مدیریت تصویرسازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیک‎های مدیریت تصویرسازی رو به بالا بر رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، تهران، ایران

2 دانشجوی MBA، پردیس بین‎المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت تولید در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

کم‎تر متغیری به اندازه رفتار شهروندی سازمانی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. مدیریت تصویرسازی اغلب به‎عنوان رفتاری در مقابل رفتار شهروندی سازمانی مطرح است، بنابراین یافتن رابطه میان این دو متغیر به‌ظاهر متضاد، می‎تواند زوایای پنهان آن‎ها را آشکار کند. در این مقاله پژوهشگران به‎دنبال یافتن میزان تأثیرگذاری سه تاکتیک مدیریت تصویرسازی شامل تاکتیک‎های متمرکز بر سرپرست، متمرکز بر شغل و متمرکز بر خود بر رفتار شهروندی سازمانی هستند. این پژوهش در یکی از سازمان‎های دولتی انجام شده و از پرسشنامه استفاده کرده است. روش پژوهش آن توصیفی ـ همبستگی و از نوع مدل‎یابی معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد، تاکتیک متمرکز بر خود در عین حال که اثر پایینی در بروز تصویرسازی از جانب فرد دارد، تأثیر به‎سزایی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی دارد و ضرورت شناخت این تاکتیک برای مدیران را گوشزد می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extra role behaviors for the good of organization or the one itself: the impact of upward impression management on OCB

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbaspour 1
  • Amir Nasser Sajadi 2
  • Toraj Karimi 3
  • hamid reza yazdani 4
چکیده [English]

Organizational citizenship behavior drew a great attention from researchers recent years. Impression Management usually consider as a behavior in contrast with OCB. So finding a relation between these two apparently opposite variable could reveal their concealed aspects. In this paper researchers are trying to find the impact of three impression management tactics including supervisor focused tactic, job focused tactic, self focused tactic on OCB. We supposed impression management as a motivation for extra role behavior. This research has been done in one of governmental organization in gas industry, questionnaire has been used and the Research method descriptive is correlation and Structural equation modeling for better result also has been used. The result shown just self focused tactic has a great impact on OCB so the importance of understanding all three tactics and differentiating between them is recommended specially for managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impression management
  • Job Focused Tactic.
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Supervisor Focused Tactic