فساد مشروع؛ چرایی فساد‌خیز بودن نظام‌های سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور ایران، مرکز مراغه، مراغه، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور ایران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: از جمله مسائلی که در جهان فراگیر شده و اغلب نظام‌های سیاسی با آن سروکار دارند مسئله فساد است. فساد مسئله‌ای بسیار مخرب به شمار می‌آید که مقابله با این مسئله، به دلیل شیوه‌های گوناگون فساد در نظام‌های سیاسی، به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است. مقابله با فساد در سطوح کلان مستلزم شناخت ریشه‌های شیوع فساد می‌باشد، لذا این تحقیق با هدف شناسایی دلایل فسادخیر بودن نظام‌های سیاسی انجام گرفت.
روش: این تحقیق با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و اقتصاد انجام گرفت. داده‌های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه‌ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری‌ها شامل فساد قانونی، فساد سیاسی، فساد حقوقی، فساد فرهنگی و فساد شخصی است که عوامل مؤثر بر فساد‌خیز بودن نظام‌های سیاسی را تشکیل می‌دهند که به دو مقوله کلی فساد مشروع و ارزش‌های فاسد دسته‌بندی شدند و در نهایت پیامد‌های فساد‌خیز بودن نظام‌های سیاسی و راهبرد‌هایی برای آن‌ها پیشنهاد شد.
نتیجه‌گیری: در جمع‌بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که همه مواردی که سبب بروز فساد در نظام‌های سیاسی خواهند شد، جنبه‌ی مشروع دارند و دارای اختیار و قدرت قانونی می‌باشند. سپس برای اولین بار مدل نهایی در رابطه با فسادخیزی نظام‌های سیاسی در این تحقیق رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبرد‌ها و پیامد‌های فسادخیز بود نظام‌های سیاسی شناسایی گردید. در‌نهایت این نتیجه به دست آمد که نظام‌های سیاسی برای مقابله با فساد باید ساختار شکنی‌هایی در ارکان اصلی خود اعمال کنند که روزنه‌های بروز فساد را پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimate corruption;The Reason for the Corruption-Proneness of the Political Systems

نویسندگان [English]

  • Mehran Mesri 1
  • Esfandiar Farajvand 2
1 MSc. Public Administration, Payame Noor University of Iran, Maragheh Center, Maragheh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Management, Payame Noor University of Iran, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Objective: amongst the issues that have become pervasive in the world and most of the political systems are to deal therewith is the issue of corruption which is enumerated amongst the very devastative problems and confrontation with it is very difficult due to the various methods applied in the political systems. Countering corruption at the macro level requires recognizing the roots of the prevalence of corruption, Therefore, this study was conducted to identify the reasons for the corruption of political systems.
Methods: the present study has been carried out based on the grounded theory method. Use was made of the limited theoretical literature substantially through relying on the interviews with 12 individuals (based on a purposive method) from amongst the universities' faculty members who were experts in the governmental management, political sciences and economy.  The data were extracted from the subjective studies and interviews within the format of open coding, selective coding and axial coding.
Results: the results obtained from coding included the lawful corruption, Political corruption, Legal corruption, Cultural corruption and Personal corruption that form the factors influencing the corruption-proneness of the political systems categorized into two general categories: legitimate corruption and corrupt values, in the end, the outcomes of the corruption-proneness of the political systems were identified and some strategies were presented for them.
Conclusion: In conclusion, the fact emerged that all cases that would cause corruption in political systems were legitimate and had legal authority. Then, for the first time, the final model in relation to the corruption of political systems was drawn in this study and the main causes, underlying factors, mediating factors, the main category, strategies and consequences of the corruption of political systems were identified. Political systems were identified. Finally, it was concluded that political systems to combat corruption should implement deconstructions in their core pillars that cover the loopholes of corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Political Systems
  • Grounded theory
احدی، پرویز؛ غفاریان گبلو، محمد؛ جوان پور،عزیز؛ نوجوان، صمد (1397). بررسی فساد سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی از منظر جامعه شناسی سیاسی. مطالعات جامعه شناسی، 10(40)، 133-146.
