دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، مهر 1389، صفحه 1-190 (پاییز و زمستان) 
تبیین جایگاه رسانه‎های جمعی در جامعه‌ی دانایی با رویکرد مدیریتی

محمد صادق ضیایی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ حسن خجسته؛ حسین مستقیمی