نویسنده = علی پیران نژاد
بررسی چگونگی تأثیرپذیری مدیریت منابع انسانی از اینترنت اشیا

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 344-363

10.22059/jipa.2023.352668.3264

دریا یوسفی؛ علی پیران نژاد؛ مونا جامی پور


واکاوی مفهوم مشارکت شهروندی: به‌سوی سامان‎دهی نظری

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 478-505

10.22059/jipa.2021.318539.2900

علی محمدزاده؛ علی پیران نژاد؛ مجید مختاریان پور


طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه : صنعت برق)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-76

10.22059/jipa.2021.313022.2840

مهدی علی‌زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی


بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-53

10.22059/jipa.2015.53809

علی پیران نژاد؛ اسحاق کولیوند؛ علی غفاری