استراس، آنسلم؛ کوربین، ژولیت(1390). اصول روش تحقیق کیفی. مترجم بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افضلی، عبدالرحمن (1390). فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت. مجله حقوقی بین المللی، 28(45)، 235-264.
بهروزی نژاد،شیرین (1398). سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌آیران. فصلنامه علمی نظارت و بازرسی ناجا،13(48)، 55-71.
تابع افشار، ساسان؛ قهرمانی، مسعود (1398). تاثیر تمرکززدایی دولت برکاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت الکترونیک(موردمطالعه: سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی). فصلنامه خط مشی گذای عمومی در مدیریت، 10(35)، 35-52.
تقی زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقندیس، غلامرضا (1396). بررسی نقش احساس عدالت سازمانی درگرایش افراد به فساد در سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی،15(2)، 259-550.
جانسون، برک؛ کریستنسن، لاری (1391). روش تحقیق در علوم تربیتی: کمی، کیفی، آمیخته. مترجمان علی اکبر خسروی بابادی، کامبیز پوشنه، محرک آقازاده، تهران: آییژ.
حسن پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد (1397). اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی. مجله آموزش و سلامت جامعه، 5(2)، 71-81.
خداخواه، نسیم(1398). نقش حقوق بشردر پیشگیری از فساد اداری. فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری، 18، 37-48.
خضری، محمد؛ تربتی مقدم، فرهاد؛ نظری، محمدرضا(1396). شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی. اقتصاد تطبیقی، 4(2)، 1-24.
خندان، عباس (1395). فساد سیاسی و اداری: تأثیرات متقابل و نقش عوامل اجتماعی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 13(4)، 19-44.
دانایی فرد،  حسن؛ حسن زاده،علیرضا (1389).طراحی سنجه اندازه گیری بی تفاوتی سازمانی :پژوهش ترکیبی. ا ندیشه مدیریت راهبردی ،4(1)،33-99.
دهقان، سیدامین؛ خیبری، محمد؛ حسینی، میر ابراهیم؛ عبداللهی، سیدمجید؛ قنبری، مهدی (1398). رابطه روابط سیاسی و فساد اداری با برونسپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6(21)، 65-74.
زارع، علیرضا؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ شتاب بوشهری، سیده ناهید (1395). عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روشهای کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(12)، 45-55.
شفیعی، شهرام؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ پرواز، یوسف (1397). تبیین اثر عوامل سازمانی و مدیریتی بر بروز فساد اداری مالی در سازمآن‌های ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان). فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 7(13)، 110-125.
صنیعی، سحر (1395). تبیین مفهوم فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه توسعه محور. ماهنامه پژوهش ملل، 2(15)، 37-50.
صیدی، مهدی؛ رهبر، فرهاد (1397). راهبردهای قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر امنیت ملی. فصلنامه امنیت ملی، 8 (30)، 9-39.
عابدی جعفری، حسن؛ طاهر پور، حبیب الله؛ زرندی، سعید؛ آقازاده ده ده، فتاح (1398). شناسایی عوامل فردی مؤثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 (29)، 49-74.
 عباسی، طیبه؛ پورعزت، علی اضغر؛ سیفی، علیرضا (1398). تبییه فرایند شیوع فساد در سازمان‌های دولتی با بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر و  پدیدة هم رنگ جماعت شدن. مدیریت فرهنگ سازمانی، 17(3)، 377-398.
قائمی اصل، مهدی؛ ولائی، فیروز (1399). بررسی تأثیر فساد اداری بر سلامت مالی در نظام بانکی ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 20(2)، 177-212.
کریمی پور، عیسی؛ مهدوی، غلامحسین (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه‌های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان‌های فارس و کرمان. حسابداری دولتی، 4(7)، 73-86.
ماکسول، جوزف الکس (1396). طراحی پژوهش کیفی: رویکردی تعاملی. مترجم صدیقه خورشید، سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان.
