بررسی رابطة رهبری تحول‌‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی، با توجه به نقش مداخله‌‌گر توانمندسازی کارکنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت، دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار مدیریت، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

از آنجاکه منابع انسانی هر سازمان، باارزش‌‌ترین سرمایة آن محسوب می­شوند و نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در اثربخشی آن دارند، مدیران همواره در تلاش برای بهره‌‌گیری بهینه از این منابع بوده‌‌اند. از طرف دیگر، سازمان‌‌ها بدون تمایل افراد به همکاری داوطلبانه و خودجوش، قادر به افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد خود نیستند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحول‌‌آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش مداخله‌‌گر متغیر توانمندسازی کارکنان است که در یک نمونة تصادفی ساده، متشکل از 158 نفر از کارکنان اداری شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) انجام شده است. داده‌‌های مربوط به متغیرها از طریق پرسشنامه‌‌هایی به‌‌دست آمده است که روایی آنها به­دلیل استفادة مکرر در پژوهش‌‌های معتبر داخلی و خارجی، از سوی متخصصان و استادان مربوط تأیید شده و پایایی آنها نیز به‌‌وسیلة ضریب آلفای کرونباخ ثابت شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که بین رهبری تحول‌‌آفرین و توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی کارکنان و نیز رفتار شهروندی سازمانی، رابطة مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نقش میانجی متغیر توانمندسازی در رابطة بین رهبری تحول‌‌آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی، به‌‌طور معناداری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior considering the mediator role of empowerment

نویسندگان [English]

  • Yasin Taheri 1
  • Jeiran Mohammadi 2
  • Saeid Jafarinia 3
1 . Student in Management, Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran Unviersity, Ahvaz, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran Unviersity, Ahvaz, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Management and Accounting, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human resources in each organization are the most valuable assets and they play a decisive role in effectiveness of that organization. Managers always strive to optimize the utilization of these resources. On the other hand, without willingness of employees to cooperate voluntarily and spontaneously with the organization, it would not be possible to increase effectiveness and improve its performance. The purpose of this study is to examine the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior considering the role of intervening variable (empowerment of employees) in Bandar Imam Khomeini's Petrochemical Company. Research data was gathered from a simple sample of 158 people with questionnaires. The obtained results indicated that all the scales of questionnaires were considered to be reliable (Cronbach's alpha), the reliability of which was confirmed through reviewing previous researches as well as interviewing with researchers and scientists. The results of study showed that there is a significant positive relationship between transformational leadership and employee’s psychological and structural empowerment and organizational citizenship behaviors. Also, the effects of mediator variable on the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior were shown to be significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational citizenship behaviors
  • Psychological Empowerment
  • structural empowerment
  • Transformational Leadership
Ahmadi, P., Safarikohreh, M. & Nemati, S. (2011). Management of employees' empowerment. Second edition, Office of Cultural Researches Press. Tehran. (In Persian)
 

Ansari, M., Rahmani Youshanlouei, H., Oskuei, V. & Hosseini, A. (2011). Identifying the Factors and Developing the Human Resource Empowerment Conceptual Model in ICT Ministry (Case Study), Journal of Public Administration, 3(7): 23-40. (In Persian)

 
Bae, J. & Lawler, J. (2000). Organizational and HRM strategies in Korea: impact on firm performance in an emerging economy. Academy of Management Journal, 43(3): 502–517.
 
Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6): 1173-1182.
 
Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990). Developing transformational leadership: 1992 and beyond, Journal of European industrial Training, 14(5): 21-27.
 
Bolino, M. C., turnley, H., Gilstrap, B. & Suazo, M. (2010). Citizenship under pressure: What’s a ‘good soldier’ to do. Journal of Organizational Behavior, 31: 835-855.
 
Bono J. E. & Judge T. A. (2003). Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leaders. Academy of Management Journal, 46: 554-571.
 
Chen, G. & Kanfer, R. (2006). Toward a systems theory of motivated behavior in work teams. Research in Organizational Behavior, 27: 223-267.
 
Chiang C. F. & Hsieh S. T. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31: 180–190.
 
Dragoni, L. (2005). Understanding the emergence of state goal-orientation in organizational work groups: The role of leadership & multilevel climate perceptions. Journal of Applied Psychology, 90: 1084–1095.
 
 Dubinsky, A. J., Yammarino, F., Jolson, M. A. & Spangler, W. D. (1995). Transformational leadership: An initial investigation in sales management. The Journal of Personal Selling & Sales Management, 15(2): 17–31.
 
Esmaeili, M., Seyedameri, M., Ghasemzadeh, A. & Sohrabi, P. (2011). The relationship between empowerment and organizational citizenship behavior in center office of physical education In Tehran province. Research on Sport Sciences, (10): 169-186. (In Persian)
 
Felfe, J. & Yan, W. H. (2009). The impact of workgroup commitment on OCB, absenteeism. Asia Pacific Business Review, 15(3): 433-450.
Gagne, M. Senecal, C. B. & Koestner, R. (1997). Proximal job characteristics, feelings of empowerment, and intrinsic motivation: A multidimensional model. Journal of Applied Social Psychology, 27: 1222–1240.
 
