بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت سازمان‌های دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: برای دستیابی یه یک جامعه مطلوب و آرمانی، توجه به فساد، شفافیت، اعتماد و رضایت شهروندان در اولویت قرار دارند که هدف اساسی این پژوهش نیز بررسی این عوامل است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ چگونگی گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی محسوب می‎شود و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل شهروندان محترم منطقه 8 شهر تهران می‌شود. نمونه‎گیری آن به روش تصادفی خوشه‎ای صورت گرفته است و داده‌ها نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری و تجزیه ‌و تحلیل شده‌اند.
یافته‎ها: یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد شفافیت بر اعتماد‎ ‎‎و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت شهروند، تأثیری مثبت و معناداری دارد. در عین ‌حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت شهروندی، اثر معکوس و معناداری را نشان می‎دهد.
نتیجه‎گیری: دولت‎ ایده‎آل باید با شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضایت و اعتماد شهروندان دست یافتنی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Corruption and Trust Related to Transparency and Citizen Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Abas Nargesian 1
  • Ghasemali Jamali 2
  • Masoud Harati 3
  • Hosein Azari 2
1 Assistant Prof. of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.Sc of Public Organization Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Focusing on corruption, transparency, trust, and satisfaction of citizens is a priority in order to achieve a desirable and ideal society. The main objective of this research is to study these factors.
Methods: This study is a practical field study in which the data are collected according to the premises of descriptive studies. This survey research relates the variables based on causal relationships. Research Population consists of Tehran citizens in district #8 where random cluster sampling method has been applied. The data were collected and analyzed in a form of a questionnaire.
Results: The results show that clarity has a significantly positive effect on citizens’ trust and satisfaction; besides,  trust has a significantly positive effect on citizens’ satisfaction. At the same time, transparency has a significantly negaitive effect on corruption and corruption has a significantly negaitive effect on citizens’ trust and satisfaction.
Conclusion: An ideal government should pursue more transparency in the reduction of corruption at the community level and, with this; citizens' satisfaction and trust will be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust
  • Good Governance
  • citizen satisfaction
  • transparency
  • corruption
الوانی، سید مهدی (1378). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی
جمالی، قاسمعلی؛ نرگسیان، عباس؛ پیران نژاد، علی (1396). ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی (مطالعۀ موردی: وزارتخانه‌های ایران). فصلنامه مدیریت دولتی، 9(1)، 61- 84
درویش، حسن؛ عظیمی زاچکانی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین). فصلنامه مدیریت دولتی، 8(1)، 153- 166.
زارعی متین، حسن؛ طهماسبی، رضا؛ موسوی، سید محمد مهدی (1388). نقش مؤلفه‎های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE) و اعتماد. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(15)، 145-178.
شریفی، حسین؛ مشرف جوادی، محمدحسین؛ حاجی‎پور، مرضیه (1392). بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگویی و ارتقای اعتماد و درستی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهر اصفهان). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۸(۳)، 660 – 679.
ضیائی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید (1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه مدیریت دولتی، 1(1)، 67- 86.
عبادی، نغمه؛ پیران نژاد، علی (1393). حکمرانی الکترونیک در شهرداری ها (مطالعۀ پورتال شهرداری‎های کشور). فصلنامه مدیریت دولتی، 6(2)، 265 – 288.
فرهادی نژاد، محسن (1385). دولت الکترونیک و حکومتداری خوب. تدبیر، (169)، 22- 27.
گر، تدرابرت (1379). چرا انسانها شورش میکنند؟ ترجمه علی مرشدی زاد. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمدی، جمال؛ زنگنه، مهدی (1392). سنجش عوامل مؤثر بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری (مورد مطالعه: شهروندان شهر نیشابور). جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، ۲۴(۱)، 155- 170.
محمدی‌فر، یوسف؛ احمدی، محمد؛ هاشمی، سید دادوش (1389). اعتماد به سازمان‌های دولتی و سطح رضایت‌مندی شهروندان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 3(11)، 103- 127.
هومن، حیدرعلی (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
References
Akgul, D. (2012). Measuring the Satisfaction of Citizens for the Services given by the Municipality: The Case of Kirşehir Municipality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 555-560.
Almarshad, S. O. (2015). Municipal awareness and citizen satisfaction: The case of the northern borders in saudi arabia. International Review of Management and Marketing, 5(2), 94-101.
Alvani, S. M. (2000). General Management. Tehran: Nashr Ney. (in Persian)
Armstrong, E. (2005). Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 1-10.
Asian Development Bank (1995). Governance: Sound Development Management. WP1-95.
Behn, R. D. (1995). The big questions of public management. Public Administration Review, 55(4), 313-324.
Blind, P. K. (2014). Policy-driven democratization: Geometrical perspectives on transparency, accountability, and corruption. Springer.‏
Bouckaert, G., Van de Walle, S., & Kampen, J. K. (2005). Potential for comparative public opinion research in public administration. International Review of Administrative Sciences, 71(2), 229-240.
Darvish, H., & Azimi Zachekani, F. (2016). The effect on reducing corruption organization Transparency mediated by organizational trust studied Khordad hospital staff Varamin. Journal of Public Administration, 8(1), 153-166. (in Persian)
Ebadi, N., & Piranejad, A. (2014). E-Governance in Municipalities: Studying the Iranian Municipalities’ Portals. Journal of Public Administration, 6(2), 265-288. (in Persian)
Farhadi Nejad, M. (2006). Good governance and good governance. Tidbir, (169), 27-22.
(in Persian)
Gattis, B. (2010). The why’s and how’s of citizen satisfaction surveys: An Examination of the Relationships between Data Use and Achieving Desired Outcomes Among National Citizen Survey Participants; capstone conference. (For the degree of master), Faculty of the University of North Carolina.