 محمدپور،احمد (1392) .روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
محمدی، علی؛ زرگر، علی اصغر (1397). درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی (با تأکید بر جمهوری اسلامی‌آیران در سالهای 680-92). فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 14 (44)، 122-160.
محمدی بارزیلی، خدیجه؛ صورآذر، توحید؛ صورآذر، پرویز (1397). بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی اداره صنعت، معدن و تجارت شهر اردبیل). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 9، 94-104.
منتظری، محمد؛ شول، عباس (1398). تلاش برای کاهش فساد اداری به عنوان یک ضرورت اخلاقی: تبیین نقش تعهد کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 14(4)، 148-154.
موسوی دوست، سیدمحمد (1398). علل و پیامدهای فساد اداری. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(25)، 34-44.
نرگسیان،عباس،جمالی،قاسمعلی،هراتی،مسعود،آذری،حسین (1397). بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان. فصلنامه مدیریت دولتی،10(2)، 289-310.
نورعلی دخت، حمید (1396). شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری – مالی(مورد مطالعه ناجا). فصلنامه نظارت و بازرسی، 11(44)، 13-51.
همتی،محبوبه،علویان،مرتضی،کریمی،علی (1399). دولت پریبندال: چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی. دو فصلنامه علمی پژوهش سیاست نظری، 27، 23-58.
هنری، حبیب؛ محمودی، احمد (1398). تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 6 (22)، 145-164.
 
 
References
Abbasi, Tayyeba; Pourezat, Ali Asghar; Seifi, Alireza (2019). Explain the process of corruption in government organizations by examining effective individual and organizational variables and the phenomenon of congruence. Organizational Culture Management, 17 (3), 377-398.(in Persian)
Abedi Jafari, Hassan; Taherpour, Habibullah; Zarandi, Saeed; Aghazadeh Deh Deh, Fattah (2019). Identifying individual factors affecting the tendency to corruption in Tehran Municipality. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 8 (29), 49-74.(in Persian)
Afzali, Abdul Rahman (2011). Corruption and its impact on development: causes, consequences and solutions. International Journal of Law, 28 (45), 235-264.(in Persian).
Ahadi, Parviz; Ghaffarian Gabloo, Mohammad; Javanpour, dear; Adolescent, Samad (2016). Investigating political corruption and its relationship with political development from the perspective of political sociology. Sociological Studies, 10 (40), 133-146.(in Persian)
Alfada, Anisah (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A
Al-Jundi, Salem A (2019). A survey dataset on determinants of administrative corruption. Journal Data in brief, 27, 1-9.
Avis, Eric, & Ferraz, Claudio, & Finan, Frederico (2016). Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating The Impacts of Exposing Corrupt Politicians. National Bureau of Economic Research, 22443, 1-47.
Bahoo, Salman (2020). Corruption in banks: A bibliometric review and agenda. Finance Research Letters, 35, 1-13.
Behroozinejad, Shirin (2019). Mechanisms for combating political corruption in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. NAJA Scientific Quarterly of Supervision and Inspection, 13 (48), 55-71.(in Persian)
Carlos, João, & Alvaro, Marcelo, & Ricardo, José, & Rabêlo, Alexandre (2019). Corrupção governamental e difusão do acesso à Internet: evidências globais. Revista de Administração Pública, 53(6), 1011-1039.
Charmaz, Kathy (2006). Constructing    Grounded    Theory    A    Practical    Guide    Through Qualitative Analysis,London, SAGE Publications.
Cies´lik, Andrzej, & Goczek, Łukasz (2018). Control of corruption, international investment, and economic growth – Evidence from panel data. Journal World Development, 103, 323–335.
Context. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 299-304.