Hassanpour, A., Abbasi, T. & Nourouzi, M. (2011). The Survey on the Role of Transformational ‎Leadership in Employee Empowerment, Management Researches in Iran, 15(1): 159-180. (In Persian)
 
Hodson, R. (2002). Management citizenship behavior and its consequences. work and occupations, 29(1): 64-96.
 
Hosseini, F., Rayej, H., Stiri, M. & Sharifi, M. (2010). A survey on Relationship between Organizational Culture & TFL and LMX Leadership Styles, Journal of Public Administration,2(4): 55-72. (In Persian)
 
Ilies, R. Nahrgang, J. D. & Morgeson, F.P. (2007). Leader-member exchange and citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92: 269-277.
 
Khalesi, N., et al. (2011). The Relationship between organizational citizenship behavior and staffs empowerment in health centers of Tehran University of Medical Sciences, Journal of Health Administration, 13(42): 75-82. (In Persian)
 
Kirkman B., et al. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination. Academy of Management Journal, 54(4): 744–764.
 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational & Psychological Measurement, 30: 607-610.
 
Lee H., Kim, H. K. & Kim, Y. H., (2013). Determinants of organizational citizenship behavior and its outcomes. Global Business & Management Research: An International Journal, 5(1): 54-65.
 
Martin C. A. & Bush A. J. (2006). Psychological climate, empowerment, leadership style, and customer-oriented selling: An analysis of the sales manager–salesperson dyad. Journal of the Academy of Marketing Science, 34: 419–438.
 
Menon S. T. (2001). Employee empowerment: An integrative psychological approach. Applied Psychology, An International Review, 50(1): 153–180.
 
Moghimi, S.M. (2005). Organizational citizenship behavior from theory to practice, Management Culture, 3(11): 19-48. (In Persian)
 
Mohammadi, J., Fani, A., Azar, A. & Fathi, S. (2013). Evaluating the effect of the characteristics of the research participants on the relationship between Strain and organizational citizenship behavior, Journal of Public Administration,5(2): 97-124. (In Persian)
 
Moradi, M., et al. (2011). The relationship between transformational – transactional leadership and organizational citizenship behavior in physical education organization of Islamic Republic of Iran, Journal of Sport Management, (8): 125-150. (In Persian)
 
Neyestani, M., Choupani, H., Gholamzadeh, H. & Zare Khalili, M. (2012). A servey on relationship between transformational Leadership and employees empowerment in Birjand Kavir Tire Company. Journal of Industrial Management, 7(20): 49-64. (In Persian)
 
Ozaralli, N. (2002). Effects of transformational leadership on empowerment and team effectiveness. Leadership & Organization development journal, 24(6): 335-344.
 
Podsakoff, M., MacKenzie B. & Bommer W. (1996). Transformational leadership behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 22: 259–298.
 
Purvanova R. Bono J. & Dzieweczynski J. (2006). Transformational leadership, job characteristics & organizational citizenship performance. Human Performance, 19(1): 1-22.
 
Sobhaninejad, M., Youzbashi, A. & Shateri, K. (2010). Organizational citizenship behavior. First edition, Yastoroon Press. Tehran. (In Persian)
 
Spreitzer G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5): 1442-65.
 
Sun L. Y. Zhang Z. J. & Xiong C. Z. (2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The Leadership Quarterly, 23: 55–65.
 
Turnipseed, D. & Murkison, G. (1996). Organization citizenship behavior: An examination of the influence of the workplace. Leadership & Organization Development Journal, 17(2): 42-47.
 
Whittington, J. L. Goodwin V. L. & Murray B. (2004). Transformational leadership, goal difficulty, and job design: Independent and interactive effects on employee outcomes. The leadership quarterly, 15: 593-606.
 
Yaghoubi, N., Moghadami, M. & Keykha, A. (2010). A survey on relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior, Transformational Management Journal, 2(4): 64-96. (In Persian)
Zareie Matin, H., Alvani, M., Jandaghi, Gh. & Ahmadi, F., (2010). A comprehensive model for identify factors impact on develop of organizational citizenship behavior (Case study: People in staff of Iranian national oil Firm), Journal of Public Administration,2(5): 39-56. (In Persian)
 
Zeinabadi, H. (2011). Transformational leadership and organizational citizenship behavior in school: Retesting and changing a tested model in industry,Journal of Public Administration,3(7): 63-80. (In Persian)
 
Zohar D. & Tenne-Gazit, O. (2008). Transformational leadership and group interaction as climate antecedents: A social network analysis. Journal of Applied Psychology, 4: 744–757.