ارائه مدل میراث منابع انسانی: مطالعه‌ای آمیخته در بانک ملی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: از آنجا که مشخص نیست در صنعت بانکداری چه مؤلفه‌هایی بیانگر میراث منابع انسانی است، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی میراث منابع انسانی اجرا شده است.
روش: پژوهش برحسب هدف، بنیادی ـ کاربردی و برحسب نوع داده، آمیخته است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، ۲۰ نفر از مدیران ارشد ستاد بانک ملی ایران بودند که با تکنیک نمونه‌گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری انتخاب شدند. نمونه آماری بخش کمی نیز، ۲۰۷ نفر از کارکنان و مدیران شاغل در بانک ملی ایران بودند. برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‏نامه استفاده شد. تأیید روایی ابزار بخش کیفی با استفاده از نظرهای متخصصان و همچنین، محاسبه پایایی بازآزمون و توافق درون‌موضوعی انجام شد. روایی پرسش‏نامه کمی نیز با استفاده از تکنیک روایی ظاهری، محتوایی و سازه تأیید شد. تکنیک تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمی، آزمون تی تک‌نمونه‌ای بود. در بخش کیفی، به این سؤال پرداخته شد که مؤلفه‌ها و شاخص‌های میراث منابع انسانی کدام‌اند؟ همچنین، در بخش کمی به ارزیابی و تعیین وضعیت این مؤلفه‌ها در بانک ملی ایران پرداخته شد.
یافته‌ها: میراث منابع انسانی عبارت است از: مدیریت و ساختار سازمانی، مدیریت دانش، ویژگی‌های رفتاری و نگرشی کارکنان، شکل‌گیری ارتباطات، استخدام، حفظ و نگهداری کارکنان، کار تیمی و مشارکت، سیستم حقوق و مزایا، رفتارهای داوطلبانه، فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های سازمان، توسعه و ارزیابی عملکرد و انگیزش و رضایت شغلی کارکنان.
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد که میراث منابع انسانی در سازمان، دربردارنده ساختارهای مختلفی است که مدیران می‌توانند با تکیه بر آن‌ها، این سازه را در سازمان ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model of Human Resources Heritage in Bank Melli of Iran

نویسندگان [English]

  • Afshin Soltani 1
  • Hamza Khastar 2
  • Saeed Jafarinia 3
  • Roohallah Noori 2
1 PhD Candidate, Department of Human Resource Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Human Resource Management and Business Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Human Resource Management and Business Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The present research aims to develop a conceptual model of the heritage of human resources in the banking industry, as the components representing this heritage have not been clearly identified.
Methods
The research follows a fundamental-applied approach based on the purpose and adopts a mixed method for data collection. In the qualitative phase, 20 senior managers from the National Bank of Iran headquarters participated, selected through purposiove sampling and theoretical saturation principles. The quantitative phase involved a sample of 207 employees and managers working in the National Bank of Iran. Data were collected through semi-structured interviews and questionnaires. The validity of the qualitative instrument was ensured through experts' opinions, test-retest reliability, and intra-subject agreement. Face, content, and construct validity techniques were employed to confirm the validity of the quantitative questionnaire. Content analysis was used for data analysis in the qualitative part, while one-sample t-test was used in the quantitative part. The qualitative aspect addressed and identified the components and indicators of the heritage of human resources, while the quantitative aspect assessed and determined the status of these components in the National Bank of Iran.
 
Results
The heritage of human resources in the banking industry comprises various components, including management and organizational structure, knowledge management, behavioral and attitudinal characteristics of employees, communication patterns, recruitment, employee retention, teamwork and participation, compensation and benefits system, voluntary behaviors, organizational culture, organizational characteristics, performance development, and employee motivation and job satisfaction.
Conclusion
This research demonstrates that the heritage of human resources in organizations encompasses diverse structures that managers can rely on to establish such frameworks within their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources
  • Corporate heritage
  • Organizational resource heritage
  • Management and structure
بیات، الناز؛ شاه‌حسینی، محمد علی؛ امیری، مجتبی؛ یزدان پناه، احمدعلی (1400). طراحی مدل هویت سازمانی با تأکید بر نقش برند کارفرما با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد (موردمطالعه شرکت سایپا). مدیریت بهره‌وری، 15(1)، 55-76.
تکه‌ئی، عبدالقادر؛ تیموری، غلام‌محمد؛ نیک‌پور، حمیدرضا (1400). شناسایی ابعاد یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌ها). پنجمین کنفرانس بین‌المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.
حکاک، محمد؛ کولیوند، حسن (1400). مؤلفه‌های شکل‌گیری و تحکیم هویت سازمانی دانشجویان دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه: دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)). فصلنامه آموزش علوم دریایی، 8(3)، 45- 62.
رحیم نیا، فریبرز؛ نیکخواه فرخانی، زهرا (1390). تأثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 6(4)، 84- 94.
عزتیان کلوردوست، امین؛ کوچکی چنانی، عماد (1399). حافظه سازمانی، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت.
عفری، علی (1399). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی خوزستان). مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی). ۲۰ (۱ و ۲)، 93-111.
قاسم‌آبادی، ایمان؛ زراعتی، محسن؛ صادقی، امیر (1400). الگوی بهبود فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(2)، 105- 132.
قاسم‌زاده، ابوالفضل؛ ملکی، شیوا؛ بروکی میلان، شعبان (1393). نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه بین اخلاق حرفه‌ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7(4)، 67-68.
کیخانژاد، مهین؛ صفاریان همدانی، سعید؛ ضامنی، فرشیده (1397). ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(2)، 173-186.
 
