دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 393-552 
1. ارائۀ الگوی نیاز‌های کاربران دولت همراه در ایران

صفحه 393-414

نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم پور؛ رویا شاکری


2. آثار جهانی‎شدن بر مدیریت دولتی در ایران

صفحه 415-436

فرج اله رهنورد؛ مرضیه محبی دلیگانی


6. رهبری اصیل و سرمایۀ روان‎شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان‎شناختی

صفحه 511-532

مرتضی اکبری؛ بهروز پورولی؛ مژگان دیانتی؛ معصومه محمدی؛ نیلوفر رضایی