تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری ، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: تواضع جزء فضیلت‎های بنیادینی است که در اغلب متون فلسفی، دینی و علمی به آن اشاره شده و اخیراً به‌‎‎عنوان مادر فضائل، در مطالعات سازمان و مدیریت نیز جایگاه خاصی کسب کرده است. این پژوهش به‎منظور شناخت مفهوم تواضع در محتوای سازمان و مدیریت اجرا شده است.
روش: برای شناخت مفهوم از رویکرد آمیخته اکتشافی و استراتژی پژوهشی داده‎بنیاد (GT) استفاده شد و برای تأیید شاخص‎های آن، استراتژی پیمایش مد نظر قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف با 12 نفر از مدیران منابع انسانی شاغل در بانک‎های کشور مصاحبه شده و از طریق فن کدگذاری به تحلیل و شناسایی مفاهیم اصلی و دسته‎بندی آنها اقدام شده است.
یافته‎ها: پدیده تواضع سازمانی در سه بعد اصلی شناختی ناظر به هستی‎شناسی دانشی، عاطفی ناظر به معرفت‎شناسی نگرشی و رفتاری ناظر به روش‎شناسی عملگرایی مدل‎سازی و ارائه شد. مدل پژوهش از طریق استراتژی پیمایش و با ارائه ابزار پرسشنامه به 200 نفر از کارکنان بانکی و تحلیل داده‎های گردآوری‌‌شده از طریق تحلیل عاملی تأییدی نیز بررسی شد.
نتیجه‎گیری: نتایج به‎دست‎آمده، ضمن تأیید اعتبار ابزار نشان داد که فهم مدیران بانکی از پدیده تواضع به‌وسیله نظریه‎های حمایتی و نظریه در عمل پشتیبانی می‎شود، اما موانع معرفتی و محتوایی مانع استفاده حداکثری از این شایستگی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intra-Organizational Humility: A Core Competency in New Century’s Organization Leadership

نویسندگان [English]

  • Behzad Mohammadian 1
  • Hasan Zareie Matin 2
  • Jabbar Babashahi 3
  • Hamid reza Yazdani 4
1 Ph.D, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:Humility is one of the fundamental virtues mentioned in most philosophical, religious, and, scientific texts. Recently, as the base of virtue, it has also gained a special place in organizational and management studies. The purpose of this research is to provide a comprehensive view of the concept of humility in the content of organization and management.
Methods: In this exploratory mixed-method research, in order to understand the concept of humility, in the content of organization and management, the researchers used grounded theory strategy (GT) and to validate the indicators and concept, survey strategy was used. For this purpose, 12 human resources managers working in the banking industry in Iran were interviewed. Through coding techniques, the key concepts were identified and categorized. Data collection was done through distributing questionnaires to 200 employees and the collected data were analyzed using confirming factor analysis.
Results: Finally, the organizational humility was modeled within three areas: cognitive aspect related to knowledge and ontology, affective aspect related to attitude and epistemology, and behavioral aspect related to observing the pragmatism methodology.
Conclusion: The results of the study, confirming the validity of the instrument, showed that the understanding of the bank's managers of humility is supported by espoused theories and theory in use, but the epistemic and content barriers prevented the maximum use of this competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humility
  • Humble organization
  • Executive humility
  • Humble leadership
  • Competency
دهخدا، علی اکبر (1377). لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران.
دیانتی، محمد؛ عرفانی، مریم (1388). شایستگی، مفاهیم و کاربردها، ماهنامه تدبیر، 206، 14-19.
فقیهی، ابوالحسن؛ علیزاده، محسن (1384). روایی در تحقیق کیفی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 3(2)، 5-19.
هراتیان، عباسعلی؛ آگاه هریس، مژگان؛ موسوی، الهام (1392). ساخت و اعتباریابی مقیاس تکبر ـ تواضع، روانشناسی ودین، 6(4)، 5-22.
 