References
Afri, A. (2019). Understanding the organizational culture based on Denison's model (case study: employees working in the General Department of Tax Affairs of Khuzestan). Economic magazine, 20 (1 and 2), 93-111. (in Persian)
Alakoç, B.Z. (2014). Human Resource Management and Its Importance for Today’s Organizations. International Journal of Education and Social Science, 2(1), 85-94.
Al-Ashiri, H.A. (2012). The Impact of Organizational Culture on t he Job Performance of Government Entities Staff in the Kingdom of Bahrain. Proceedings of the Second Conference of Institutes of Public Administration and Administrative Development in the Countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 26-28 October, Riyadh, Saudi Arabia Pp. 1133- 1175.
Alfthan, P. (2018). Corporate heritage awareness in the strategies of Finnish companies: Manager’s view. Department of Marketing, Hanken School of Economics, pp: 12-16
Balmer, J.M.T. & Burghausen, M. (2014). Introducing organisational heritage linking corporate heritage organisational identity and organisational memory. Journal of Brand Management, 22, 385-411.
Balmer, J.M.T. & Burghausen, M. (2019). Marketing, the past and corporate heritage. Marketing Theory, 19(2), 217-227.
Balmer, J.M.T. (2011). Corporate heritage identities corporate heritage brands and the multiple heritage identities of the British Monarchy. Article in European Journal of Marketing, 45(9/10), 1380-1398.
Baron, J.N., Hannan, M. & Burton, M.D. (1999). Building the Iron Cage: Determinants of Managerial Intensity in the Early Years of Organizations. American Sociological Review, 64(4), 527–547. https://doi.org/10.2307/2657254
Bayat, E., Shah Hosseini, M. A., Amiri, M., & Yazdanpanah, A. A. (2021). Designing an Organizational Identity Model with a Focus on the Role of Employer Brand Based on Grounded Theory: The Case of Saipa Corporation. The Journal of Productivity Management15(1), 55-76. doi: 10.30495/qjopm.2021.1864377.2400 (in Persian)
Boers, B. & Ljungkvist, T.L. (2018). A founder's heritage: the development of organizational identity. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 31(1). DOI:10.1080/08276331.2018.1466849
Burton, M.D., Beckman, C.M. (2007). Leaving a legacy: position imprints and successor turnover in young firms. American Sociological Revie, 72(2), 239- 266.
Cooper, H., Merrilees, B. & Miller, D. (2021). The corporate heritage brand paradox: managing the tension between continuity and change in luxury brands. Australasian Marketing Journal, 29(4), 320-328.
Ezzatian Kalordost, A. & Kochaki Chenani, E. (2019). Organizational memory, 6th National Humanities and Management Studies Conference. (in Persian)
Ghasem Abadi, I., Zeraati, M. & Sadeghi, A. (2021). A Model for Improving Organizational Learning Culture of the staff of Shahid Sattari. Aeronautical University of Science and Technology, 4(2), 105-132. (in Persian)
Ghasemzadeh A, Maleki S, Brooki Milan S. Mediating role of organizational identification in the relationship between professional ethics, organizational citizenship behavior, and job deviation behavior. IJMEHM 2014; 7 (4) :66-79. (in Persian)
Hakak, M., Koolivand, H. (2021). Components of Formation and Consolidation of Organizational Identity of Students of Islamic Republic of Iran Army (IRIA) Universities (Case Study: Khatam Al-Anbia Air Defense Academy). Journal of Teaching in Marine Sciences, 8(3), 45-62. (in Persian)
Hudson, B. T. (2011). Brand heritage and the renaissance of Cunard. European Journal of Marketing, 45(9/10), 1538–1559.
Keykhanezhad, M., Saffarian Hamadani, S. & Zameni, F. (2018). Presenting the model of organizational culture in Farhangian University of Mazandaran province. Educational Leadership & administration12(2), 173-186. (in Persian)
Mogadish, Z. (2013). Attitudes of the university educated elite in Algeria towards the Maghreb Union and ways to activate it - Field Study (2011-2012), Master Thesis, University of Algiers 03, Algeria.
Pecot, F., Valette-Florence, P. & De Barnier, V. (2019). Brand heritage as a temporal perception: Conceptualisation, measure and consequences. Journal of Marketing Management, 35(17–18), 1624–1643.
Pizzi, G. & Scarpi, D. (2019). The year of establishment effect on brand heritage and attitudes. Journal of Consumer Marketing, 36(6), 827–834.
Rahimnia, F., Nikkhah Farkhani, Z. (2012). The effects of ethical climate on organizational identity and turnover Intentions among salespeople. Ethics in Science and Technology, 6 (4), 84-94. (in Persian)
Rindell, A. & Strandvik, T. (2021). To be or not to be corporate heritage oriented? A study of managers’ corporate heritage mindsets. European Management Journal, 41(2), 282-291.
Sammour, A. A., Chen, W., & Balmer, J. M. T. (2020). Corporate heritage brand traits and corporate heritage brand identity: The case study of John Lewis. Qualitative Market Research: An International Journal, 23(3), 447–470.
Song, H. & Kim, J.H. (2022). Developing a brand heritage model for time-honoured brands: extending signalling theory. Current Issues in Tourism, 25(10), 1570-1587.
Suddaby, R., & Jasklewicz, P. (2020). Managing traditions: A critical capability for family business success. Family Business Review, 33(3), 234–243.
Tekeei, A.Gh., Timuri, Gh.M., Nikpour, H. (2021). Identifying dimensions of organizational learning (case study: banks). The 5th International Conference on Developments in Management, Economics and Accounting, Tehran. (in Persian)
Urde, M., Greyser, S. A. & Balmer, J. M. T. (2015). Introducing Organizational Heritage: Linking Corporate Heritage, Organizational Identity and Organizational Memory, Journal of Brand Management, 22(5), 385–411.