نقش فرهنگ ملی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 120-144

10.22059/jipa.2019.285798.2593

ُسمیرا نجارزاده آرانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری


گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-58

10.22059/jipa.2018.247589.2143

میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر


توسعۀ مدل ارزشیابی خط‌مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 489-516

10.22059/jipa.2018.247098.2140

حکیمه حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ علی اصغر پورعزت


بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-38

10.22059/jipa.2013.50386

مجتبی امیری؛ مجید رحمانیان؛ علی غفاری


ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 127-274

حسن عابدی جعفری؛ علی اصغر پورعزّت؛ مجتبی امیری؛ فاطمه دلبری راغب