References
Argandona, A. (2015). Humility in management. Journal of business ethics, 132, 63-71.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2005). Honesty-humility, the big five, and the fivefactor model. Journal of Personality, 73(5), 1321-1353.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2008). The prediction of honesty-humility-related criteria by the HEXACO and Five-Factor models of personality. Journal of Research in Personality, 42(5), 1216–1228.
Boje, D. M., Roslie, G. A., Durant, R. A., & Luhman, J. T. (2004). Enron spectacles: A critical dramaturgical analysis. Organization Studies, 25(5), 751–774.
Dane, E., & Pratt, M. G. (2007). Exploring intuition and its role in managerial decision making. Academy of Management Journal, 32(1), 33-54.
Dehkhoda, A. A. (1998). Enceclopedia, university of Tehran, Tehran. (in Persian)
Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective wellbeing in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377–389.
Exline, J. J., & Geyer, A. L. (2004). Perceptions of humility: A preliminary study. Self and Identity, 3(2), 95–114.
Faghihi, A., alizadeh, M. (2005). Validity in qualitative researches, organizational culture management, 3(2), 5-19. (in Persian)
Gonçalves, L. Ribeiro, P. & Rego, A. (2016). How Leader’s Humility Predict Team Creatuvity: An Empirical Study. International Management Conference, 377-380.
Greer, T.W. (2013). Humility Isn’t Just Personal Anymore: Testing Group-Level Humility in the Organization, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Organizational Leadership, Submitted to Regent University School of Business & Leadership, Virginia, USA.
Haratyian, A., Agah, M., Mousavi, A. (2013). The Construction and Validation of an Islamic Scale to Assess Arrogance and Humbleness, Psychology of Religion, 6(4), 5-22.
(in Persian)
Harward Business Review. (2017). The Best-Performing CEOs in the World 2017, November and December 2017 issue.
Hilbig, B. E., & Zettler, I. (2009). Pillars of cooperation: Honesty-Humility, social value orientations, and economic behavior. Journal of Research in Personality, 43(3), 516-519.
Johnson, M. K., Rowatt, W. C., Petrini, L. (2011). A new trait on the market: Honesty-humility as a unique predictor of job performance. Personality and Individual Differences, 50(6), 857-862.
LaBouff, J. P., Rowatt, W. C., Johnson, M. K., Tsang, J.-A., & Willerton, G. M. (2012). Humble persons are more helpful than less humble persons: Evidence from three studies. Journal of Positive Psychology, 7(1), 16–29.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143-160.
Morris, J. A., Brotheridge, C. M., & Urbanski, J. C. (2005). Bringing humility to leadership: Antecedents and consequences of leader humility. Human Relations, 58(10), 1323-1350.
Murray, A. (2001). Humility: The journey toward holiness. Bloomington, MN: Bethany House.
Nielsen, R., Marrone, J. A., & Slay, H. S. (2010). A new look at humility: Exploring the humility concept and its role in socialized charismatic leadership. Journal of Leadership and Organizational Studies, 17(1), 33–43.
Ou, A.Y., Waldman, D.A., Peterson, S.J. (2015). Do Humble CEOs Matter? An Examination of CEO Humility and Firm Outcomes. Journal of Management, 44(3), 1-27.
Ou, A.Y., Ysui, A. S., Kincki, A J., Waldman, D. A., Xiao, Zh. & Song, L. J. (2014). Humble Chief Executive Officers’ Connections to Top Management Team Integration and Middle Managers’ Responses, administrative science quarterly, 59 (1), 34-72.
Ou, A.Y. (2011). CEO Humility and Its Relationship with Middle Manager Behaviors and Performance: Examining the CEO-Middle Manager Interface, a Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Arizona State University, USA.
Owens, B. P. (2009). Humility in Organizational Leadership. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington, USA.
Owens, B. P., & Hekman, D. R. (2015). How does leader humility influence team performance? Exploring the mechanisms of contagion and collective promotion focus. Academy of Management Journal, 59(3), 731-739.
Owens, B. P., Johnson, M. J., & Mitchell, T. R. (2013). Humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. Organization Science: In press.
Owens, B. P., Rowatt, W. C., & Wilkins, A. L. (2011). Exploring the relevance and implications of humility in organizations. In K. Cameron, & G. Spreitzer (Eds.), the Handbook of Positive Organizational Scholarship. 260–272, Oxford University Press.
Paine, David R., Jankowski, Peter J., & Sandage, Steven J. (2016). Humility as a Predictor of Intercultural Competence: Mediator Effects for Differentiation-of-Self. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 24(1), 15-22.
Rego, A., , Cunha, M.P.A., Simpson, A.V. (2016). the Perceived Impact of Leaders’ Humility on Team Effectiveness: an Empirical Study. Journal of business ethic, 148(1), 205-218.
Tangney, I. P. (2000). Humility: Theoretical perspectives, empirical findings and directions for future research. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 70– 82.
Tangney, J. P. (2002). Humility. In C. R. Snyder (Ed.), Handbook of Positive Psychology (pp. 411–419). Cary, NC: Oxford University Press.
Vera, D., & Rodriguez-Lopez, A. (2004). Strategic virtues: Humility as a source of competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(4), 393–408.
Weick, K. E. (2001). Leadership as the legitimation of doubt. In W. Bennis, G. Spreitzer, & T. Cummings (Eds.), the future of leadership: Today’s top leadership thinkers speak to tomorrow’s leaders (pp. 91–102). San Francisco: Jossey-Bass.