Danaeifard, Hassan; Hassanzadeh, Alireza (2010). Designing a measure of organizational indifference: Combined research. Strategic Management Thought, 4 (1), 33-99.(in Persian)
Dehghan, Seyed amine; Khyberi, Mohammad; Hosseini, Mir Ibrahim; Abdullahi, Seyed Majid; Ghanbari, Mehdi (2019). The relationship between political relations and corruption with outsourcing of sports facilities in Tehran Municipality. Organizational Behavior Management Studies in Sport, 6 (21), 65-74.(in Persian)
Firoz Khan, & Pillay, Pregala (2019). Governance, Corruption and Public Policy: Comparing Rwanda and South Africa. https://www.researchgate.net/publication/335462230
Frolova, Irina, & Voronkova, Olga, & Alekhina, Natalia, & Kovaleva, Irina, & Prodanova, Natalia, & Kashirskaya, Liudmila (2019). Corruption as an Obstacle to Sustainable Development: a Regional Example. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(1), 674-689.
Ganda, Fortune (2020). The influence of corruption on environmental sustainability in the developing economies of Southern Africa. Journal Heliyon, 6, 1-16.
Ghaemi Asl, Mehdi; Walai, Firooz (2020). Investigating the effect of corruption on financial health in the Iranian banking system. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 20 (2), 177-212.(in Persian)
Gorsira, Madelijne, & Steg, Linda, & Denkers, Adriaan, & Huisman, Wim (2018). Corruption in Organizations: Ethical Climate and Individual Motives. Administrative Science, 4(8), 1-19.
Graycar, Adam (2015). Corruption: Classification and analysis. Journal Policy and Society, 34, 87-96.
Hassanpour, Hamidreza; Razavi, Behzad (2018). The importance of preventing corruption and its effect on social health. Journal of Education and Community Health, 5 (2), 71-81.(in Persian)
Hemmati, Mahboubeh, Alaviyan, Morteza, Karimi, Ali (2020). Prebendal Government: A Theoretical Framework for Understanding Political Corruption. Two Quarterly Journal of Theoretical Policy Research, 27, 23-58.(in Persian)
Honary, Habib; Mahmoudi, Ahmad (2019). Explaining the quantitative pattern of corruption in the Iranian football industry. Organizational Behavior Management Studies in Sport, 6 (22), 145-164.(in Persian).
Johnson, Burke; Christensen, Larry (2012). Research method in educational sciences: quantitative, qualitative, mixed. Translators: Ali Akbar Khosravi Babadi, Kambiz Poosheneh, Mohrak Aghazadeh, Tehran: Ayizh.(in Persian)
Journal of Public Administration, 10(2), 289-310. (in Persian)
Karimipour, Issa; Mahdavi, Gholam Hossein (2017). Identifying the factors affecting the financial corruption of government employees from the perspective of auditors of the Court of Audit of Fars and Kerman provinces. Government Accounting, 4 (7), 73-86.(in Persian)
Khandan, Abbas (2016). Political and administrative corruption: interactions and the role of social factors. Quantitative Economics Quarterly, 13 (4), 19-44.(in Persian).
Khezri, Mohammad; Torbati Moghadam, Farhad; Nazari, Mohammad Reza (2017). Identify areas of economic corruption in government tenders. Comparative Economics, 4 (2), 1-24.(in Persian)
Khoda khah, nasim (2019). The role of human rights in preventing corruption. Internal Quarterly of the Bar Association, 18, 37-48.(in Persian)
Klarskov, Kim (2018). The Role of Auditing in the Fight Against Corruption. British Accounting
Locatelli, Giorgio, & Mariani, Giacomo, & Sainati, Tristano, & Greco, Marco (2017). Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room. Journal project management, 35, 252-268.
Maxwell, Joseph Alex (2017). Qualitative research design: an interactive approach. Translated by Sedigheh Khorshid, Semnan: Semnan University Press.(in Persian)
Mohammadi Barzili, Khadijeh; Surazar, Tohid; Surazar, Parviz (2018). Investigating the Factors Affecting Corruption in Government Organizations (Case Study of Ardabil Industry, Mining and Trade Department). New research approaches in management and accounting, 9, 94-104.(in Persian)
Mohammadi, Ali; Zargar, Ali Asghar (2018). An introduction to the ratio of economic corruption and political development (with emphasis on the Islamic Republic of Iran in the years 680-92). Political Science Quarterly, 14 (44), 122-160.(in Persian)
Mohammadpour, Ahmad (2013). Anti-method qualitative research method, Tehran: Sociologists Publications.(in Persian)
Montazeri, Mohammad; Shool, Abbas (2019). Efforts to reduce corruption as a moral imperative: Explain the role of employee commitment. Journal of Ethics in Science and Technology, 14 (4), 148-154.(in Persian)
Mousavi Doost, Seyed Mohammad (2019). Causes and consequences of corruption. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3 (25), 34-44.(in Persian)
Nam, Vu Hoang, & Nguyen, Minh Ngoc, & Nguyen, Duong Anh, & Ngoc Luu, Hiep (2020). The impact of corruption on the performance of newly established enterprises: Empirical evidence from a transition economy. Borsa  Istanbul Review, https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.05.006 .