Gordon, M. T. (2000). Public trust in government: the US media as an agent of accountability? International Review of Administrative Sciences, 66(2), 297-310.
Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 50-73.
Grimmelikhuijsen, S. G. (2010). Transparency of Public Decision‐Making: Towards Trust in Local Government? Policy & Internet, 2(1), 5-35.
Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The effect of transparency on trust in government: A cross‐national comparative experiment. Public Administration Review, 73(4), 575-586.
Gurr, T. R. (2000). Why Men Rebel? (A. Morshedzade, Trans.). Tehran: Research Institute of Strategic Studies. (in Persian)
Heald, D. (2006). Varieties of transparency. In C. Hood & D. Heald (Eds.), Transparency: The Key to Better Governance? (pp. 25-43). New York: Oxford University Press.
Hooman, H. A. (1982). provide and standardization of job satisfaction evaluating’ scale. Tehran: Public Management Training center. (in Persian)
Im, T., Porumbescu, G., & Lee, H. (2013). ICT as a buffer to change: A case study of the Seoul Metropolitan Government's Dasan Call Center. Public Performance & Management Review, 36(3), 436-455.
Jamali, G., nargesian, a., & Pirannejad, A. (2017). Evaluation of Transparency of Governmental Portals (Ministries of Iran). Journal of Public Administration, 9(1), 61-84. (in Persian)
Kim, S. E. (2005). The role of trust in the modern administrative state: An integrative model. Administration & Society, 37(5), 611-635.‏
Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. Berkeley: Univ of California Press.
Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. Finance & Development, 35(1), 3–6.
Kubbe, I. (2013). Corruption and trust: a model designKorruption und Vertrauen–Ein Modellentwurf. Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 7(1), 117-135.
Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption. International political science review, 31(3), 301-322.
Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. Public Administration Review, 73(3), 429-439.‏
Mohammadi, J., Zangeneh, M. (2013). An Investigation of Effective Factors on the Extent of Citizens’ Trust to Municipality Case Study of Neyshabur’s Citizens. Geography and Environmental Planning, 24 (1), 155-170. (in Persian)
Mohammadifar, Y., Ahmadi, M., & Hashemi, S. D. (2010). Impact of Trust in State-run Organizations on Citizen`s Satisfaction. Iranian Journal of Cultural Research, 3(11), 103-127. (in Persian)
Morris, S. D., & Klesner, J. L. (2010). Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from Mexico. Comparative Political Studies, 43(10), 1258-1285.
Nye Jr, J. S. (1997). In government we don't trust. Foreign Policy, (108), 99-111.‏
Nyhan, R.C. (2000), Changing the paradigm: trust & its role in public sector organizations, American Review of Public Administration, 30 (1), 87-109.
Oliver, R. (2004). What is transparency? New York: McGraw Hill Professional.
Olsen, A. L. (2015). Citizen (dis) satisfaction: An experimental equivalence framing study. Public Administration Review, 75(3), 469-478.
Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. International Review of Administrative Sciences, 77(2), 254-274.
Peisakhin, L., & Pinto, P. (2010). Is transparency an effective anti‐corruption strategy? Evidence from a field experiment in India. Regulation & Governance, 4(3), 261-280.
Porumbescu, G. A. (2015 a). Does transparency improve citizens’ perceptions of government performance? Evidence from Seoul, South Korea. Administration & Society.
Porumbescu, G. A. (2015 b). Using transparency to enhance responsiveness and trust in local government: Can it work? State and Local Government Review, 47(3), 205-213.‏
Porumbescu, G. A. (2015 c). Linking transparency to trust in government and voice. The American Review of Public Administration, 47(5), 520-537.‏‏
Rawlins, B. R. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. Public Relations Journal, 2(2), 1-21.
Reynaers, A., & Grimmelikhuijsen, S. (2015). Transparency in public–private partnerships: not so bad after all?. Public Administration, 93(3), 609-626.‏
Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23, 393-404.
Scauer, F. (2011). Transparency in three dimensions. U. Ill. L. Rev., 1339.‏
Sharifi-Renani, H., Moshref-Javadi, M. H., Hajipoor, M. (2014). The Role of Information Technology in Reduction of Administrative Corruption through Increasing of Information transparency, Improvement of Accountability and Promotion of Integrity A Case Study of Saderat Bank Branches in Isfahan. Journal of Information Processing and Management, 28 (3), 660-679.
(in Persian)
Stoica, V., & Ilas, A. (2009). Romanian urban e-government. Digital services and digital democracy in 165 cities. Electronic Journal of E-government, 7(2), 171-182.
Theobald, R. (1990). What is Corruption? In Corruption, development and underdevelopment (pp. 1-18). Palgrave Macmillan, London.‏
UNDP (2004). Anti corruption, final version, and practice note. UNDP press.
United Nations (2011). The Millennium Development Goals Report 2011. New York: United Nations Development Program.
Van Ryzin, G. G. (2004). Expectations, performance, and citizen satisfaction with urban services. Journal of Policy Analysis and Management, 23(3), 433-448.
Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2004). Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government. Journal of public administration research and theory, 15(3), 371-391.
World Bank. (1997). Helping Countries to Combat Corruption: The Role of World Bank, Washington, DC: The World Bank.
Zarei Matin, H., Tahmasbi, R. & Mosavi, S. M. M. (2009). The role of Organizational Culture in Trust Building; Explanation of the Relationship Between Cultural Dimensions and Trust. Iranian journal of management sciences (IAMS), 4(15), 145-178. (in Persian)
Ziaei, M., Nargesian, A. & Aibaghi, E. S. (2009). The role of spiritual leadership on human resource empowerment in the University of Tehran. Journal of Public Administration, 1(1), 67-86.
(in Persian)