Nargesian, A., Jamali, Gh., Harati, M., & Azari, H. (2018). Investigating the
Noor Ali Dokht, Hamid (2017). Identification of managerial factors affecting administrative-financial corruption (case study of NAJA). Supervision and Inspection Quarterly, 11 (44), 13-51.(in Persian)
Ojeka, Stephen, & Adegboye, Alex, & Adegboye, Kofo, & Umukoro, Olaoluwa, & Dahunsi, Olajide (2019). Corruption perception, institutional quality and performance of listed companies in Nigeria. Journal Heliyon, 5, 1-10.
Rabbiosi, Larissa, & Santangelo, Grazia D (2019). Host country corruption and the organization of HQ–subsidiary relationships. Journal of International Business Studies, 50(1), 111-124. DOI: 10.1057/s41267-018-0169-1.
Reichborn-Kjennerud, Kristin, & Gonzalez-Díaz, Belen, & Bracci, Enrico, & Carringto, Thomas, & Hathaway, James, & Klarskov Jeppesen, Kim (2019). Sais work against corruption in Scandinavian, South- European and African countries: An institutional analysis. The British Accounting Review, 51, 1-16.
Relationship between Corruption and Trust Related to Transparency and Citizen Satisfaction. Review. DOI: 10.1016/j.bar.2018.06.001.
Sanei, Sahar (2016). Explain the concept of economic and political corruption in a development-oriented society. Journal of Nations Research, 2 (15), 37-50.(in Persian)
Seidi, Mehdi; Rahbar, Farhad (2018). Strategies of the three forces of the Islamic Republic to combat economic corruption with emphasis on national security. National Security Quarterly, 8 (30), 9-39.(in Persian)
Shafiee, Shahram; Hemmatinejad, Mehr Ali; Flight, Yusuf (2018). Explaining the effect of organizational and managerial factors on the incidence of financial corruption in sports organizations (Case study of Guilan province). Journal of Sports Management and Development, 7 (13), 110-125.(in Persian)
Sihombing, Sabrina O (2018). Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian
Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (2011). Principles of qualitative research method. Translator Buick Mohammadi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.(in Persian)
Sulemana, Iddisah, & Kpienbaareh, Daniel (2018). An empirical examination of the relationship between income inequality and corruption in Africa. Journal Economic Analysis and Policy, 60, 27-42.
Taabe Afshar, Sasan; Qahramani, Massoud (2019). The effect of government decentralization on reducing corruption with the mediating role of e-government (Case study: government organizations of West Azerbaijan province). Quarterly Journal of General Policy in Management, 10 (35), 35-52.(in Persian)
Taghizadeh, Houshang; Soltani Fasqandis, Gholamreza (2017). Investigating the role of organizational justice in the tendency of individuals to corruption in the organization. Organizational Culture Management, 15 (2), 259-550.(in Persian)
threshold model. Journal Heliyon, 5, 1-14.
Xu, Xixiong, & Li, Yaoqin (2018). Local corruption and corporate cash holdings: Sheltering assets or agency conflict. China Journal of Accounting Research, 11, 307–324.
Zare, Alireza; Heydarinejad, Sedigheh; Bushehri Acceleration, Seyedeh Nahid (2015). Factors affecting the incidence of corruption and its control methods in the Ministry of Sports and Youth. Organizational Behavior Management Studies in Sport, 3 (12), 45-55.(in Persian)